Сейм vs жін­ки

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

За­ко­но­про­ект про то­таль­ну за­бо­ро­ну абор­тів, що спри­чи­нив остан­нім ча­сом хви­лю ма­со­вих про­те­стів у Поль­щі, зре­штою бу­ло від­хи­ле­но. Го­ло­ва про­філь­ної ко­мі­сії, на роз­гля­ді якої пе­ре­бу­вав нор­ма­тив­ний акт, де­пу­тат прав­ля­чої пар­тії «Пра­во і спра­ве­дли­вість» Ві­тольд Чар­не­цький за­явив, що про­те­сти так зва­но­го «чор­но­го по­не­діл­ка» бу­ли ду­же ва­жли­ви­ми, «зму­си­ли за­ду­ма­ти­ся і на­вчи­ли сми­ре­н­ня». У той день спо­ро­жні­ли де­ся­тки ти­сяч офі­сних крі­сел, за­кри­ли­ся ко­мер­цій­ні за­кла­ди і, не зва­жа­ю­чи на про­лив­ний дощ, на ву­ли­ці поль­ських міст у чор­но­му одя­зі, але з ко­льо­ро­ви­ми па­ра­соль­ка­ми ви­йшли з про­те­стом по­ля­ки. Тіль­ки у Вар­ша­ві, за під­ра­хун­ка­ми вла­ди, зі­бра­лось по­над 30 тис. лю­дей. Та­кож ма­ли мі­сце де­мон­стра­ції у Кра­ко­ві, По­зна­ні, Вро­цла­ві, Гдан­ську та ін­ших поль­ських мі­стах. Акції со­лі­дар­но­сті з по­ля­ка­ми від­бу­ли­ся в Укра­ї­ні, Фран­ції, Ні­меч­чи­ні, Ли­тві, со­цме­ре­жі за­по­ло­нив хе­штег #czarnyprotest і #blackprotest. «Моє ті­ло — моє ді­ло», «Уряд — не ва­гі­тність, мо­жна усу­ну­ти», — за­яви­ли по­ля­ки.

Як­би за­кон ухва­ли­ли, пе­ре­ри­ва­н­ня ва­гі­тно­сті для поль­ської жін­ки обер­та­ло­ся кри­мі­наль­ним по­ка­ра­н­ням — від трьох мі­ся­ців до п’яти ро­ків в’язни­ці. Те са­ме сто­су­є­ться і лі­ка­ря, який ри­зи­кне про­ве­сти про­це­ду­ру. Та­кож кри­мі­наль­не по­ка­ра­н­ня мо­гло спі­тка­ти жі­нок, у яких тра­пив­ся ви­ки­день.

Скла да єть ся вра жен ня, що «ПіС» за­гна­ла се­бе в кут че­рез на­дмір­ну близь­кість і ба­жа­н­ня «роз­ра­ху­ва­ти­ся» за під­трим­ку з Ко­сте­лом. Не див­ля­чись на ви­со­кий ав­то­ри­тет ка­то­ли­цької цер­кви у су­спіль­стві, вла­дна пар­тія не­до­оці­ни­ла зрі­лість і згур­то­ва­ність гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства. Курс «куль­тур­ної ре­во­лю­ції», «по­вер­не­н­ня Поль­щі сво­го облич­чя» за­йшов над­то да­ле­ко і на­штов­хнув­ся на ка­те­го­ри­чне не­прийня­т­тя по­ля­ка­ми пре­тен­зії на об ме жен ня прав. « Чор ний про - тест» мо­жна на­зва­ти «но­вою епо­хою», сво­го ро­ду «жі­но­чою ве­сною» у Поль­щі, — ко­мен­тує со­ціо­лог Ве­ро­ні­ка Гре­зе­бал­ска.— Аб­со­лю­тна біль­шість жі­нок вва­жа­ють пов ну за бо ро ну абор тів за мість ство­ре­н­ня при­стой­них пер­спе­ктив се­ре­дньо­віч­чям».

Чи є нор­маль­ною де­мо­кра­тія, за якої вла­да слу­хає єпис­ко­пів, а не гро­ма­дян і гро­ма­дя­нок, і чи мо­жуть про­те­сти про­ти за­бо­ро­ни абор­тів пе­ре­ро­сти в ан­ти­уря­до­вий рух, «День» за­пи­тав у акти­ві­сток не­що­дав­ніх по­дій.

«КАЧИНЬСЬКИЙ ЗЛЯКАВСЯ НАСЛІДКІВ — АЖ ДО РОЗКОЛУ У ВЛАСНІЙ ПАР­ТІЇ» Ка­та­жи­на ХIМЯК, істо­рик і гро­мад­ська ді­я­чка, уча­сни­ця «Чор­но­го про­те­сту» у Вар­ша­ві:

— Ба­га­тьох жі­нок роз­дра­ту­ва­ло від­хи­ле­н­ня де­пу­та­та­ми «ПіС» на­ве­сні цьо­го ро­ку за­ко­но­дав­чої гро­мад­ської іні­ці­а­ти­ви «Вря­туй­мо жін­ку», який пе­ред­ба­чав більш лі­бе­раль­ний під­хід до абор­тів. Він вклю­чав у се­бе про­гра­му за­по­бі­га­н­ня не­ба­жа­ної ва­гі­тно­сті — більш ши­ро­кий до­ступ до за­со­бів кон­тра­це­пції та ста­те­ве ви­хо­ва­н­ня. Пі­сля ухва­ле­н­ня за­ко­но­про­е­кту Ор­до Iuris про пов­ну за­бо­ро­ну абор­тів в Ін­тер­не­ті по­ча­ла­ся хви­ля не­прийня­т­тя. Від­по­від­на гру­па у Facebook швид­ко на­бра­ла біль­ше 100 тис. чле­нів. Ва­жли­ву роль в мо­бі­лі­за­ції під­трим­ки про­те­стів зі­гра­ли і тра­ди­цій­ні ме­діа. Офі­цій­ну під­трим­ку «чор­ний про­тест» отри­мав від ба­га­тьох ві­до­мих лю­дей, в то­му чи­слі чо­ло­ві­ків — жур­на­лі­стів, акто­рів, гро­мад­ських ді­я­чів.

Вла­да пі­шла на по­сту­пки, то­му що на­ля­ка­лась мас­шта­ба­ми про­те­стів — 3 жов­тня у них взя­ли участь біль­ше 100 тис. по всій кра­ї­ні. Ті са­мі де­пу­та­ти «ПіС», які го­ло­су­ва­ли в пер­шо­му чи­тан­ні на ко­ристь про­е­кту Ор­до Iuris, у дру­го­му чи­тан­ні, нав­па­ки, від­пра­ви­ли йо­го у ко­шик.

Ці­ка­во, що лі­дер прав­ля­чої пар­тії Качиньський від­сту­пив­ся під ти­ском «чор­но­го про­те­сту», а пе­ред тим дії Ко­мі­те­ту з обо­ро­ни де­мо­кра­тії, по спра­ві Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду і за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції, не ви­кли­ка­ли в ньо­го по­ді­бної ре­а­кції. Хо­ча про­те­сти бу­ли не менш ма­со­ви­ми — у Вар­ша­ві 12 гру­дня 2015 ро­ку на ву­ли­ці ви­йшло бі­ля 50 тис. осіб.

Але пи­та­н­ня абор­тів Ка­чинь­сько­му важ­че обі­гра­ти і ви­прав­да­ти по­лі­ти­чно. У су­пе­ре­чці про Кон­сти­ту­цій­ний суд йо­го основ­на за­хи­сна лі­нія в то­му, що Кон­сти­ту­цій­ний суд вже дав­но є ін­стру­мен­том в ру­ках «Гро­ма­дян­ської пла­тфор­ми», а те­пер «Пра­во і Спра­ве­дли­вість», про­су­ва­ю­чи но­вий за­кон, на­ма­га­є­ться від­но­ви­ти ба­ланс сил. Крім то­го, те­ма абор­тів є менш аб­стра­ктною, по­тен­цій­но за­чі­пає ко­жну ро­ди­ну в Поль­щі і роз­гля­да­є­ться як втру­чан- ня у при­ва­тну сфе­ру, що по­ля­ки не люблять. Ду­же мо­жли­во, що Качиньський злякався на­віть мо­жли­во­го розколу у власній пар­тії.

На жаль, на сьо­го­дні­шній день поль­ська ка­то­ли­цька цер­ква ста­ла галь­мом на шля­ху до за­галь­но­єв­ро­пей­ських де­мо­кра­ти­чних цін­но­стей. Це від­бу­ва­є­ться то­му, що ба­га­то свя­ще­ни­ків во­ро­же на­ла­што­ва­ні до Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу і не ро­зу­мі­ють де­мо­кра­тію як по­лі­ти­чну си­сте­му — що це не тіль­ки вла­да біль­шо­сті, а й за­хи­сту прав рі­зних мен­шин, в то­му чи­слі, на­при­клад, се­ксу­аль­них.

У Поль­щі є ве­ли­кий по­тен­ці­ал для про­те­сту — це ще ра­ні­ше по­ка­за­ли акції Ко­мі­те­ту обо­ро­ни де­мо­кра­тії. Але су­пе­ре­чка з при­во­ду пе­ре­ри­ва­н­ня ва­гі­тно­сті ра­ди­каль­но збіль­шив йо­го, мо­бі­лі­зу­вав­ши ба­га­тьох мо­ло­дих лю­дей, до то­го — зде­біль­шо­го апо­лі­ти­чних. Їх ма­ло ці­ка­ви­ла ва­жли­вість си­ту­а­ції нав­ко­ло Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду і сфе­ра по­лі­ти­чних ре­форм, в той час як ду­же не спо­до­ба­лось втру­ча­н­ня в осо­би­сте жи­т­тя за­ко­ном про абор­ти.

«ВЛА­ДНА ПАР­ТІЯ НЕ ПОКИНУЛА СВО­ЇХ НАМІРІВ» Ка­ро­лі­на БЖИНЦКА, ор­га­ні­за­тор мі­тин­гу у Вар­ша­ві:

— Наш про­тест є від­по­від­дю на ба­жа­н­ня по­си­ли­ти за­кон 1993 ро­ку. Абор­ти за­раз до­зво­ле­ні тіль­ки у трьох ви­пад­ках: в ра­зі зґвал­ту­ван - ня, якщо ва­гі­тність за­гро­жує жи­т­тю і здо­ров’ю жін­ки або якщо плід має сер­йо­зні де­фе­кти. Але польсь - кий пар­ла­мент за до­по­мо­гою цер­кви і тра­ди­ціо­на­ліст­ських ор­га­ні­за­цій на­ма­га­є­ться зро­би­ти жі­нок ра­ба­ми вла­сної фер­тиль­но­сті.

Ми ви­рі­ши­ли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти всі за­кон­ні фор­ми про­те­сту, щоб не допу­сти­ти цьо­го. На жаль, ви­гра­ли ли­ше би­тву, а не вій­ну. По­лі­ти­ки від­кла­ли, але не від­мо­ви­лись від на­мі­ру по­си­ли­ти за­кон, три­ва­ють дис­ку­сії.

За да­ни­ми офі­цій­ної ста­ти­сти­ки, чи­сло ле­галь­них абор­тів в Поль­щі ко­ли­ва­є­ться від 600 до 2000 на рік. Про­те жі­но­чі ор­га­ні­за­ції по­ві­дом­ля­ють, що у під­піль­них умо­вах їхнє чи­сло в кіль­ка ра­зів ви­ще. Та­кож ве­ли­че­зна кіль­кість жі­нок, близь­ко 150 тис. на рік, за­йма­ю­ться «абор­тним ту­ри­змом» — їздять за­кор­дон пе­ре­ри­ва­ти ва­гі­тність. У Поль­щі та­кож існує про­бле­ма лі­ка­рів, які ви­ко­ри­сто­ву­ють «кла­у­зу со­ві­сті». Во­ни не про­сто за­пе­ре­чу­ють па­ці­єн­там пра­во на кон­тра­це­пцію, а й не на­да­ють ін­фор­ма­цію про стан пло­да під час ва­гі­тно­сті. Сві­до­мо вво­дять в ома­ну па­ці­єн­тів з під­ви­ще­ним ри­зи­ком ва­гі­тно­стей, і ді­ти на­ро­джу­ю­ться ка­лі­ка­ми і ін­ва­лі­да­ми.

Ба­га­то ра­зів про­тя­гом 23 ро­ків жі­но­чі ор­га­ні­за­ції по­да­ва­ли про­е­кти лі­бе­ра­лі­за­ції абор­тів. На жаль, ко­жно­го ра­зу пар­ла­мент їх від­хи­ляв. Поль­ські жін­ки роз­лю­че­ні на­сту­пом цер­кви і по­лі­ти­ків на їхнє фун­да­мен­таль­не пра­во да­ва­ти со­бі ра­ду.

ВІДВОЛІКАЮЧИЙ МАНЕВР? Ма­гда, уча­сни­ця де­мон­стра­ції у Вар­ша­ві:

— Зві­сно, не мо­жна ска­за­ти, що все поль­ське су­спіль­ство вклю­чи­ло­ся в акції про­те­сту. Чи впли­ну­ли ми? Теж не бе­ру­ся бу­ти опти­міс­ткою. Про­ект Ор­до Iuris хоч і був від­хи­ле­ний, однак остан­ні­ми дня­ми лі­де­ри прав­ля­чої пар­тії та ін­ші чле­ни зно­ву ви­слов­лю­ва­ли­ся за мо­жли­вість змен­ши­ти пе­ре­ри­ва­н­ня ва­гі­тно­стей до мі­ні­му­му. Де­які ствер­джу­ють, що під­ня­т­тя цьо­го кон­тра­вер­сій­но­го пи­та­н­ня є від­во­лі­ка­ю­чим ма­нев­ром. Не вар­то за­бу­ва­ти, що най­ближ­чим ча­сом ма­ють бу­ти під­пи­са­ні до­мов­ле­но­сті CETA і TTIP (еко­но­мі­чні уго­ди з Ка­на­дою і США. — Ред.), що є сер­йо­зною про­бле­мою для поль­ської еко­но­мі­ки і су­спіль­ства.

Сам за­ко­но­про­ект не був ве­ли­ким сюр­при­зом — про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків кон­се­рва­тив­ні ко­ла го­ло­сно го­во­ри­ли про своє не­вдо­во­ле­н­ня існу­ю­чим «ком­про­мі­сом». Але по­ка­зо­во, що на про­тест ви­йшло ба­га­то ві­ру­ю­чих, які ве­дуть тра­ди­цій­ний спо­сіб жи­т­тя — не за абор­ти, а за сво­бо­ду ви­бо­ру як фун­да­мен­таль­не пра­во лю­ди­ни.

Існує ба­га­то ру­хів, спря­мо­ва­них на лі­бе­ра­лі­за­цію ни­ні­шньо­го за­ко­но­дав­ства у цій сфе­рі, і які ко­ри­сту­ю­ться по­пу­ляр­ні­стю у поль­сько­му су­спіль­стві. Дів­ча­там по­трі­бен до­ступ до се­ксу­аль­ної осві­ти, во­ни ма­ють зна­ти, як за­хи­сти­ти­ся від не­ба­жа­ної ва­гі­тно­сті, що та­ке її шту­чне пе­ре­ри­ва­н­ня, і не бо­я­ти­ся звер­ну­ти­ся за кон­суль­та­ці­єю до від­по­від­них лі­ка­рів. Дра­ко­нів­ські ме­то­ди за­бо­ро­ни тіль­ки ла­ма­ють жи­т­тя — жін­ки за­кін­чу­ють са­мо­губ­ства­ми, ка­лі­чать се­бе під час спроб «до­ма­шньо­го» пе­ре­ри­ва­н­ня ва­гі­тно­сті або зба­га­чу­ють іно­зем­ні клі­ні­ки. Для під­ви­ще­н­ня на­ро­джу­ва­но­сті по­трі­бні справ­жні сти­му­ли, а за­бо­ро­на на абор­ти ні­ко­ли не по­кра­щить де­мо­гра­фі­чної си­ту­а­ції.

Ор­га­ні­за­тор­ки і уча­сни­ці «чор­них про­те­стів» роз­ка­за­ли «Дню», як вда­ло­ся за­бло­ку­ва­ти то­таль­ну за­бо­ро­ну абор­тів

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.