Toyota від­кли­кає 340 ти­сяч Prius по всьо­му сві­ту

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Япон­ська Toyota Motor Corp. від­кли­кає по всьо­му сві­ту 340 ти­сяч гі­бри­дних ав­то­мо­бі­лів Prius че­рез про­бле­ми із сто­я­но­чним галь­мом, по­ві­дом­ляє Beijing Time. Кам­па­нія охо­плює ав­то, ви­пу­ще­ні в пе­рі­од між сер­пнем 2015 ро­ку та жов­тнем цьо­го ро­ку. Се­ред усіх від­кли­кан­ню­пі­для­гаю ть 210 ти­сяч ав­то­мо­бі­лів у Япо­нії та 94 ти- ся­чі — в Пів­ні­чній Аме­ри­ці. За да­ни­ми Toyota, до цьо­го в Япо­нії не бу­ло за­фі­ксо­ва­но жо­дних ін­ци­ден­тів, пов’яза­них із да­но­ю­не­справ­ні­стю. Роз­сил­ка по­ві­дом­лень вла­сни­кам ма­шин про не­об­хі­дність при­їха­ти до сер­ві­сно­го цен­тру для усу­не­н­ня не­справ­но­сті по­чне­ться в ли­сто­па­ді 2016 ро­ку. Ком­па­нія про­во­ди­ти­ме ре­монт без­ко­штов­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.