Про старт «Ан­та­рес»

та уні­каль­ну ін­же­нер­ну за­да­чу, яку ви­рі­ши­ли укра­їн­ські ра­ке­тни­ки

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

УСША успі­шно стар­ту­ва­ла мо­дер­ні­зо­ва­на ра­ке­та «Ан­та­рес», ви­го­тов­ле­на за укра­їн­ською уча­стю. Як по­ві­дом­ляє Центр ін­фор­ма­цій­них зв’яз­ків ДП «КБ «Пів­ден­не» ім. М.К. Ян­ге­ля, за­пуск ко­ра­бля, що до­прав­ляє ван­та­жі на Між­на­ро­дну ко­смі­чну стан­цію, від­був­ся 18 жов­тня о 2 го­ди­ні 46 хви­лин за ки­їв­ським ча­сом з ко­смо­дро­му на остро­ві Вол­лопс у шта­ті Вір­джи­нія. Ра­ке­та «Ан­та­рес» ви­ве­ла на нав­ко­ло­зем­ну ор­бі­ту ко­смі­чна ван­та­жів­ка Cygnus («Ле­бідь»). Во­на до­пра­вить 2425 кг ко­ри­сно­го ван­та­жу — при­па­сів, хар­чів та на­у­ко­во­го обла­дна­н­ня — на Між­на­ро­дну ко­смі­чну стан­цію і здій­снить ути­лі­за­цію від­хо­дів із МКС. Це пер­ший старт но­вої мо­ди­фі­ка­ції ра­ке­ти, що ді­ста­ла на­зву Antares 230.

Ек­сплу­а­та­цію ра­кет по­пе­ре­дньої мо­ди­фі­ка­ції бу­ло при­пи­не­но пі­сля ава­рії 28 жов­тня 2014 ро­ку. За ви­снов­ком фа­хів­ців, це бу­ло пов’ яза­но з не­справ­ні­стю дви­гу­нів AJ26 (мо­ди­фі­ко­ва­ні ро­сій­ські дви­гу­ни НК-33). Ком­па­нія Orbital ATK ви­рі­ши­ла за­мі­ни­ти мар­ше­вий дви­гун пер­шо­го сту­пе­ня. За під­сум­ка­ми кон­кур­су для но­вої вер­сії « Ан­та­ре­са » для дви­гу­нів пер­шо­го сту­пе­ня обра­ли ро­сій­ські ки­сне­во-га­со­ві дви­гу­ни РД-181 (екс­порт­на вер­сія РД-191) ви­ро­бни­цтва НВО « Енер­го­маш » . 1 черв­ня 2016 ро­ку в цен­трі ко­смі­чних по­льо­тів на остро­ві Вол­лопс бу­ло успі­шно про­ве­де­но во­гне­ві ви­про­бу­ва­н­ня мо­дер­ні­зо­ва­но­го пер­шо­го рів­ня РН « Ан­та­рес » . Пе­ред цим укра­їн­ські фа­хів­ці-ра­ке­тни­ки розв’яза­ла уні­каль­не ін­же­нер­не зав­да­н­ня: у сти­слі тер­мі­ни і за мі­ні­му­му до­о­пра­цю­ва­н­ня ма­те­рі­аль­ної ча­сти­ни за­без­пе­чи­ли ада­пта­цію но­во­го дви­гу­на до ра­ке­ти, спро­е­кто­ва­ної для аб­со­лю­тно ін­шо­го дви­гу­на. КБ « Пів­ден­не» і йо­го су­мі­жни­ки успі­шно впо­ра­ли­ся зі скла­дним те­хні­чним зав­да­н­ням.

У КБ «Пів­ден­не» по­ві­дом­ля­ють, що пі­сля ви­ве­де­н­ня на нав­ко­ло­зем­ну ор­бі­ту ко­смі­чний ко­ра­бель Cygnus зро­бить ма­невр пе­ре­льо­ту з низь­кої пар­ку­валь­ної ор­бі­ти на ор­бі­ту МКС, аби зі­сти­ку­ва­ти­ся зі стан­ці­єю. Пі­сля за­вер­ше­н­ня мі­сії Cygnus уві­мкне дви­гун для про­ве­де­н­ня ма­нев­ру вхо­ду у щіль­ні ша­ри атмо­сфе­ри, де без­пе­чно руй­ну­ва­ти­ме­ться над Ти­хим оке­а­ном. Це бу­ла шо­ста мі­сія з до­прав­ле­н­ня ван­та­жів на МКС, яку ком­па­нія Orbital ATK успі­шно здій­сни­ла за кон­тра­ктом з NASA. До кін­ця 2018 ро­ку пла­ну­є­ться здій­сни­ти п’ять пу­сків, з 2019 по 2024 рік — ще шість. Го­лов­ний роз­ро­бник ра­ке­ти-но­сія Antares — Orbital Science Corporation. Основ­ну кон­стру­кцію пер­шо­го сту­пе­ня роз­ро­би­ли фа­хів­ці КБ «Пів­ден­не», ви­го­то­ви­ли «Пів­ден­маш» у ко­о­пе­ра­ції з укра­їн­ськи­ми під­при­єм­ства­ми «Хар­трон-Ар­кос» (Хар­ків), «Ки­їв­при­лад», «Хар­трон-Юком» (За­по­ріж­жя), «Че­за­ра» і «Ра­під» (Чер­ні­гів).

Прем’ єр- мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман при­ві­тав укра­їн­ських роз­ро­бни­ків з успі­хом. «Ві­таю дні­про­пе­тров­ських ко­лег. Уно­чі ко­ра­бель Antares пер­шим укра­їн­ським сту­пе­нем успі­шно до­пра­вив ван­таж на МКС», — на­пи­сав він у Twitter. По­сол Укра­ї­ни в США Ва­ле­рій Ча­лий ви­сло­вив упев­не­ність, що за­пуск ра­ке­то­но­сія « Ан­та­рес » із ком­по­нен­та­ми укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва свід­чить про по­гли­бле­н­ня від­но­син між США і Укра­ї­ною у сфе­рі ко­смо­су. Він та­кож вва­жає, що Укра­ї­ні тре­ба за­йма­ти віль­ні ні­ші в цій га­лу­зі, які ви­віль­няє Ро­сія. Про це він за­явив, пе­ре­бу­ва­ю­чи на ко­смо­дро­мі на остро­ві Вол­лопс, де від­був­ся старт ра­ке­ти. «Це справ­ді зна­ко­ва по­дія. Оче­ви­дно, ко­смі­чні за­пу­ски — це ві­нець сер­йо­зної ро­бо­ти на­шо­го КБ «Пів­ден­не» і за­во­ду «Пів­ден­маш», і аме­ри­кан­ців, то­му, зви­чай­но, це осо­бли­вий день » , — за­зна­чив укра­їн­ський по­сол. Він на­го­ло­сив, що спів­пра­ця між США і Укра­ї­ною у сфе­рі ко­смо­су по­гли­блю­є­ться. «Що ми мо­же­мо зро­би­ти — це справ­ді зайня­ти ті ні­ші, які з пев­них при­чин за­раз за­ли­шає Ро­сія», — за­зна­чив В.Ча­лий. Він уто­чнив, що так скла­да­ю­ться об­ста­ви­ни, зокре­ма вна­слі­док дії сан­кцій про­ти РФ. За сло­ва­ми В.Ча­ло­го, для то­го щоб про­су­ва­ти­ся в цьо­му на­пря­мі, Укра­ї­ні по­трі­бно не ли­ше за­без­пе­чи­ти по­лі­ти­чну ча­сти­ну, що фа­кти­чно вже зро­бле­но, а й пе­ред­ба­чи­ти від­по­від­не фі­нан­су­ва­н­ня і на­ла­го­ди­ти ви­ро­бни­цтво. « То­рік за до­ру­че­н­ням і пре­зи­ден­та, і мі­ні­стра за­кор­дон­них справ ми зро­би­ли ба­га­то за­для то­го, щоб зня­ти всі по­лі­ти­чні пи­та­н­ня що­до роз­ви­тку ко­смі­чної спів­пра­ці. Те­пер пи­та­н­ня що­до на­ших ви­ро­бни­ків, що­до фі­нан­су­ва­н­ня про­е­ктів», — за­зна­чив В.Ча­лий. На йо­го дум­ку, ко­смі­чні про­гра­ми ма­ють ста­ти прі­о­ри­те­том для укра­їн­сько­го уря­ду, зокре­ма в пла­ні ре­сур­сно­го за­без­пе­че­н­ня. «Це та­кож пов’яза­но з вій­сько­во-те­хні­чною спів­пра­цею » , — уто­чнив по­сол. Він вва­жає, що аме­ри­кан­ський ри­нок «є ду­же ці­ка­вим і він має ве­ли­че­зні мо­жли­во­сті для вза­є­мо­дії зі Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми». Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня про мо­жли­во­сті для укра­їн­ських ко­смо­нав­тів взя­ти участь в аме­ри­кан­ських про­е­ктах, ди­пло­мат по­ві­до­мив, що ро­бо­та над цим три­ває. «Я га­даю, що ми зро­би­мо пев­ні кро­ки, щоб бу­ла та­ка за­яв­ка. Але це роз­пи­су­є­ться на ро­ки впе­ред і, від­вер­то ка­жу­чи, в най­ближ­чий мі­сяць і рік це не­мо­жли­во. Але ми пра­цю­є­мо над цим», — під­су­му­вав по­сол Укра­ї­ни в США.

Ра­ні­ше ке­рів­ни­цтво ДКБ «Пів­ден­не» обго­во­рю­ва­ло з аме­ри­кан­ця­ми мо­жли­ві на­пря­ми спів­пра­ці. На­при­клад, в кон­стру­ктор­сько­му бю­ро ве­ду­ться роз­роб­ки пер­спе­ктив­но­го ра­ке­тно­го дви­гу­на РД-815 тя­гою 250 тонн, зда­тно­го за­мі­ни­ти ро­сій­ські дви­гу­ни. «За сво­ї­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми він не по­сту­па­є­ться за­ру­бі­жним ана­ло­гам, та­ким, як РД- 191, ви­ро­бни­цтва Ро­сії, а зв’яз­ка з чо­ти­рьох дви­гу­нів РД-815 має кра­щі ха­ра­кте­ри­сти­ки, ніж ро­сій­ський дви­гун РД-171», — ка­же ке­рів­ник Цен­тру ін­фор­ма­цій­них зв’яз­ків ДКБ «Пів­ден­не» Ана­то­лій Кар­ма­нов. За йо­го сло­ва­ми, ви­ро­бни­цтво но­во­го дви­гу­на пла­ну­є­ться на­ла­го­ди­ти на дні­про­пе­тров­сько­му за­во­ді « Пів­ден­маш » . Усі ро­бо­ти і ви­про­бу­ва­н­ня ма­ють на­мір пов­ні­стю за­вер­ши­ти до 2019 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.