Атом­ні ма­нев­ри

Уже до 2019 ро­ку «Енер­го­атом» змо­же ре­гу­лю­ва­ти по­ту­жність об’єд­на­ної енер­го­си­сте­ми Укра­ї­ни — пре­зи­дент НАЕК

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

На­ро­дна му­дрість го­во­рить: по­спіх по­трі­бний при лов­лі... ко­мах. До ці­єї по­ра­ди не зай­ве бу­ло б при­слу­ха­ти­ся і на­шим чи­нов­ни­кам. На­при­клад, план дій уря­ду Укра­ї­ни на 2016 рік мі­стить пункт, згі­дно з яким до 31 гру­дня ма­нев­ру­ва­н­ня по­ту­жно­стя­ми в Об’єд­на­ній енер­го­си­сте­мі Укра­ї­ни бу­де здій­сню­ва­ти­ся енер­го­бло­ка­ми атом­них еле­ктро­стан­цій.

■ «Жо­дно­го дру­го­го Чор­но­би­ля (у зв’яз­ку з по­став­ле­ним зав­да­н­ням ре­гу­лю­ва­ти по­ту­жно­сті енер­го­си­сте­ми атом­ни­ми енер­го­бло­ка­ми) не бу­де, — спро­сто­вує чу­тки пре­зи­дент НАЕК «Енер­го­атом» Юрій Не­да­шков­ський. — Ро­бо­та на ма­кси­маль­но­му або зни­же­но­му ре­жи­мі, роз­ван­та­же­н­ня чи за­ван­та­же­н­ня бло­ку — все це прое­кт­ні ре­жи­ми, без­пе­ка яких є об­ґрун­то­ва­но­ю­та га­ран­то­ва­ною. Що сто­су­є­ться до­бо­во­го або ти­жне­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня по­ту­жно­стей і всіх ін­ших ма­нев­ро­вих ре­жи­мів, то їх впро­ва­дже­н­ня на енер­го­бло­ках АЕС мо­же здій­сню­ва­ти­ся ви­клю­чно пі­сля успі­шно­го за­вер­ше­н­ня всіх не­об­хі­дних до­слі­джень, об­ґрун­ту­вань, дер­жав­них екс­пер­тиз і про­ве­де­н­ня не­об­хі­дної мо­дер­ні­за­ції обла­дна­н­ня. Да­та 31 гру­дня з’яви­ла­ся в пла­ні Ка­бмі­ну, скла­де­но­му по­пе­ре­днім уря­дом без по­го­дже­н­ня з «Енер­го­ато­мом» і не­ві­до­мо звід­ки. Це нас ду­же зди­ву­ва­ло».

■ «Ра­зом із тим не мо­жна го­во­ри­ти, що «Енер­го­атом» не хо­че або від­мов­ля­є­ться ви­рі­ши­ти це зав­да­н­ня, — про­дов­жує гла­ва ком­па­нії. — Він шу­кає мо­жли­вість зро­би­ти це, але при до­три­ман­ні усіх норм, пра­вил і стан­дар­тів з ядер­ної ра­ді­а­цій­ної без­пе­ки, шу­кає при цьо­му та­кож і шля­хи під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті сво­єї ді­яль­но­сті». «Ми сьо­го­дні пра­цю­є­мо в умо­вах на­шо­го до­мі­ну­ю­чо­го ста­но­ви­ща на енер­ге­ти­чно­му рин­ку, — від­зна­чає Не­да­шков­ський. — 50—60% ви­ро­бни­цтва еле­ктро­енер­гії кра­ї­ни ство­рює пев­ну си­ту­а­цію на цьо­му рин­ку. Пи­та­н­ня ма­нев­ру­ва­н­ня ви­ни­кло не на по­ро­жньо­му мі­сці й має об’єктив­ну осно­ву. Крім то­го, для нас це ще й під­го­тов­ка до ро­бо­ти на май­бу­тньо­му ре­фор­мо­ва­но­му рин­ку, мо­жли­вість за­ро­бля­ти на рин­ку до­да­тко­вих по­слуг, бу­ти при­ва­бли­ви­ми на рин­ку дво­сто­рон­ніх кон­та­ктів, пра­цю­ва­ти на екс­порт». Гла­ва «Енер­го­ато­му» уто­чнив, що згі­дно з пла­ном ком­па­нії во­на має си­ла­ми Хмель­ни­цько­го бло­ку №2 та Рів­нен­сько­го бло­ку №4 по­ча­ти ре­аль­но ре­гу­лю­ва­ти по­ту­жно­сті укра­їн­ської енер­го­си­сте­ми 2020 ро­ку, але зро­бить це 2019-го. За­ли­ши­ло­ся ще про­ве­сти 200 ци­клів ви­про­бу­вань...

■ «Під впро­ва­дже­н­ням до­бо­во­го ре­жи­му ре­гу­лю­ва­н­ня по­ту­жно­сті енер­го­бло­ком ма­є­ться на ува­зі йо­го екс­плу­а­та­ція в умо­вах ци­клі­чної змі­ни по­ту­жно­сті в умо­вах до­бо­во­го гра­фі­ка спо­жи­ва­н­ня еле­ктро­енер­гії, — по­яснює ди­ре­ктор на­у­ко­во-те­хні­чно­го цен­тру «Енер­го­ато­му» Ми­ко­ла Вла­сен­ко. — Ме­та та­ко­го ре­жи­му — за­без­пе­че­н­ня без­пе­чної на­дій­ної екс­плу­а­та­ції енер­го­бло­ку в умо­вах дис­пе­тчер­ських обме­жень і ство­ре­н­ня умов для ін­те­гра­ції ОЕС до енер­го­си­сте­ми Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу...» На­у­ко­вець роз­по­від­ає, що впро­ва­дже­н­ня та­ких ре­жи­мів (во­но вже йде на бло­ці №2 Хмель­ни­цької АЕС) ви­ма­гає, зокре­ма, ще й мо­дер­ні­за­ції уста­тку­ва­н­ня ма­шин­но­го від­ді­ле­н­ня та ре­актор­ної уста­нов­ки. На йо­го дум­ку, на об­грун­то­ва­не впро­ва­дже­н­ня до­бо­во­го ре­жи­му в про­ми­сло­ву екс­плу­а­та­цію мо­жна ви­йти до 2020 ро­ку.

■ «Ці пла­ни узго­дже­ні з ре­гу­лю­ю­чим ор­га­ном», — до­дає Вла­сен­ко й роз­по­від­ає, що від­по­від­но до про­гра­ми ро­біт на мо­дер­ні­за­ці­ю­енер­го­бло­ку по­трі­бно по­над 300 міль­йо­нів гри­вень. Ці су­ми бу­дуть вне­се­ні до та­ри­фу. Пе­ре­ра­ху­вав­ши пе­ре­ва­ги си­сте­ми ре­гу­лю­ва­н­ня по­ту­жно­сті, ди­ре­ктор НТЦ зу­пи­ня­є­ться та­кож і на її ри­зи­ках. На йо­го дум­ку, се­ред них — мо­жли­вість роз­ми­ву сту­пе­нів і ло­па­ток тур­бо­ге­не­ра­то­ра, збіль­ше­н­ня на­ван­та­же­н­ня на йо­го ре­гу­лю­ю­чі кла­па­ни, ди­на­мі­чна не­ста­біль­ність ре­жи­мів ро­бо­ти тур­бі­ни при пе­ре­хі­дних ре­жи­мах... «Пе­ре­хо­дя­чи на та­кий ре­жим, — за­зна­чає Вла­сен­ко, — ми втра­ча­є­мо ви­ро­бі­ток, і для нас ва­жли­во, як бу­де ви­рі- ше­но пи­та­н­ня ком­пен­са­ції втрат і ви­трат ком­па­нії».

■ За­сту­пник ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра — го­лов­ний дис­пе­тчер НЕК «Укр­енер­го» Ві­та­лій Зай­чен­ко вва­жає, що з пе­ре­хо­дом до ма­нев­ру­ва­н­ня в умо­вах но­вої мо­де­лі рин­ку «Енер­го­атом» змо­же до­бре за­ро­бля­ти са­ме на ма­нев­ру­ван­ні. На­віть ти­жне­ве ма­нев­ру­ва­н­ня, на йо­го дум­ку, до­зво­ляє збіль­ши­ти по­ту­жно­сті атом­них еле­ктро­стан­цій на ве­ли­чи­ну від 300 до 500 МВт й ви­ро­би­ти на атом­них стан­ці­ях до­да­тко­ву кіль­кість еле­ктро­енер­гії. Він на­во­дить як при­клад те­пло­ву еле­ктро­ге­не­ра­цію, яка біль­ше за­ро­бляє на ма­нев­ру­ван­ні по­ту­жно­стя­ми, ніж на ви­ро­блен­ні еле­ктро­енер­гії, і по­го­джу­є­ться з тим, що по­слу­ги «Енер­го­ато­му» з ма­нев­ру­ва­н­ня по­ту­жно­стя­ми ма­ють опла­чу­ва­ти­ся.

■ « Без­умов­но, « Енер­го­атом » має бу­ти за­ді­я­ний в енер­го­ре­гу­лю­ван­ні, оскіль­ки укра­їн­ська енер­го­си­сте­ма має де­фі­цит ма­нев­ро­вих по­ту­жно­стей», — вва­жає екс-за­сту­пник гла­ви Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля і пре­зи­дент гро­мад­сько­го об’єд­на­н­ня «Ви­ща ра­да енер­го­а­у­ди­то­рів та енер­го­ме­не­дже­рів Укра­ї­ни» Ва­дим Улі­да. На йо­го дум­ку, сві­то­вий до­свід по­ка- зує, що це мо­жли­во. Але все це має бу­ти зро­бле­но пра­виль­но, го­во­рить він. На­сам­пе­ред ма­ють бу­ти за­без­пе­че­ні те­хні­чні умо­ви. Укра­їн­ські енер­го­бло­ки ма­ють бу­ти до цьо­го го­то­ві. А роз­ро­бле­ні в ком­па­нії те­хні­чні ре­гла­мен­ти ма­ють до­зво­ля­ти ро­би­ти це без­пе­чно. «І тут не­об­хі­дна во­ля як «Енер­го­ато­му» та ре­гу­лю­ю­чої ор­га­ні­за­ції, так і во­ля дер­жа­ви,— го­во­рить він. — Дру­ге пи­та­н­ня про ри­нок си­стем­них по­слуг. Опе­ра­тор — «Укр­енер­го» — по­ви­нен ці по­слу­ги опла­чу­ва­ти. І це бу­де до­да­тко­вим сти­му­лом».

■ «Наш опе­ра­тор на тре­на­же­рі мо­же ро­би­ти все, що зав­го­дно, — роз­по­від­ає ра­дник пре­зи­ден­та «Енер­го­ато­му» Ге­ор­гій Ба­ла­кан, — їх цьо­го на­вча­ють, але це не озна­чає, що во­ни по­вин­ні від­чу­ва­ти стрес на пуль­ті ре­аль­но­го енер­го­бло­ка. Ми ма­є­мо так вдо­ско­на­ли­ти за­со­би ав­то­ма­ти­ки, за­со­би кон­тро­лю, щоб зба­лан­су­ва­ти всі мо­жли­ві ри­зи­ки й по­зи­тив­ні мо­мен­ти. Ті гро­ші, які нам обі­ця­ють, пі­дуть на за­без­пе­че­н­ня ста­біль­ної ро­бо­ти енер­го­бло­ку та без­пе­ку. Не­має ні­чо­го кра­що­го, ніж пра­цю­ва­ти в ба­зо­во­му ре­жи­мі. Але ма­нев­ру­ва­н­ня вар­те то­го, щоб йо­го на­вчи­ти­ся й отри­му­ва­ти від цьо­го за­до­во­ле­н­ня. Однак це ду­же до­ро­ге за­до­во­ле­н­ня. Тож шу­кай­мо спосо­би, щоб еле­ктро­енер­гі­юз Укра­ї­ни про­да­ва­ти. І ма­нев­ру­ва­н­ня від­кри­ває для нас май­бу­тнє».

■ «День» за­пи­тав про роль гі­дро­а­ку­му­лю­ю­чих еле­ктро­стан­цій в ма­нев­ру­ван­ні еле­ктри­чни­ми по­ту­жно­стя­ми і чо­му цих стан­цій не­до­ста­тньо. Від­по­від­а­ю­чи «Дню», Зай­чен­ко за­зна­чив, що всі по­бу­до­ва­ні гі­дро­а­ку­му­лю­ю­чі стан­ції ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться в пов­но­му об­ся­зі. Крім то­го, ви­ко­ну­є­ться про­гра­ма бу­дів­ни­цтва но­вих та­ких стан­цій. Роз­ши­рю­ю­ться по­ту­жно­сті Дні­стров­ської аку­му­лю­ю­чої гі­дро­стан­ції, є стан­ції бу­дів­ни­цтва Ка­нів­ської. Якщо ці по­ту­жно­сті бу­де вве­де­но, то пи­та­н­ня не­ста­чі ре­гу­лю­ю­чих по­ту­жно­стей мо­же бу­ти зня­то. Цю­від­по­відь до­пов­нив Не­да­шков­ський. Він роз­по­вів, що бу­дуть вве­де­ні в ді­ю­ще чо­ти­ри гі­дро­а­гре­га­ти на Та­шли­цькій стан­ції, але цій ро­бо­ті має пе­ре­ду­ва­ти рі­ше­н­ня ін­шо­го зав­да­н­ня, яке дасть ду­же по­ту­жні ре­зуль­та­ти: ми за­раз пра­цю­є­мо над по­лі­пше­н­ням ро­бо­ти охо­ло­джу­ю­чої зда­тно­сті Та­шлик­сько­го во­до­схо­ви­ща. Бу­ду­є­мо для цьо­го п’ять ба­сей­нів, що до­зво­лить збіль­шу­ва­ти по­ту­жність стан­ції.

■ Про ще одну, яка не ви­ко­ри­сто­ву­є­ться на­ра­зі, мо­жли­вість «Енер­го­ато­му» на­ро­сти­ти ре­гу­лю­ю­чі по­ту­жно­сті роз­по­ві­ла в ко­мен­та­рі «Дню» ди­ре­ктор із пи­тань ін­фор­ма­ції та зв’яз­ків з гро­мад­ські­стю­асо­ці­а­ції «Укра­їн­ський ядер­ний фо­рум» Оль­га Ко­шар­на. За її сло­ва­ми, «Енер­го­атом» ціл­ком міг би по­бу­ду­ва­ти за свої ко­шти по­ту­жну га­зо­тур­бін­ну еле­ктро­стан­цію, яку без про­блем мо­жна вми­ка­ти, ко­ли це не­об­хі­дно енер­го­си­сте­мі кра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.