На­у­ка Бо­г­да­на Гав­ри­ли­ши­на

Все­сві­тньо­ві­до­мий укра­ї­нець сьо­го­дні від­зна­чає 90-річ­чя

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

19жов­тня свій 90-рі­чний юві­лей від­зна­чає без пе­ре­біль­ше­н­ня ле­ген­дар­на осо­би­стість — Бо­г­дан Гав­ри­ли­шин. Лю­ди­на, яка по­ки­ну­ла рі­дну зем­лю у зов­сім юно­му ві­ці че­рез пе­ри­пе­тії Дру­гої сві­то­вої вій­ни, але яка зав­жди мрі­я­ла бу­ти віль­ною і до­ся­гла ці­єї сво­бо­ди. Отри­мав­ши ін­же­нер­ну осві­ту в Ка­на­ді, Бо­г­дан Дми­тро­вич вре­шті став все­сві­тньо­ві­до­мим еко­но­мі­стом но­вої ге­не­ра­ції, ав­то­ром зна­ко­вої кни­ги «До ефе­ктив­них су­спільств: до­ро­го­вка­зи в май­бу­тнє», який про­во­див се­мі­на­ри, го­ло­ву­вав на кон­фе­рен­ці­ях, чи­тав ле­кції в уні­вер­си­те­тах та на між­на­ро­дних кон­фе­рен­ці­ях у по­над 70 кра­ї­нах і ни­ні про­дов­жує це ро­би­ти. Май­же 30 ро­ків він при­свя­тив Мі­жна­ро­дно­му ін­сти­ту­ту ме­не­джмен­ту в Же­не­ві. Але вкрай по­ка­зо­во, що з 1988 ро­ку Бо­г­дан Гав­ри­ли­шин фа­кти­чно жи­ве на дві кра­ї­ни — зі Швей­ца­рії він що­мі­ся­ця при­їздить в рі­дну Укра­ї­ну, де за ці ро­ки став за­снов­ни­ком Мі­жна­ро­дно­го ін­сти­ту­ту ме­не­джмен­ту (Ки­їв), був ра­дни­ком пре­зи­ден­тів, го­лів Вер­хов­ної Ра­ди і прем’єр-мі­ні­стрів Укра­ї­ни, став ви­да­тним гро­мад­ським ді­я­чем і ме­це­на­том, за­снов­ни­ком Бла­го­дій­но­го фон­ду Бо­г­да­на Гав­ри­ли­ши­на, що орі­єн­ту­є­ться на під­трим­ку обда­ро­ва­ної мо­ло­ді.

Юві­лей­ні дні озна­ме­ну­ва­ли­ся низ­кою по­дій. 17 жов­тня Цен­траль­ний дер­жав­ний ар­хів гро­мад­ських об’єд­нань Укра­ї­ни впер­ше пу­блі­чно пред­ста­вив до­ку­мен­ти з осо­бо­во­го фон­ду Бо­г­да­на Гав­ри­ли­ши­на. Пре­зен­та­ція-бри­фінг про­йшла у атмо­сфе­рі те­плих спо­га­дів і щи­ро­го спіл­ку­ва­н­ня одно­дум­ців Бо­г­да­на Дми­тро­ви­ча, се­ред яких — го­лов­ний ре­да­ктор га­зе­ти «День» Ла­ри­са Івшина, пре­зи­дент Мі­жна­ро­дно­го ін­сти­ту­ту ме­не­джмен­ту (Ки­їв) Іри­на Ти­хо­ми­ро­ва. Се­ред опри­лю­дне­них до­ку­мен­тів — ли­сту­ва­н­ня Бо­г­да­на Гав­ри­ли­ши­на з гро­мад­ськи­ми та по­лі­ти­чни­ми ді­я­ча­ми сві­то­во­го рів­ня, се­ред яких Мар­га­рет Те­тчер, Ро­ма­но Про­ді, Але­ксандр Ква­снев­ський, Збі­гнєв Бже­зін­ський... Але крім то­го — й уні­каль­ні ро­дин­ні фото, і ли­сти ма­те­рі Бо­г­да­на Дми­тро­ви­ча до ді­тей, і за­ява Гав­ри­ли­ши­на що­до на­да­н­ня йо­му укра­їн­сько­го гро­ма­дян­ства, і ще чи­ма­ло свід­чень віх йо­го жит­тє­во­го шля­ху, які на­справ­ді є й ча­сти­на­ми істо­рії Укра­ї­ни. Як на­го­ло­сив по­лі­ти­чний огля­дач, мо­де­ра­тор за­хо­ду Дми­тро Ту­зов, Бо­г­дан Дми­тро­вич зав­жди був і за­ли­ша­є­ться «по­ту­жним ло­бі­стом Укра­ї­ни», і сло­во «Укра­ї­на» зву­чить у всіх йо­го ли­стах до пред­став­ни­ків сві­то­вих еліт. У цьо­му змо­жуть пе­ре­ко­на­ти­ся всі від­ві­ду­ва­чі ви­став­ки у Цен­траль­но­му дер­жав­но­му ар­хі­ві гро­мад­ських об’єд­нань Укра­ї­ни та до­слі­дни­ки­ар­хі­ві­сти. «Те­пер до­слі­дни­ки зав­дя­ки цим до­ку­мен­там ма­ти­муть змо­гу по­зна­йо­ми­ти­ся з про­це­сом ста­нов­ле­н­ня на­шої дер­жа­ви і з по­гля­ду ін­ших кра­їн сві­ту, — на­го­ло­си­ла ди­ре­ктор ЦДАГО Оль­га Ба­жан. — Для Укра­ї­ни це уні­каль­не яви­ще — да­ру­ва­н­ня осо­би­сто­го архіву на дер­жав­не збе­рі­га­н­ня по­ста­ті та­ко­го мас­шта­бу. Якщо та­ким шля­хом да­лі пі­дуть усі на­ші ви­да­тні ді­я­чі, це над­зви­чай­но зба­га­тить на­ціо­наль­ний ар­хів­ний фонд».

А 19 жов­тня в На­ціо­наль­но­му па­ла­ці ми­стецтв «Укра­ї­на» від­бу­де­ться бла­го­дій­ний юві­лей­ний ве­чір, при­свя­че­ний Бо­г­да­ну Гав­ри­ли­ши­ну. Та­кож усі змо­жуть по­ба­чи­ти біо­гра­фі­чний до­ку­мен­таль­ний фільм про Бо­г­да­но­ві Дми­тро­ви­ча «Мі­сія-Сво­бо­да» в ефі­рі те­ле­ка­на­лу UA.На­ціо­наль­ний 22 жов­тня о 18.00.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.