Ек­за­мен для шкіль­них стін

Як обвал у Ва­силь­ко­ві має впли­ну­ти на під­го­тов­ку на­вчаль­них за­кла­дів до ро­бо­ти

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

«Зна­йо­ма роз­по­ві­ла по те­ле­фо­ну, що бі­ля на­шої шко­ли все пе­ре­кри­то, при­їха­ли «швид­кі», по­же­жні ма­ши­ни. Вчи­тель­ка на мій дзві­нок за­пев­ни­ла, що все в по­ряд­ку, ді­ти на ву­ли­ці. Оскіль­ки две­рі в клас за­бло­ку­ва­ло ру­ї­на­ми від сті­ни, то ви­би­ра­ли­ся че­рез ві­кно. Вчи­тель­ка вхо­пи­ла ди­тя­чі кур­тки, а са­ма ви­бі­гла у ко­фті, та до­бре, що усіх учнів, по­при па­ні­ку, швид­ко згур­ту­ва­ли і ви­ве­ли на ста­діон», — при­га­дує по­дії 11 жов­тня Оль­га Єщен­ко, ма­ма дру­го­кла­сни­ка з ва­силь­ків­ської шко­ли №6 (на фото), що у Ки­їв­ській обла­сті.

На­га­да­є­мо, то­го дня у цьо­му на­вчаль­но­му за­кла­ді обва­ли­ло­ся пе­ре­кри­т­тя трьох по­вер­хів, ря­ту­валь­ни­ки ева­ку­ю­ва­ли усіх шко­ля­рів і пед­ко­ле­ктив. За­га­лом у шко­лі на­вча­є­ться по­над 600 ді­тей. На ща­стя, обі­йшло­ся без жертв, при­чо­му са­мі ря­ту­валь­ни­ки на­зва­ли це ди­вом: сті­на впа­ла під час уро­ку, до дзвін­ка на пе­ре­р­ву за­ли­ша­ло­ся яки­хось де­сять хви­лин — во­ни і ста­ли ви­рі­шаль­ни­ми.

ВИННІ ДОЩ, ЗЕМЛЕТРУС ЧИ КОРУПЦІЯ?

Як по­ві­дом­ляв «День», спе­ці­аль­на ко­мі­сія на­ра­зі ви­вчає при­чи­ни обва­лу, а уряд до­ру­чив пе­ре­ві­ри­ти стан усіх шкіл, збу­до­ва­них до 1980 ро­ку (ва­силь­ків­ська шко­ла по­бу­до­ва­на у 1965 ро­ці і так тра­гі­чно «від­зна­чи­ла» 50-річ­чя). Ди­ре­ктор шко­ли №6 Ле­о­нід Го­руль­ко у ко­мен­та­рях ЗМІ за­яв­ляв, що є кіль­ка вер­сій руй­ну­ва­н­ня сті­ни: під­го­тов­ка до опа­лю­валь­но­го се­зо­ну, три­ва­лі до­щі, че­рез що ста­ло­ся під­ми­ва­н­ня фун­да­мен­ту, і землетрус, ко­трий не­що­дав­но тра­пив­ся у Ру­му­нії.

У жо­дну з вер­сій ба­тьки не ві­рять. Мі­сце­ві акти­ві­сти та де­які мі­ські де­пу­та­ти пу­блі­чно на­зи­ва­ють ін­шу при­чи­ну — фі­нан­со­ве зло­вжи­ва­н­ня. Що­ро­ку на шко­лу ви­ді­ля­ли чи­ма­лі ко­шти, але чо­мусь трі­щи­ни в сті­нах ма­ску­ва­ли мон­та­жно­ю­пі­ною .

Оль­га Єщен­ко під­твер­джує, що цьо­го ро­ку на ре­монт вну­трі­шніх при­мі­щень шко­ла отри­ма­ла близь­ко 400 ти­сяч гри­вень. Пе­ред по­ча­тком на­вчаль­но­го ро­ку за­клад пе­ре­ві­ря­ла спе­ці­аль­на ко­мі­сія. От­же, від­крив­ши две­рі шко­ли №6 1 ве­ре­сня, чи­нов­ни­ки взя­ли на се­бе від­по­від­аль­ність за її без­пе­чність.

36 ПОТЕНЦІЙНИХ «ВАСИЛЬКОВИХ»

Ба­тьки шко­ля­рів іні­ці­ю­ва­ли зу­стріч з адмі­ні­стра­ці­є­ю­мі­ста та ди­ре­кто­ром за­кла­ду, на якій їм роз­по­ві­ли, що цьо­го на­вчаль­но­го ро­ку ді­тла­хи вчи­ти­му­ться в ін­ших шко­лах. Та хо­ті­ло­ся б зна­ти, які ви­снов­ки зро­блять з ва­силь­ків­ської тра­ге­дії. Тим біль­ше, як по­ві­до­ми­ло де­яким ЗМІ Мі­ні­стер­ство осві­ти і на­у­ки, в ава­рій­но­му ста­ні пе­ре­бу­ва­ють ще 36 шкіл — це по­тен­цій­ні «ва­силь­ко­ви». Най­біль­ше та­ких на­вчаль­них за­кла­дів у Хер­сон­ській, Ми­ко­ла­їв­ській, Дні­про­пе­тров­ській та Кі­ро­во­град­ській обла­стях, не від­ста­ють Іва­но-Фран­ків­ська, Львів­ська та Рів­нен­ська, три шко­ли з цьо­го спи­ску роз­та­шо­ва­ні у сто­ли­ці.

Ко­ри­сту­ва­чі Ін­тер­не­ту час­тко­во озву­чи­ли вла­ді спи­сок ава­рій­них шкіл. «За­ві­тай­те в се­ло Кор­чик Ше­пе­тів­сько­го ра­йо­ну на Хмель­нич­чи­ні, там шко­ла в бу­дин­ку ХІХ сто­лі­т­тя!» — по­ві­до­ми­ли прем’єр-мі­ні­стру Во­ло­ди­ми­ру Грой­сма­ну у Facebook не­бай­ду­жі гро­ма­дя­ни. Пе­ре­ві­рив­ши цю­а­дре­су че­рез по­шу­ко­вик, зна­хо­ди­мо ін­фор­ма­цію, що три ро­ки то­му з дер­жав­но­го бю­дже­ту ви­ді­ля­ли три міль­йо­ни гри­вень на до­бу­до­ву в Кор­чи­ку но­вої шко­ли, яку по­ча­ли зво­ди­ти у 1990 ро­ці. Че­рез брак ко­штів ро­бо­ти при­зу­пи­ни­ли, ді­ти зму­ше­ні що­дня йти на на­вча­н­ня до шко­ли, ко­тра офі­цій­но ви­зна­на ава­рій­ною.

«ТРЕ­БА ДУМАТИ НЕ ПРО ВЛА­СНУ РЕПУТАЦІЮ, А ПРО ЖИ­Т­ТЯ ДІ­ТЕЙ»

Чо­му так? Імо­вір­но, спра­ва у ко­ру­пції, ко­ли ви­ді­ле­ні на ре­монт шкіл гро­ші ви­тра­ча­ли не за при­зна­че­н­ням, але у цьо­му ма­ють ро­зі­бра­ти­ся пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни. То­чно один із фа­кто­рів — три­ва­ле не­до­ста­тнє фі­нан­су­ва­н­ня. Як ствер­джу­ють екс­пер­ти, з держ­бю­дже­ту дав­но не ви­ді­ля­ли ко­штів на ка­пі­таль­ні ви­тра­ти осві­тніх за­кла­дів, ли­ше на по­то­чні.

Мі­ністр осві­ти і на­у­ки Лі­лія Гри­не­вич за­кли­ка­ла шкіль­ні адмі­ні­стра­ції пе­ре­ві­ри­ти свої за­кла­ди на без­пе­чність, не­за­ле­жно від да­ти бу­дів­ни­цтва. Цю­дум­ку під­три­мує го­ло­ва Асо­ці­а­ції ке­рів­ни­ків шкіл мі­ста Ки­є­ва Юрій Шу­ке­вич: «Ди­ре­кто­ру шко­ли у та­кій си­ту­а­ції на­сам­пе­ред тре­ба думати не про сво­ю­ре­пу­та­цію , не про сто­сун­ки з ти­ми, хто дає гро­ші, а про здо­ров’я та жи­т­тя ді­тей. Де є трі­щи­ни, де є імо­вір­ність обва­лу — то не пу­ска­ти ді­тей, а пи­са­ти лис- ти у мі­сце­ві ор­га­ни вла­ди, на­ри­ва­ю­чись на їхнє не­вдо­во­ле­н­ня. От як го­ту­ють шко­ли за кор­до­ном? Ди­ре­ктор здає на лі­то клю­чі му­ні­ци­па­лі­те­ту, який все пе­ре­ві­ряє. Це Єв­ро­па, ци­ві­лі­за­ція. У нас не­має ре­сур­сів, на­віть у Ки­є­ві, щоб під­го­ту­ва­ти шко­ли пов­но­цін­но. То­му ймо­вір­ність си­ту­а­цій, як у Ва­силь­ко­ві, існує».

«ПЕ­РЕ­ВІР­КИ — ЦЕ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ»

Якщо ре­монт шкіл ро­ка­ми фі­нан­су­ва­ли за за­ли­шко­вим прин­ци­пом, то ку­ди див­ля­ться спе­ці­аль­ні ко­мі­сії, ко­трі пе­ре­ві­ря­ють осві­тні за­кла­ди пе­ред по­ча­тком на­вчаль­но­го ро­ку? Юрій Шу­ке­вич зі­зна­є­ться, що ча­сто чи­нов­ни­ки за­кри­ва­ють очі на по­тен­цій­ні ри­зи­ки та не­до­лі­ки.

«Тре­ба при­тяг­ти до від­по­від­аль­но­сті усіх вин­них, зокре­ма чи­нов­ни­ків, які від­по­від­а­ли за пе­ре­вір­ку шко­ли, а та­кож іні­ці­ю­ва­ти гро­мад­ський кон­троль за ви­тра­та­ми на ін­фра­стру­кту­ру осві­тніх за­кла­дів. Від­су­тність та­ко­го кон­тро­лю­ста­ла одні­є­юз при­чин ва­силь­ків­ської тра­ге­дії, — вва­жає Сві­тла­на Бла­го­дє­тє­лє­ва-Вовк, спів­за­снов­ник гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «То­чка ро­сту: осві­та і на­у­ка». — То­ді всі гро­ма­дя­ни зна­ти­муть, що від­по­від­аль­ний чи­нов­ник, ди­ре­ктор шко­ли та ін­ші по­не­сли по­ка­ра­н­ня. Від­по­від­но ін­ші ви­ко­нав­ці отри­ма­ють си­гнал від си­сте­ми, що тре­ба ви­ко­ну­ва­ти свої фун­кції які­сно. Бо іна­кше пе­ре­вір­ки, іні­ці­йо­ва­ні уря­дом, — це гасіння пожежі».

До­ки уряд і мі­сце­ві ор­га­ни вла­ди ана­лі­зу­ють при­чи­ни обва­лу у Ва­силь­ко­ві, на­вчаль­ним за­кла­дам не за­ва­дять до­да­тко­ві уро­ки з ева­ку­а­ції. Як по­ка­зує до­свід, зай­вим це не бу­де.

ФОТО НАДАНО ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДСНС УКРА­Ї­НИ В КИ­ЇВ­СЬКІЙ ОБЛА­СТІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.