PepsiCo має на­мір змен­ши­ти вміст цукру в сво­їх на­по­ях

Den (Ukrainian) - - Економіка -

PepsiCo Inc, дру­гий за ве­ли­чи­но­ю­ви­ро­бник га­зо­ва­них на­по­їв у сві­ті, по­ста­ви­ла ме­ту зни­зи­ти вміст цукру, на­трі­юі на­си­че­них жи­рів у сво­їх про­ду­ктах до 2025 ро­ку, пи­ше ви­да­н­ня Fortune. Зокре­ма, ком­па­нія має на­мір до­мог­ти­ся то­го, що до 2025 ро­ку як мі­ні­мум дві тре­ти­ни її на­по­їв мі­сти­ти­муть мен­ше 100 ка­ло­рій на стан­дар­тну бан­ку об’ємом 12 рід­ких ун­цій (близь­ко 360 мл). За­раз час­тка низь­ко­ка­ло­рій­ної га­зо­ва­ної во­ди в про­ду­кто­вій лі­ній­ці Pepsi скла­дає близь­ко 40%. Для до­ся­гне­н­ня ме­ти ком­па­нія має на­мір роз­ши­ри­ти асор­ти­мент на­по­їв із низь­ким вмі­стом цукру, а та­кож вне­сти змі­ни до фор­мул для на­яв­них на­по­їв. Ра­ні­ше, у ве­рес- ні, Все­сві­тня ор­га­ні­за­ція охо­ро­ни здо­ров’я по­ре­ко­мен­ду­ва­ла дер­жа­вам впро­ва­джу­ва­ти по­да­тки на со­лод­кі га­зо­ва­ні на­пої. На та­кий крок уже зва­жи­ла­ся вла­да Фран­ції та Ме­кси­ки в на­дії змен­ши­ти спо­жи­ва­н­ня по­ді­бної про­ду­кції та по­лі­пши­ти здо­ров’я на­се­ле­н­ня. Крім то­го, PepsiCo пла­нує до 2025 ро­ку на 15% під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність ви­ко­ри­ста­н­ня во­дних ре­сур­сів у ре­гіо­нах, які ма­ють про­бле­ми з во­до­по­ста­ча­н­ням, і ско­ро­ти­ти ви­ки­ди пар­ни­ко­вих га­зів на 20% до 2030 ро­ку. Pepsi отри­мує 12% при­бу­тків від про­да­жу одно­ймен­но­го на­пою, 25% — від ре­а­лі­за­ції га­зо­ва­ної во­ди в ці­ло­му, ре­шта при­па­дає на мі­не­раль­ну во­ду, со­ки та сне­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.