«Ви­бу­хо­вий» па­кет

Вну­трі­шній скан­дал нав­ко­ло го­ло­ви Нац­бан­ку пе­ре­тнув Ан­тлан­ти­ку

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Час­тка про­блем­них кре­ди­тів у бан­ків­ській си­сте­мі в сі­чні — сер­пні зро­сла до 30,6%. Чи не час би­ти на спо­лох? Але ча­сти­на бан­ків з укра­їн­ським ка­пі­та­лом, дба­ю­чи про свою при­бу­тко­вість, як вва­жа­ють в НБУ, зво­лі­кає з ви­зна­н­ням цих кре­ди­тів про­блем­ни­ми, по­ві­дом­ля­є­ться в де­бю­тно­му зві­ті НБУ про бан­ків­ський се­ктор. Так са­мо у всіх ін­ших грі­хах бан­ків­сько­го се­кто­ру, яким так до­бре й опе­ра­тив­но ке­рує ре­гу­ля­тор, вин­ні са­мі ко­мер­цій­ні бан­ки кра­ї­ни...

УДАР МОНЕТАРНОЇ ВЛА­ДИ

Є ри­то­ри­чне за­пи­та­н­ня: чи мо­же з цьо­го при­во­ду існу­ва­ти ін­ша то­чка зо­ру? Щоб її від­сто­ю­ва­ти, в Укра­ї­ні не­що­дав­но ви­ни­кла Асо­ці­а­ція за­хи­сту бан­ків. Її пре­зи­дент Ка­те­ри­на На­зим­ко за­зна­чає, що бан­ків­ський се­ктор пе­ре­жи­ває сьо­го­дні не най­кра­щі ча­си, оскіль­ки ре­фор­ми, що про­во­дя­ться ке­рів­ни­цтвом Нац­бан­ку, « при­зве­ли до руй­нів­них на­слід­ків». «Під удар (монетарної) вла­ди по­тра­пля­ють сьо­го­дні не ли­ше вла­сни­ки бан­ків, а та­кож спів­ро­бі­тни­ки, клі­єн­ти і пар­тне­ри фі­нан­со­вих уста­нов, — кон­ста­тує На­зим­ко і роз­по­від­ає: — Для оцін­ки ро­бо­ти ре­гу­ля­то­ра екс­пер­ти асо­ці­а­ції про­ве­ли не­за­ле­жне до­слі­дже­н­ня » . Якщо ста­ном на 1 сі­чня 2014 ро­ку фі­нан­со­вий ре­зуль­тат бан­ків­сько­го се­кто­ру був по­зи­тив­ним, то, по­чи­на­ю­чи з 1 сі­чня 2015 ро­ку, не­га­тив­ний ре­зуль­тат уже пе­ре­ви­щив 50 мі­льяр­дів гри­вень. Ця тен­ден­ція збе­рі­га­є­ться й до­ни­ні».

Пре­зи­дент асо­ці­а­ції говорить та­кож про кіль­кі­сні змі­ни в си­сте­мі бан­ків і пов’язує це з по­стій­ним по­си­ле­н­ням ре­гу­ля­то­ра, що про­сла­вив­ся ви­ве­де­н­ням з рин­ку « ве­ли­че­зної кіль­ко­сті бан­ків » . Ста­ном на 1 ве­ре­сня кіль­кість бан­ків, за її сло­ва­ми, ско­ро­ти­ла­ся до 100. «Це ха­ра­кте­ри­зує ре­гу­ля­то­ра як стру­кту­ру, яка у скру­тні ча­си — в пе­рі­од еко­но­мі­чної кри­зи, ко­ли на бан­ки ля­гло до­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня, що ви­зна­ча­ло­ся зни­же­н­ням пла­то­спро­мо­жно­сті на­се­ле­н­ня і юри­ди­чних осіб, — не змо­гла ( чи не за­хо­ті­ла?) до­по­мог­ти бан­кам, а ли­ше по­си­ли­ла нор­ма­ти­ви і ви­мо­ги до бан­ків­ських уста­нов».

« Низ­ку бан­ків бу­ло ви­ве­де­но з рин­ку вна­слі­док не­про­зо­рої стру­кту­ри вла­сно­сті, — за­зна­чає пре­зи­дент. — Це ін­стру­мент по­лі­ти­чно­го й адмі­ні­стра­тив­но­го впли­ву на склад і кон’юн­кту­ру бан­ків­сько­го се­кто­ру, що до­зво­ляє ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти аб­со­лю­тно ру­чне управ­лі­н­ня». «Де­які бан­ки пі­шли з рин­ку, ого­ло­сив­ши про са­мо­лі­кві­да­цію, — про­дов­жує На­зим­ко. — На­справ­ді це свід­чить про те, що бан­кі­рам про­сті­ше вза­га­лі від­мо­ви­ти­ся від сво­го бі­зне­су в Укра­ї­ні, втра­ти­ти гро­ші і за­зна­ти зби­тків, але не ма­ти від­но­син з ни­ні­шнім ре­гу­ля­то­ром».

Пре­зи­дент асо­ці­а­ції на­во­дить да­ні про кіль­кість пра­ців­ни­ків се­кто­ру, що за­ли­ши­ли­ся без ро­бо­ти (35 ти­сяч) і де­мон­струє ін­фо­гра­фі­ку ТОП-10 бан­ків за цим по­ка­зни­ком. У пер­шій трій­ці там бан­ки «Дель­та», « На­дра » , « Брок­бі­знес­банк » . На­зим­ко за­зна­чає, що у звіль­не­них украй ма­ла ймо­вір­ність зна­йти со­бі но­ві ро­бо­чі мі­сця, то­му що зби­тко­вість бан­ків­сько­го се­кто­ру зму­шує всі пра­цю­ю­чі уста­но­ви опти­мі­зу­ва­ти свої ви­тра­ти і ско­ро­чу­ва­ти кіль­кість спів­ро­бі­тни­ків та сво­їх фі­лій. За 2015 рік кіль­кість від­ді­лень бан­ків змен­ши­ла­ся більш ніж на 8%, і та­ка тен­ден­ція збе­рі­га­є­ться й цьо­го ро­ку. Від­по­від­но, за остан­ні два ро­ки де­по­зи­тний порт­фель бан­ків змен­шив­ся на чо­ти­ри мі­льяр­ди гри­вень. А вкла­дни­ки втра­ти­ли на ра­хун­ках лі­кві­до­ва­них бан­ків по­над 163 мі­льяр­ди гри­вень, зокре­ма втра­ти на­се­ле­н­ня ста­но­ви­ли 111 мі­льяр­дів.

БАН­КИ НЕ РОЗУМІЮТЬ ПРАВИЛ, З ЯКИ­МИ ГРАЄ ГОНТАРЄВА

На­зим­ко пе­ре­ра­хо­вує сьо­го­дні­шні ри­зи­ки для бан­ків, се­ред яких, на її дум­ку, не­мо­жли­вість ре­ка­пі­та­лі­за­ції у зв’ яз­ку з но­ви­ми ви­мо­га­ми ре­гу­ля­то­ра, а та­кож на­ро­щу­ва­н­ня емі­сії, ско­ро­че­н­ня кре­ди­ту­ва­н­ня еко­но­мі­ки, па­ді­н­ня кре­ди­то­спро­мо­жно­сті на­се­ле­н­ня і бі­зне­су, подаль­ше па­ді­н­ня до­ві­ри на­се­ле­н­ня до бан­ків­ської си­сте­ми... « Впо­ра­ти­ся з ци­ми за­гро­за­ми то­чно змо­гли б ефе­ктив­ні ре­фор­ми в обла­сті ре­гу­лю­ва­н­ня і ре­аль­ні ін­ве­сти­ції, — за­зна­чає го­лов­ний за­хи­сник бан­ків. — Але зна­йти на­ра­зі ін­ве­сто­ра в бан­ків­ський се­ктор украй важ­ко. І на­сам­пе­ред, це пов’ яза­но з тим, що у Нац­бан­ку від­су­тня про­зора і зро­зумі­ла стру­кту­ра від­но­син із бан­ка­ми. Ча­сто во­ни не ба­чать і не розуміють правил гри і не че­ка­ють ло­яль­но­го став­ле­н­ня до них за ви­ни­кне­н­ня яки­хось про­блем».

Не­за­ле­жний фі­нан­со­вий екс­перт та ін­ве­сти­цій­ний бан­кір Оле­ксандр Ло­ба­нов за­зна­чає: «Те, що від­бу­ва­є­ться з бан­ків­ськи­ми си­сте­ма­ми не ли­ше в Укра­ї­ні, а й за­га­лом на те­ри­то­рії кра­їн СНД і на­віть ба­га­то в чо­му у Єв­ро­пі, свід­чить про те, що пер­спе­ктив не­має. При­чи­ни цьо­го дві. Аб­со­лю­тно не­аде­ква­тна, на мій по­гляд, ро­бо­та ре­гу­ля­то­рів в Укра­ї­ні й осо­бли­во — стан еко­но­мі­ки». «Якщо хтось хо­че оці­ни­ти пер­спе­кти­ву бан­ків­ської си­сте­ми, — говорить ін­ве­сти­цій­ний бан­кір, — то він спо­ча­тку по­ви­нен по­ди­ви­тись на те, що від­бу­ва­є­ться зов­ні, ді­зна­ти­ся, за ра­ху­нок чо­го во­на фун­кціо­нує, що ро­бить дер­жа­ва, ре­гу­ля­то­ри, як по­чу­ва­є­ться еко­но­мі­ка і про­сті лю­ди. Усі ці чин­ни­ки свід­чать, що пер­спе­кти­ви бан­ків­сько­го бі­зне­су в Укра­ї­ні в ося­жно­му пе­рі­о­ді бу­дуть важ­ки­ми. А то­му ви­рі­шу­ва­ти про­бле­ми еко­но­мі­ки ви­клю­чно че­рез бан­ків­ський се­ктор — це шлях, де ймо­вір­ність успі­ху не­ви­со­ка».

«Ми хо­че­мо ство­ри­ти аль­тер­на­тив­ний нац­бан­ків­сько­му план ви­хо­ду на­шо­го се­кто­ру з кри­зи, — роз­по­від­ає ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор асо­ці­а­ції Окса­на Че­піж­ко і на­зи­ває де­які кон­кре­тні про­по­зи­ції, які ма­ли б до ньо­го вхо­ди­ти: — Ви­зна­ва­ти стру­кту­ру бан­ку про­зо­рою чи не­про­зо­рою по­ви­нен не НБУ, а суд і ви­клю­чно на під­ста­ві про­фе­сій­них еко­но­мі­чних екс­пер­тиз. І при цьо­му обов’яз­ко­во по­ви­нен ді­я­ти прин­цип пре­зум­пції не­ви­ну­ва­то­сті. А ви­зна­ва­ти банк не­пла­то­спро­мо­жним уна­слі­док не­про­зо­рої стру­кту­ри вла­сно­сті вза­га­лі не мо­жна. Для та­ких бан­ків по­вин­на існу­ва­ти якась ін­ша про­це­ду­ра ви­ве­де­н­ня з рин­ку. Зав­дя­ки цьо­му банк змо­же са­мо­стій­но і спо­кій­но роз­ра­ху­ва­ти­ся з усі­ма сво­ї­ми вкла­дни­ка­ми. Рі­ше­н­ня про лі­кві­да­цію бан­ку та­кож по­ви­нен ухва­лю­ва­ти суд. І ли­ше пі­сля йо­го рі­ше­н­ня мо­же ство­рю­ва­ти­ся лі­кві­да­цій­на ко­мі­сія. А зов­сім не якийсь лі­кві­да­тор, не­хай і спів­ро­бі­тник Фон­ду га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів, по­ви­нен управ­ля­ти да­лі від­по­від­ною про­це­ду­рою».

А тим ча­сом...

ВТРАЧЕНО «БЕЗДОГАННУ РЕ­ПУ­ТА­ЦІЮ»

У Вер­хов­ній Ра­ді 10 жов­тня за­ре­є­стро­ва­но за­ко­но­про­ект №5257, що пе­ред­ба­чає по­си­ле­н­ня від­по­від­аль­но­сті ке­рів­ни­ків НБУ і ви­зна­че­н­ня по­ряд­ку їх до­стро­ко­во­го звіль­не­н­ня. Се­ред ав­то­рів — го­ло­ва Ра­ди­каль­ної пар­тії Олег Ля­шко, го­ло­ва ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки Сер­гій Ри­бал­ка, го­ло­ва ко­мі­те­ту з про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки і під­при­єм­ни­цтва Ві­ктор Га­ла­сюк (оби­два — Ра­ди­каль­на пар­тія), а та­кож Ма­ксим По­ля­ков («На­ро­дний фронт»), Ле­о­нід Ко­за­чен­ко і Ми­хай­ло Дов­бен­ко (оби­два — пар­тія «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка») і Олег Лав­рик («Са­мо­по­міч»).

Згі­дно з до­ку­мен­том, го­ло­ва Нац­бан­ку по­ви­нен не­сти пер­со­наль­ну від­по­від­аль­ність за ре­зуль­та­ти йо­го ді­яль­но­сті. Ви­зна­н­ня її не­за­до­віль­ною має ста­ти під­ста­вою для до­стро­ко­во­го звіль­не­н­ня ке­рів­ни­ків цен­тро­бан­ку. « На­ра­зі го­ло­ву НБУ не мо­жна звіль­ни­ти за не­га­тив­ну ро­бо­ту: та­ка під­ста­ва від­су­тня в за­ко­ні. Вза­га­лі не ви­зна­че­но по­ря­док до­стро­ко­во­го звіль­не­н­ня ке­рів­ни­ків НБУ. Це по­трі­бно ви­пра­ви­ти», — впев­не­ний Ри­бал­ка. Ав­то­ри за­ко­но­про­е­кту про­по­ну­ють ви­зна­чи­ти, що рі­ше­н­ня про ви­зна­н­ня фа­кту втра­ти го­ло­вою цен­тро­бан­ку без­до­ган­ної ді­ло­вої ре­пу­та­ції має пра­во ухва­ли­ти пар­ла­мент або пре­зи­дент Укра­ї­ни.

НБУ, як пе­ред­ба­чає за­ко­но­про­ект, бу­де зо­бов’ яза­ний де­таль­но по­ві­дом­ля­ти про під­ста­ви за­ра­ху­ва­н­ня бан­ку до ка­те­го­рії не­пла­то­спро­мо­жних, ін­фор­му­ва­ти про те, яких за­хо­дів бу­ло вжи­то, щоб цьо­го не допу­сти­ти, а та­кож пу­блі­ку­ва­ти три­рі­чну зві­тність та­ко­го бан­ку. Впро­ва­джу­є­ться обов’язок НБУ пу­блі­ку­ва­ти що­квар­таль­но, а за на­яв­но­сті ознак не­стій­ко­го фі­нан­со­во­го ста­ну бан­ків­ської си­сте­ми — що­мі­ся­чно, по­ка­зни­ки, що ха­ра­кте­ри­зу­ють фі­нан­со­ву стій­кість бан­ків­ської си­сте­ми, об­ся­ги кре­ди­ту­ва­н­ня еко­но­мі­ки і за­бор­го­ва­ність за кре­ди­тни­ми опе­ра­ці­я­ми бан­ків.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Учо­ра на­ро­дний де­пу­тат Сер­гій Та­ру­та пред­ста­вив у Вер­хов­ній Ра­ді бро­шу­ру зі зви­ну­ва­че­н­ням го­ло­ви НБУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.