Ко­жно­му но­во­му бу­дин­ку – за­ряд­ку для еле­ктро­ка­ра

Та­кі по­прав­ки в єв­ро­пей­ське за­ко­но­дав­ство зби­ра­є­ться вне­сти Єв­ро­пей­ська ко­мі­сія

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Ко­жен но­вий жи­тло­вий бу­ди­нок в Єв­ро­пей­сько­му со­ю­зі в май­бу­тньо­му по­ви­нен бу­ти осна­ще­ний си­сте­мо­ю­за­ряд­ки еле­ктро­мо­бі­лів. Та­кі по­прав­ки в за­ко­но­дав­ство має на­мір вне­сти Єв­ро­пей­ська ко­мі­сія, пи­ше ні­ме­цький жур­нал Spiegel.

Не­ве­ли­кі бу­дин­ки і бу­дів­лі по­вин­ні ма­ти що­най­мен­ше то­чко­ю­ви­хо­ду від­по­від­них ка­бе­лів, за пла­на­ми ко­мі­сії. У біль­ших спо­руд ко­жне де­ся­те мі­сце для пар­ку­ва­н­ня не­об­хі­дно осна­сти­ти стан­ці­є­ю­пі­дза­ряд­ки. Вар­тість та­кої за­ря­дної стан­ції, за оцін­кою ЄК, мо­же до­ся­га­ти 75 тис. єв­ро.

Но­ві пра­ви­ла пла­ну­є­ться по­ши­ри­ти як на бу­дин­ки, що бу­ду­ю­ться, так і на об’єкти, що під­ля­га­ють ка­пі­таль­но­му ре­мон­ту. На­бра­ти чин­но­сті во­ни ма­ють до 2023 ро­ку. Однак пред­став­ни­ки рин­ку не­ру­хо­мо­сті кри­ти­ку­ють пла­ни Єв­ро­ко­мі­сії.

«Брюс­сель фор­сує те­хно­ло­гі­ю­без огляд­ки на те, чи бу­де для неї в май­бу­тньо­му ри­нок», — за­явив Кай Вар­не­ке, пре­зи­дент ор­га­ні­за­ції Haus und Grund, що пред­став­ляє ін­те­ре­си до­мо­вла­сни­ків та орен­до­дав­ців.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.