«Ко­смо­нав­ти від­по­чи­ва­ти­муть на ядрах ко­мет...»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

15 жов­тня на 80-му ро­ці жи­т­тя по­мер Клим Іва­но­вич Чу­рю­мов, астро­ном зі сві­то­вим ім’ям і ди­тя­чий пи­сьмен­ник

На­у­ков­ці рі­зних кра­їн дав­но зна­ли Кли­ма Чу­рю­мо­ва, але у 2014 ро­ці він став ві­до­мий, пев­но, со­тням ти­сяч лю­дей, на­віть да­ле­ким від астро­но­мії. 12 ли­сто­па­да 2014 ро­ку ко­смі­чний апа­рат «Ро­зет­та» здій­снив пер­шу у сві­ті м’яку по­сад­ку спу­скно­го апа­ра­ту на по­верх­ню­ко­ме­ти, і це бу­ла ко­ме­та Чу­рю­мо­ва — Ге­ра­си­мен­ко. Пер­шо­від­кри­ва­ча­ми цьо­го не­бе­сно­го ті­ла 1969 ро­ку ста­ли Клим Чу­рю­мов і Сві­тла­на Ге­ра­си­мен­ко. Між ін­шим, Клим Іва­но­вич у 1986 ро­ці став пер­шо­від­кри­ва­чем ще одної ко­ме­ти — Чу­рю­мо­ва — Со­ло­дов­ни­ко­ва.

Вче­ний по­єд­ну­вав по­ту­жну на­у­ко­ву ді­яль­ність і про­су­ва­н­ня на­у­ки як стра­те­гі­чної дер­жав­ної га­лу­зі. Він очо­лю­вав Ки­їв­ський пла­не­та­рій, був пре­зи­ден­том Укра­їн­ської спіль­но­ти ама­то­рів астро­но­мії, до­по­ма­гав у роз­роб­ці за­ко­нів, що сто­су­ю­ться осві­ти. А ще — зав­жди зна­хо­див час на чи­та­н­ня ле­кцій для мо­ло­ді, участь у то­му чи ін­шо­му на­у­ко­во­му фе­сти­ва­лі.

До ре­чі, про мо­лодь. Ко­ли у 2014 ро­ці Клим Іва­но­вич став го­стем «Дня», вра­зи­ло — крім, зві­сно, йо­го роз­по­від­ей про на­у­ку, крім мо­жли­во­сті по­три­ма­ти мо­дель ядра ко­ме­ти Чу­рю­мо­ва — Ге­ра­си­мен­ко, — те, що він на­пи­сав кіль­ка кни­жок для ді­тей: «Ма­те­ма­ти­ка для ма­лят», «Ма­ля­там про тва­рин», «Ма­ля­там про чов­ни», «Ма­ля­там про фа­хи», «Ма­ля­там про Зо­ді­ак», «При­го­ди ди­но­зав­ри­ка Ді­но» та ін­ші (це ін­терв’юпід на­звою «Астро­ном Ки­їв­ської Ру­сі» ви­йшло у №234 «Дня» за 12 гру­дня 2014 ро­ку).

Вза­га­лі день зу­стрі­чі з Кли­мом Іва­но­ви­чем був осо­бли­вим за атмо­сфе­рою. Кі­нець ли­сто­па­да, пер­ший у ро­ці ве­ли­кий сні­го­пад, весь Ки­їв бі­лий-бі­лий, і вже по­тя­гну­ло яки­мись зи­мо­ви­ми свя­та­ми. Спіл­ку­ва­н­ня з лю­ди­ною, яка від­кри­ває для люд­ства та­єм­ни­ці ко­смо­су, бу­ло чи­мось на кшталт роз­мо­ви з ча­рів­ни­ком. На­во­ди­мо най­яскра­ві­ші ци­та­ти Кли­ма Іва­но­ви­ча з тої пам’ятної бе­сі­ди.

ПРО ВІД­КРИ­Т­ТЯ КО­МЕ­ТИ ЧУ­РЮ­МО­ВА — ГЕ­РА­СИ­МЕН­КО

— Про від­кри­т­тя на­шої ко­ме­ти пи­шуть всі­ля­кі ні­се­ні­тни­ці. «Ві­кі­пе­дія» пи­ше, що, ні­би­то, на одній фо­то­пла­стин­ці ми по­ба­чи­ли якусь пля­му, Ге­ра­си­мен­ко хо­ті­ла ви­ки­ну­ти цю­пла­сти­ну... Це не­прав­да. Це бу­ла екс­пе­ди­ція Ки­їв­сько­го уні­вер­си­те­ту, спе­ці­аль­но спря­мо­ва­на на спо­сте­ре­же­н­ня і по­шук ко­мет. Я вже три­чі ви­їжджав на по­ді­бні екс­пе­ди­ції, в ме­не вже був до­свід, а Сві­тла­на Ге­ра­си­мен­ко по­їха­ла впер­ше — і одра­зу та­ка уда­ча.

Ми мо­же­мо жар­то­ма ска­за­ти, що ви­ко­на­ли на­каз ре­кто­ра ви­шу. Адже, при­га­дую, пе­ред екс­пе­ди­ці­є­ю­ре­ктор ска­зав, що ви по­вин­ні спо­сте­рі­га­ти і від­кри­ва­ти ко­ме­ти. Й нам по­тім да­ли пре­мію. У роз­мі­рі зар­пла­ти — 120 ру­блів. За від­кри­т­тя ко­ме­ти.

ПРО ПОЗАЗЕМНЕ ЖИ­Т­ТЯ

— Позаземне жи­т­тя існує. Ек­зо­пла­нет гі­ган­тів і зем­но­го ти­пу — мі­льяр­ди в на­шій Га­ла­кти­ці — Чу­ма­цько­му Шля­ху. Але по­ки що в основ­но­му від­кри­ва­ю­ться ве­ли­кі ек­зо­пла­не­ти, та­кі, як Юпі­тер і на­віть біль­ші, ніж Юпі­тер... Або взя­ти су­пу­тник Юпі­те­ра — Єв­ро­пу. На Єв­ро­пі мо­жуть бу­ти не тіль­ки мі­кро­ор­га­ні­зми, а й ри­би. Там стіль­ки ри­би мо­же пла­ва­ти, що ви­ста­чить про­го­ду­ва­ти люд­ство на міль­йо­ни ро­ків. Вза­га­лі, мо­жли­во, ко­лись бу­де­мо до­бу­ва­ти з ко­смі­чних об’єктів і си­ро­ви­ну. На Зем­лі за­кін­ча­ться на­фта й ву­гі­л­ля, а на асте­ро­ї­дах і ко­ме­тах є ор­га­ні­ка, ву­гле­во­дні мо­ле­ку­ли. І ко­смо­нав­ти бу­дуть від­по­чи­ва­ти на ядрах ко­мет — там і во­до­ю­змо­жуть за­па­сти­ся, і ву­гле­во­дня­ми, ро­би­ти­муть з них па­ли­во.

У Со­ня­чній си­сте­мі ви­щі фор­ми існу­ва­н­ня є тіль­ки на Зем­лі. Але у Все­сві­ті, без­сум­нів­но, існу­ють і більш роз­ви­ну­ті, і менш роз­ви­ну­ті спіль­но­ти.

ПРО УКРА­ЇН­СЬКИХ НАУКОВЦІВ

— На­ша на­у­ка по­вин­на бу­ти в прі­о­ри­те­ті. Бу­дуть в Укра­ї­ні гро­ші — збу­ду­є­мо на Га­вайях свій 15-ме­тро­вий те­ле­скоп. І всі бу­дуть до нас про­си­ти­ся. А ми бу­де­мо Все­світ до­слі­джу­ва­ти і ро­би­ти но­ві від­кри­т­тя. Я в це ві­рю. Але по­трі­бне фі­нан­су­ва­н­ня. Сьо­го­дні на­у­ко­ю­за­ймаю ть ен­ту­зі­а­сти. Ма­лі зар­пла­ти, ма­лі сти­пен­дії...

Укра­їн­ських вче­них у сві­ті по­ва­жа­ють, ми ча­сто ви­сту­па­є­мо на кон­фе­рен­ці­ях за кор­до­ном. За 20 ро­ків осо­би­сто я зро­бив 250 до­по­від­ей. Пер­ший раз ви­сту­пав за кор­до­ном 1989 ро­ку у Ні­меч­чи­ні, з то­го і по­ча­лось між­на­ро­дне спіл­ку­ва­н­ня. До цьо­го бу­ла «за­лі­зна за­ві­са», не­мо­жли­во бу­ло по­їха­ти ку­дись, хо­ча й за­про­шу­ва­ли.

Те­пер Укра­ї­на не­за­ле­жна, хо­ча до пов­ної не­за­ле­жно­сті ще да­ле­ко. У 1991 ро­ці ми вже мо­гли віль­но оформ­ля­ти­ся і їха­ти, над­си­ла­ти стат­ті в іно­зем­ні ви­да­н­ня... За­раз по­трі­бно дру­ку­ва­ти­ся тіль­ки в іно­зем­них ви­да­н­нях, укра­їн­ських вче­них зна­ють тіль­ки за за­кор­дон­ни­ми пу­блі­ка­ці­я­ми.

ПРО САМОІДЕНТИФІКАЦІЮ

— Я зав­жди по­вто­рюю, що є укра­їн­цем. Для ме­не це прин­ци­по­ве пи­та­н­ня. Я на­ро­див­ся в Ми­ко­ла­є­ві, Сві­тла­на (Ге­ра­си­мен­ко. — Ред.) — в Ба­ри­шів­ці Ки­їв­ської обла­сті. Ко­ли по­чи­на­лась вій­на, моя ро­ди­на пе­ре­їха­ла в Си­бір, там хо­див у шко­лу, і м’яко го­во­рив лі­те­ру «г». З ме­не на­віть смі­я­ли­ся. А по­тім, ко­ли при­їхав у Ки­їв, на­вчив­ся го­во­ри­ти без акцен­ту, а тут — го­во­рять укра­їн­ською.

Це (ко­ме­та Чу­рю­мо­ва — Ге­ра­си­мен­ко. — Ред.) — аб­со­лю­тно укра­їн­ська ко­ме­та і до­ся­гне­н­ня Укра­ї­ни. Те, що в ко­смо­сі сьо­го­дні від­бу­ва­є­ться, по­ка­зує: Укра­ї­на в цен­трі по­дій. Ме­ні ду­же обра­зли­во, ко­ли ме­не на­зи­ва­ють ро­сій­ським уче­ним. Чи ра­дян­ським. Ка­жу, на­зи­вай­те ме­не то­ді вже астро­но­мом Ки­їв­ської Ру­сі.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.