ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1750 — у Глу­хо­ві, то­ді­шній сто­ли­ці укра­їн­ської Ге­тьман­щи­ни, бун­чу­ко­вим то­ва­ри­шем Фе­до­ром Чуй­ке­ви­чем під­го­тов­ле­но юри­ди­чний збір­ник «Суд і роз­пра­ва в пра­вах Ма­ло­ро­сій­ських» — ви­зна­чну юри­ди­чну пам’ятку Укра­ї­ни ХVIII сто­лі­т­тя. 1876 — на­ро­див­ся Сер­гій Єфре­мов (Охрі­мен­ко — прі­зви­ще пред­ків), ви­да­тний укра­їн­ський гро­мад­сько-по­лі­ти­чний і дер­жав­ний ді­яч, лі­те­ра­тур­ний кри­тик, істо­рик лі­те­ра­ту­ри, пу­блі­цист, один з твор­ців укра­їн­ської жур- на­лі­сти­ки. За­ги­нув у бе­ре­зні 1939 ро­ку в одно­му з та­бо­рів ГУЛАГу. 1892 — від­кри­ла­ся пер­ша ко­мер­цій­на про­тя­жна те­ле­фон­на лі­нія Чи­ка­го — Нью-Йорк. 1918 — утво­ре­на не­за­ле­жна ре­спу­блі­ка Че­хо­сло­вач­чи­на. 1927 — ство­ре­но ан­глій­ську ра­діо­мов­ну (зго­дом — те­ле­ра­діо­мов­ну) ком­па­нію Бі-Бі-Сі. 1932 — на­ро­див­ся Ві­та­у­тас Ландс­бер­гіс — ли­тов­ський по­лі­тик, дер­жав­ний і гро­мад­ський ді­яч, вче­ний — му­зи­ко­зна­вець, пу­блі­цист, пер­ший го­ло­ва пар­ла­мен­ту не­за­ле­жної Ли­тви пі­сля її від­окрем­ле­н­ня від СРСР (1990 р.) 1941 — спа­ле­ний за­жи­во НКВД-ста­ми в по­ки­ну­тій го­спо­дар­ській бу­дів­лі у се­лі Не­по­кри­то­му Хар­ків­ської обла­сті Во­ло­ди­мир Сві­дзин­ський, ви­да­тний укра­їн­ський по­ет до­би Роз­стрі­ля­но­го від­ро­дже­н­ня («Ве­ре­сень», «По­е­зія», «Ме­до­бір»), бли­ску­чий пе­ре­кла­дач. На­ро­див­ся 1885 р. 1994 — Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни ска­су­ва­ла за­бо­ро­ну Ком­пар­тії Укра­ї­ни.

1927 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.