Іран зби­ра­є­ться збіль­ши­ти ви­до­бу­ток на­фти

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Іран пла­нує збіль­ши­ти ви­до­бу­ток на­фти до 4 міль­йо­нів ба­ре­лів на до­бу (б/д) по­то­чно­го ро­ку, за­явив ке­ру­ю­чий ди­ре­ктор На­ціо­наль­ної іран­ської на­фто­вої ком­па­нії National Iranian Oil Co. (NIOC) Алі Кар­дор під час кон­фе­рен­ції в Те­ге­ра­ні. За йо­го сло­ва­ми, кра­ї­на збіль­шить ви­ро­бни­цтво на­фти з ни­ні­шньо­го рів­ня, що ста­но­вить близь­ко 3,87 млн б/д. Ра­зом із тим, за­сту­пник мі­ні­стра на­фто­вої про­ми­сло­во­сті Іра­ну з між­на­ро­дних і ко­мер­цій­них пи­тань Амір Хос­сейн За­ма­ні­нія на­га­дав, що ви­до­бу­ток на­фти в кра­ї­ні до вве­ден- ня між­на­ро­дних сан­кцій скла­дав 4,085 млн б/д. «Нам не­об­хі­дно ви­йти на до­сан­кцій­ні рів­ні ви­ро­бни­цтва», — за­явив Амір Хос­сейн За­ма­ні­нія. За йо­го сло­ва­ми, Іран у да­ний час екс­пор­тує на­фту об­ся­гом по­над 2,2 млн б/д. На­га­да­є­мо, кра­ї­ни ОПЕК на не­о­фі­цій­ній зу­стрі­чі в Ал­жи­рі до­мо­ви­ли­ся по­ни­зи­ти ви­до­бу­ток на­фти з 33,2 до 32,5—33 міль­йо­нів ба­ре­лів на до­бу. Рі­ше­н­ня про ско­ро­че­н­ня, а та­кож кон­кре­тні кво­ти ко­жної з кра­їн ОПЕК по­вин­ні бу­ти за­крі­пле­ні юри­ди­чно на офі­цій­ній зу­стрі­чі у Ві­дні 30 ли­сто­па­да.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.