На­у­ка при­ймає ви­клик від бі­зне­су

П’ять осо­бли­во­стей п’ято­го фе­сти­ва­лю сту­дент­ських ін­но­ва­цій­них про­е­ктів Sikorsky Challenge-2016

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ма­рія ЮЗИЧ, «День»

Ми­ну­ло­го ти­жня в НТУУ «Ки­їв­ський по­лі­те­хні­чний уні­вер­си­тет ім. І. Сі­кор­сько­го» про­йшов п’ятий юві­лей­ний фе­сти­валь сту­дент­ських ін­но­ва­цій­них про­е­ктів Sikorsky Challenge-2016. За­хід тра­ди­цій­но стає за­вер­ше­н­ням про­гра­ми на­вча­н­ня у стар­тап-шко­лі при уні­вер­си­те­ті Sikorsky Challenge.

■ За ре­зуль­та­та­ми трьох днів роз­ро­бни­ки 35 про­е­ктів укла­ли уго­ди з 12 ін­ве­сто­ра­ми. Ще 11 про­е­ктів отри­ма­ли фі­нан­су­ва­н­ня від між­на­ро­дних жу­рі та фон­дів­пар­тне­рів.

■ За п’ять ро­ків про­хо­дже­н­ня фе­сти­ва­лю­у­ні­вер­си­тет став справ­жнім ха­бом для пе­ре­тво­ре­н­ня на­у­ко­вих роз­ро­бок сту­ден­тів на ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чний бі­знес. Се­ред успі­шних при­кла­дів про­е­ктів, які ви­йшли зі стін уні­вер­си­те­ту, — ро­зум­ний бра­слет FORCEemotion Лі­зи Во­рон­ко­вої та при­стрій для усві­дом­ле­них сно­ви­дінь Luciding Ми­хай­ла Скри­чев­сько­го. Як пи­сав «День», не­що­дав­но ко­ман­да Luciding отри­ма­ла мо­жли­вість від­ві­да­ти одну з най­по­пу­ляр­ні­ших між­на­ро­дних те­хно­ло­гі­чних ви­ста­вок CES-2017.

■ За­га­лом, за остан­ні чо­ти­ри ро­ки че­рез ін­но­ва­цій­ну еко­си­сте­му уні­вер­си­те­ту про­йшли по­над 40 стар­та­пів, успі­шно отри­ма­ли фі­нан­су­ва­н­ня від ін­ве­сто­рів і за­раз пра­цю­ють над ви­ве­де­н­ням сво­їх про­ду­ктів на ри­нок. І це при то­му, що під час пер­шо­го фе­сти­ва­лю2012 ро­ку фі­нан­су­ва­н­ня від двох ін­ве­сто­рів отри­ма­ли ли­ше чо­ти­ри про­е­кти.

■ «За п’ять ро­ків фе­сти­ва­лю нам вда­ло­ся охо­пи­ти ба­га­тьох ви­на­хі­дни­ків із ба­га­тьох ре­гіо­нів Укра­ї­ни рі­зно­го ві­ку за рі­зни­ми на­прям­ка­ми ін­же­не­рії. І ди­на­мі­ка роз­ви­тку ін­но­ва­цій­но­го се­ре­до­ви­ща справ­ляє опти­мі­сти­чне вра­же­н­ня», — ка­же ре­ктор НТУУ «Ки­їв­ський по­лі­те­хні­чний уні­вер­си­тет ім. І. Сі­кор­сько­го» Ми­хай­ло Згу­ров­ський.

■ Цьо­го­рі­чний фе­сти­валь від­зна­чив­ся та­кож кіль­ко­ма осо­бли­во­стя­ми. По-пер­ше, про­е­ктів ста- ло біль­ше, під­ви­щи­ла­ся їхня якість і збіль­ши­ла­ся кіль­кість за­лу­че­них ін­ве­сто­рів. По-дру­ге, на Sikorsky Challenge-2016 по­біль­ша­ло роз­ро­бок у сфе­рі хар­две­ру. «Якщо ми­ну­ло­го ро­ку у нас бу­ло ба­га­то со­фтвер­них роз­ро­бок, то за­раз ми біль­шо­ю­мі­ро­ю­пе­ре­хо­ди­мо на ство­ре­н­ня і роз­ви­ток ін­же­нер­них про­е­ктів у рі­зних га­лу­зях — ма­ши­но­бу­ду­ван­ні, хі­мії, біо­ло­гії то­що», — го­во­рить ди­ре­ктор стар­тап-шко­ли Sikorsky Challenge Ін­на Ма­лю­ко­ва.

■ По-тре­тє, цьо­го ро­ку на фе­сти­ва­лі не бу­ло про­е­ктів по­двій­но­го при­зна­че­н­ня, тоб­то та­ких, які мо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся у вій­сько­вій га­лу­зі.

■ По-че­твер­те, на Sikorsky Challenge цьо­го ро­ку з’яви­ла­ся се­кція аграр­них стар­та­пів, у ме­жах якої бу­ло пред­став­ле­но сім про­е­ктів. «Інновації в аграр­ній сфе­рі ма­ють ви­ве­сти укра­їн­ську еко­но­мі­ку на більш ви­со­кий рі­вень. Всі роз­роб­ки та ана­ліз еко­но­мі­чних про­це­сів свід­чать про те, що два ве­ли­ких на­прям­ки — ІТ та агро­се­ктор — мо­жуть ви­ве­сти Укра­ї­ну з еко­но­мі­чної кри­зи», — по­яснює Ін­на Ма­лю­ко­ва. За її сло­ва­ми, на­сту­пно­го ро­ку кіль­кість те­ма­ти­чних се­кцій зро­сте, про­те за яки­ми во­ни бу­дуть на­прям­ка­ми, по­ки що не роз­по­від­ає.

■ По-п’яте, ор­га­ні­за­то­ри фе­сти­ва­лю­о­го­ло­си­ли про ство­ре­н­ня ме­ре­жі стар­тап-шкіл, в яких на­вча­ти­муть за ме­то­ди­ка­ми стар­та­п­шко­ли Sikorsky Challenge. Про­ект бу­де ре­а­лі­зо­ва­но в де­ся­ти уні­вер­си­те­тах у рі­зних ре­гіо­нах Укра­ї­ни. Це Ки­їв, Пол­та­ва, Він­ни­ця, Львів, Су­ми, Дні­про, За­по­ріж­жя, Хар­ків та Ми­ко­ла­їв. «На­ша ме­та: за до­по­мо­го­ю­п­одаль­шо­го роз­ви­тку цьо­го ін­но­ва­цій­но­го се­ре­до­ви­ща і на­ла­го­дже­н­ня спів­пра­ці з ін­ши­ми пар­тне­ра­ми з Укра­ї­ни ми пра­гне­мо за­про­по­ну­ва­ти кра­ї­ні мо­дель ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чно­го роз­ви­тку на­шої еко­но­мі­ки», — до­дає Ми­хай­ло Згу­ров­ський.

■ «Зав­жди, ко­ли по­чи­на­єш щось но­ве, то від­бу­ва­є­ться сплеск, а по­тім іде спад. Але в на­шо­му ра­зі все нав­па­ки. Те, що ми ро­би­мо вже п’ять ро­ків, цей про­цес на­би­рає си­ли. Це все­ляє в нас опти­мізм. Ми по­стій­но ба­чи­мо но­ві облич­чя, і це озна­чає, що са­ме розу- мі­н­ня то­го, що ми тут ро­би­мо, і ва­жли­вість цьо­го за­хо­ду зро­ста­ють», — до­дає ін­ве­стор та під­при­є­мець, за­снов­ник ін­ку­ба­то­ра Be Next IT та бі­знес-ін­ку­ба­то­ра Sikorsky Challenge Ігор Пе­ер. Утім, за йо­го сло­ва­ми, ав­то­рам про­е­ктів ще є над чим пра­цю­ва­ти. «З ко­жним ро­ком якість про­е­ктів зро­стає, але все ще є про­га­ли­на в ро­зу­мін­ні то­го, що є те­хно­ло­гі­чним рі­ше­н­ням, і то­го, як із цьо­го мо­жна по­бу­ду­ва­ти бі­знес. Те­хно­ло­гі­чні рі­ше­н­ня — це не зав­жди хо­ро­ший бі­знес. Це ро­зу­мі­н­ня і по­бу­до­ва пра­виль­ної бі­знес-мо­де­лі, яка ба­зу­є­ться на цьо­му те­хно­ло­гі­чно­му рі­шен­ні. Ба­га­то про­е­ктів — то є хо­ро­ша за­яв­ка на успіх, але це ще не успіх», — по­яснює він.

■ Обов’яз­ко­во­ю­ча­сти­но­ю­фе­сти­ва­лю­Sikorsky Challenge-2016 є і кон­курс се­ред шко­ля­рів «IntelТе­хно Укра­ї­на 2016 — 2017». Цьо­го ро­ку мо­ло­ді роз­ро­бни­ки пред­ста­ви­ли свої на­пра­цю­ва­н­ня в ка­те­го­рі­ях: ма­те­ма­ти­ка, фі­зи­ка та астро­но­мія, ін­же­не­рія, енер­ге­ти­ка, ро­бо­то­те­хні­ка та ін­те­ле­кту­аль­ні ма­ши­ни, комп’ютер­ні на­у­ки.

■ Су­пер­фі­на­лі­сти кон­кур­су про­дов­жать ро­бо­ту над сво­ї­ми про­е­кта­ми в ла­бо­ра­то­рі­ях НТУУ «КПІ ім. І. Сі­кор­сько­го» та ін­сти­ту­тів НАН Укра­ї­ни, а пе­ре­мож­ці у трав­ні 2017 ро­ку по­їдуть на Все­сві­тній фі­нал кон­кур­су Intel ISEF до Лос-Ан­дже­ле­са. «Ко­ли 2003 ро­ку я опи­ни­ла­ся на цьо­му кон­кур­сі і не зна­йшла там укра­їн­ців, я ви­рі­ши­ла по­вер­ну­ти­ся на Ба­тьків­щи­ну і ство­ри­ти свій кон­курс, що­би він став до­стой­но­ю­ча­сти­но­юв­сі­єї на­у­ко­вої дум­ки, яка роз­ви­ва­є­ться в Укра­ї­ні, по­чи­на­ю­чи зі шко­ли», — го­во­рить ке­рів­ник осві­тніх про­грам кор­по­ра­ції Intel в Укра­ї­ні Те­тя­на На­на­є­ва.

■ Як роз­по­від­ає ди­ре­ктор Intel в Укра­ї­ні Дми­тро Ка­ли­та, цьо­го ро­ку в кон­кур­сі бу­ло пред­став­ле­но по­над 200 про­е­ктів від 260 уча­сни­ків. «З ко­жним ро­ком кіль­кість уча­сни­ків зро­стає, і це хо­ро­ший шанс для на­шої кра­ї­ни. Це по­ка­зує, що ми не жи­ве­мо в ме­жах одні­єї дер­жа­ви, а роз­ви­ва­є­мо­ся в усьо­му сві­ті вза­га­лі. То­му мо­жли­вість бра­ти участь у за­галь­но­сві­то­вих за­хо­дах на­дає нам мо­жли­вість під­ня­ти рі­вень укра­їн­сько­го про­ду­кту на най­ви­щий ща­бель сві­то­вої на­у­ки», — до­дає він.

ФОТО НАДАНО МАЛОЮ АКАДЕМІЄЮ НАУК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.