За ві­зан­тій­ським ра­хун­ком

Фе­но­мен імі­та­ції мо­нет — в уні­каль­но­му до­слі­джен­ні істо­ри­ка Фе­до­ра Ан­дро­щу­ка

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

■ Ро­бо­ту до­кто­ра істо­ри­чних наук цьо­го ро­ку пред­ста­ви­ло ви­дав­ни­цтво Laurus. Книж­ка ви­йшла ан­глій­ською мо­вою, її пов­на на­зва — Images of Power. Byzantium and Nordic Coinage с. 995 — 1035, що мо­жна пе­ре­кла­сти як «Обра­зи вла­ди. Ві­зан­тія та скан­ди­нав­ська че­кан­ка мо­нет 995 — 1035 ро­ків». Те­ма ро­бо­ти — скан­ди­нав­ські на­слі­ду­ва­н­ня ві­зан­тій­ської срі­бної мо­не­ти, яку кар­бу­ва­ли ім­пе­ра­то­ри Ва­силь II та Ко­стян­тин VIII між 989 і 997 ро­ка­ми. Скан­ди­нав­ські мо­не­ти-на­слі­ду­ва­н­ня бу­ли в обі­гу у пер­шій по­ло­ви­ні XI сто­лі­т­тя. Та­кож по­ді­бні на­слі­ду­ва­н­ня ві­зан­тій­ських мо­нет зу­стрі­ча­ли­ся на те­ри­то­рії Та­ман­сько­го пів­остро­ва.

■ Ав­тор, укра­їн­ський істо­рик, який ни­ні пра­цює у Шве­ції, дав­но ви­вчає зв’яз­ки Ві­зан­тії, Ста­ро­дав­ньої Ру­сі та Скан­ди­на­вії. Но­ва ро­бо­та Фе­до­ра Ан­дро­щу­ка, по су­ті, є одною з ла­нок у низ­ці та­ких до­слі­джень. У Images of power мі­стя­ться на­у­ко­ві роз­від­ки, де­таль­ний ка­та­лог і ко­льо­ро­ві зо­бра­же­н­ня мо­нет, які збе­рі­га­ю­ться у Ко­ро­лів­сько­му мо­не­тно­му ка­бі­не­ті у Сток­голь­мі. «Це зі­бра­н­ня зна­ли і ра­ні­ше. Ві­до­мий ну­мі­змат Брі­та Маль­мер під­го­ту­ва­ла ви­да­н­ня про ці мо­не­ти, але ма­те­рі­ал по­да­вав­ся без жо­дної ін­тер­пре­та­ції — тра­ди­цій­на ну­мі­зма­ти­чна ро­бо­та, зо­бра­же­н­ня мо­нет і ме­три­чні да­ні. У прин­ци­пі, ні­хто ні­ко­ли не ін­тер­пре­ту­вав якось ці ма­те­рі­а­ли, бу­ло не зов­сім зрозуміло, що з ни­ми ро­би­ти. А ме­не за­ці­ка­вив сам фе­но­мен імі­та­ції, то­му і ви­рі­шив зро­би­ти та­ке до­слі­дже­н­ня», — роз­по­від­ає Фе­дір Ан­дро­щук.

■ Істо­рик ствер­джує, що Images of power є книж­кою про ві­зан­тій­ський вплив, адже ця ім­пе­рія ма­ла до­сить ва­го­ме зна­че­н­ня не тіль­ки для слов’ян­ських кра­їн, а й для за­хі­дних. «На­при­клад, пред­став­ни­ки ди­на­стії Ка­ро­лін­гів імі­ту­ва­ли якісь озна­ки Ві­зан­тії. До­сить зов­ні­шньо, на рів­ні яки­хось ри­ту­а­лів, але на­ма­га­ли­ся на­слі­ду­ва­ти цей блиск і ба­гат­ство, — до­дає Фе­дір Ан­дро­щук. — До сьо­го­дні ві­зан­ти­ні­сти за­йма­ли­ся ре­ча­ми, пов’яза­ни­ми з їх те­мою, ру­си­сти — сво­їм. А імі­та­цій­ні ре­чі не зов­сім зро­зумі­лі, хо­ча це ва­жли­вий ключ до ося­гне­н­ня пев­них ре­чей. Бо у прин­ци­пі са­ма дав­ньо­ру­ська куль­ту­ра ча­сто є імі­ту­ва­н­ням Ві­зан­тії. Ті ж на­ру­чі (йде­ться про дав­ньо­ру­ську при­кра­су, бра­сле­ти, які за­кри­ва­ли ру­ку від лі­ктя до ки­сті. — Авт.) — ця мо­да йде звід­ти».

■ Вла­сне, ва­жли­вість до­слі­дже­н­ня Фе­до­ра Ан­дро­щу­ка у то­му, що во­но не за­мкне­не на одній істо­ри­чній ди­сци­плі­ні, вче­ний шу­кає па­ра­ле­лі і пе­ре­ти­ни у рі­зних від­га­лу­же­н­нях на­у­ки. Це до­зво­ляє гло­баль­но оці­ни­ти пев­ні яви­ща, ство­ри­ти істо­ри­чний порт­рет до­би у ди­на­мі­ці.

■ Між ін­шим, кни­га одра­зу ви­кли­ка­ла ін­те­рес ау­ди­то­рії. За сло­ва­ми Фе­до­ра Ан­дро­щу­ка, фа­хів­ці, ко­трі вже ба­чи­ли ви­да­н­ня, від­гу­ку­ва­ли­ся про ньо­го схваль­но. А ди­ре­ктор ви­дав­ни­цтва Laurus По­лі­на Лав­ро­ва по­ді­ли­лась: «Книж­ка ви­йшла швид­ко і ви­яви­ла­ся вда­лою. Во­на вже бу­ла пред­став­ле­на на Фо­ру­мі ви­дав­ців у Льво­ві. Там ми ви­ста­ви­ли се­рію книг, пов’яза­них з ар­хе­о­ло­гі­єю, при чо­му не ли­ше на­шо­го ви­дав­ни­цтва, і вже у пер­ший день кни­гу Фе­до­ра по­ча­ли ку­пу­ва­ти, хо­ча ми ду­ма­ли, що во­на сто­я­ти­ме про­сто так. Але лю­ди при­хо­ди­ли за цим ви­да­н­ням спе­ці­аль­но».

■ Ві­зу­аль­но кни­га зро­бле­на ду­же які­сно, її ди­зайн стри­ма­ний і про­ду­ма­ний. Тож, як жар­ту­ва­ли ті, хто до­лу­чив­ся до її ство­ре­н­ня, на­віть не­зна­н­ня ан­глій­ської не за­ва­дить отри­ма­ти за­до­во­ле­н­ня від но­вин­ки. Та й ко­му не за­хо­че­ться по­ба­чи­ти обра­зи вла­ди двох епох?

■ Тим ча­сом Фе­дір Ан­дро­щук не зби­ра­є­ться по­ки­да­ти до­слі­дже­н­ня на­слі­ду­вань і вза­є­мо­впли­вів дав­ніх ци­ві­лі­за­цій. Істо­рик за­зна­чає: «За­раз про­дов­жую за­йма­ти­ся ці­єю те­ма­ти­кою. Ска­жі­мо, ві­кін­га­ми на Схо­ді, їхнім впли­вом і тим, як во­ни за­зна­ва­ли пев­них куль­тур­них впли­вів, як це по­зна­чи­лось на їх ма­те­рі­аль­ній куль­ту­рі у Пів­ні­чній Єв­ро­пі». Тож мо­стів між дав­ні­ми ци­ві­лі­за­ці­я­ми біль­ша­ти­ме.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.