Пе­тро ПОРОШЕНКО,

Екс­пер­ти «Дня» — про очі­ку­ва­н­ня від бер­лін­ської зу­стрі­чі лі­де­рів «нор­манд­сько­го» фор­ма­ту

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Пре­зи­дент Укра­ї­ни:

Сьо­го­дні ва­жли­во зу­пи­ни­ти ро­сій­ську агре­сію в Укра­ї­ні, зму­си­ти Ро­сію ви­ве­сти свої вій­ська і зброю зі схо­ду Укра­ї­ни, а та­кож по­вер­ну­ти кон­троль над укра­їн­ським кор­до­ном. У нас не вну­трі­шній кон­флікт, у нас ро­сій­ська оку­па­ція, ро­сій­ська агре­сія про­ти не­за­ле­жної су­ве­рен­ної дер­жа­ви Укра­ї­на, в цен­трі Єв­ро­пи у ХХІ сто­літ­ті. Жо­дна кра­ї­на сві­ту не пі­де на ви­бо­ри під час при­су­тно­сті іно­зем­них військ оку­пан­та

Сьо­го­дні, 19 жов­тня, в Бер­лі­ні у дру­гій по­ло­ви­ні дня від­бу­де­ться зустріч лі­де­рів чо­ти­рьох дер­жав «нор­манд­сько­го» фор­ма­ту (кан­цле­ра Ні­меч­чи­ни, пре­зи­ден­тів Фран­ції, Укра­ї­ни та Ро­сії). Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням на сай­ті Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, ці­єї до­мов­ле­но­сті бу­ло до­ся­гну­то пі­сля те­ле­фон­ної роз­мо­ви Пе­тра По­ро­шен­ка, який учо­ра пе­ре­бу­вав з офі­цій­ним ві­зи­том у Нор­ве­гії, за уча­сті пре­зи­ден­та Фран­ції Фран­суа Ол­лан­да та кан­цле­ра ФРН Ан­ге­ли Мер­кель. При­чо­му ме­та ці­єї зу­стрі­чі, як бу­ло ска­за­но у по­ві­дом­лен­ні, — спо­ну­ка­ти Ро­сію ви­ко­на­ти без­пе­ко­ву ча­сти­ну Мін­ських до­мов­ле­но­стей.

Ха­ра­ктер­но, що вран­ці не бу­ло до­сте­мен­но ві­до­мо, чи бра­ти­ме участь у цій зу­стрі­чі ро­сій­ський лі­дер. І ли­ше пі­сля за­яви прес-се­кре­та­ря пре­зи­ден­та РФ Дми­тра Пє­ско­ва, що на­став час «звір­ки го­дин­ни­ків» пі­сля Па­ризь­кої зу­стрі­чі в «нор­манд­сько­му» фор­ма­ті, яка від­бу­лась рік то­му, ста­ло зро­зумі­ло, що Пу­тін по­їде в Бер­лін. І в тра­ди­цій­ній ма­не­рі для Крем­ля прес­се­кре­тар зви­ну­ва­тив Ки­їв у не­ви­ко­нан­ні по­лі­ти­чної ча­сти­ни Мін­ських до­мов­ле­но­стей. При цьо­му він за­зна­чив: «Мо­сква і пре­зи­дент Пу­тін, як і ра­ні­ше, пе­ре­ко­на­ні в без­аль­тер­на­тив­но­сті Мін­ських до­мов­ле­но­стей кра­ї­на­ми, які бра­ли на се­бе зо­бов’яза­н­ня. І в пер­шу чер­гу, мо­ва йде, зві­сно, про по­лі­ти­чну ча­сти­ну, яка має ви­ко­ну­ва­тись Ки­є­вом». І тут ви­ни­кає пи­та­н­ня, а про свої зо­бов’яза­н­ня Ро­сія пам’ятає: а це і ста­ле при­пи­не­н­ня во­гню, від­ве­де­н­ня важ­кої те­хні­ки і мо­ні­то­ринг СММ ОБСЄ озбро­єнь на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії, вклю­ча­ю­чи не­кон­тро­льо­ва­ну Укра­ї­ною ді­лян­ку укра­їн­сько-ро­сій­сько­го кор­до­ну.

Зі сво­го бо­ку, на спіль­ній пре­скон­фе­рен­ції з прем’єр-мі­ні­стром Нор­ве­гії Ер­ною Сол­берг, Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро Порошенко від­зна­чив, що «Укра­ї­на ім­пле­мен­ту­ва­ла 95% по­лі­ти­чно­го па­ке­та, а Ро­сія — 0% па­ке­та без­пе­ки». Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня що­до очі­ку­вань від бер­лін­ської зу­стрі­чі, гла­ва укра­їн­ської дер­жа­ви ска­зав, що Ки­їв спо­ді­ва­є­ться на узго­дже­н­ня «до­ро­жньої кар­ти», яка ви­зна­чить фа­кти­чну ре­а­лі­за­цію Мін­ських до­мов­ле­но­стей. «Якщо Ро­сія бу­де го­то­ва під­пи­са­ти цей до­ку­мент, і, що най­го­лов­ні­ше, ви­ко­ну­ва­ти йо­го, то це бу­де ду­же по­зи­тив­на по­дія», — на­го­ло­сив укра­їн­ський Пре­зи­дент.

Він та­кож на­га­дав, що «у нас не вну­трі­шній кон­флікт, а ро­сій­ська оку­па­ція, ро­сій­ська агре­сія про­ти не­за­ле­жної су­ве­рен­ної дер­жа­ви Укра­ї­на, в цен­трі Єв­ро­пи у XXI сто­літ­ті».

Альо­на ГЕТЬМАНЧУК, ди­ре­ктор Iн­сти­ту­ту сві­то­вої по­лі­ти­ки, Ки­їв:

— По­при ба­жа­н­ня окре­мих уча­сни­ків «нор­манд­сько­го» фор­ма­ту про­во­ди­ти зустріч на най­ви­що­му рів­ні, якщо є шанс на до­ся­гне­н­ня ре­аль­но­го про­гре­су в ім­пле­мен­та­ції Мін­ських до­мов­ле­но­стей, сьо­го­дні більш ніж оче­ви­дно, що ре­аль­ний про­грес в ім­пле­мен­та­ції Мін­ська мо­же бу­ти до­ся­гну­тий ви­клю­чно ці­ною по­сту­пок з бо­ку Укра­ї­ни. Жо­дно­го сер­йо­зно­го си­гна­лу, що Пу­тін на да­но­му ета­пі го­то­вий до пев­них по­сту­пок зі сво­го бо­ку — не­має. Крім то­го, від по­ча­тку кон­флі­кту бу­ло оче­ви­дно, що ро­сій­ський пре­зи­дент на­ці­ле­ний на «ве­ли­ку обо­руд­ку» зі Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми. Єв­ро­пей­ські уча­сни­ки «нор­манд­сько­го» фор­ма­ту спри­йма­ю­ться у Мо­скві в кра­що­му ви­пад­ку як фа­си­лі­та­то­ри та­кої обо­руд­ки. Ми не по­вин­ні ма­ти на­дмір­них очі­ку­вань що­до ре­зуль­та­тів чер­го­вої «нор­манд­ської» зу­стрі­чі, оскіль­ки всі сто­ро­ни під­хо­дять до неї за рі­зним ба­че­н­ням ім­пле­мен­та­ції Мін­ська. Укра­ї­на не від­сту­пає від фор­му­ли «спо­ча­тку без­пе­ка». Ро­сія при­три­му­є­ться фор­му­ли «спо­ча­тку ви­бо­ри і осо­бли­вий ста­тус». За­хі­дні пар­тне­ри «і без­пе­ка, і ви­бо­ри одно­ча­сно». Укра­ї­ні ва­жли­во до­три­му­ва­тись сво­їх «чер­во­них лі­ній», які уне мож лив лять ви ко нан ня Мін­ська ці­ною під­ри­ву Укра­ї­ни як дер­жа­ви. Є та­кож «чер­во­ні лі­нії», іні­ці­йо­ва­ні Ін­сти­ту­том сві­то­вої по­лі­ти­ки та роз­ро­бле­ні ра­зом з низ­кою про­від­них укра­їн­ських ана­лі­ти­чних цен­трів. Ду­же ва­жли­во та­кож ар­гу­мен­то­ва­но по­ясню­ва­ти єв­ро­пей­ським пар­тне­рам по «нор­манд­сько­му» фор­ма­ту ри­зи­ки, які при­хо­вує для ста­біль­но­сті Укра­ї­ни і її ді­є­зда­тно­сті як дер­жа­ви ви­ко­на­н­ня Мін­ська без вра­ху­ва­н­ня укра­їн­ських «чер­во­них лі­ній». Та­кож ва­жли­во зня­ти зви­ну­ва­че­н­ня Укра­ї­ни з бо­ку за­хі­дних пар­тне­рів в ці­ло­му в то­му, що во­на ні на йо­ту не го­то­ва до ком­про­мі­сів, а бу­дья­ке вре­гу­лю­ва­н­ня ви­ма­гає пев­них ком­про­мі­сів. Укра­ї­ні ва­жли­во про­де­мон­стру­ва­ти і пра­виль­но ско­му­ні­ку­ва­ти ті пи­та­н­ня, де во­на вже пі­шла на пев­ні ком­про­мі­си і де во­на го­то­ва до них без пе­ре­сі­ка­н­ня «чер­во­них лі­ній», як і те, що ком­про­мі­си ма­ють бу­ти та­кож з бо­ку Ро­сії, оскіль­ки під­хід «агресор отри­мує все» — аб­со­лю­тно неприйнятний ні для укра­їн­ської вла­ди, ні для укра­їн­сько­го су­спіль­ства і жо­дним чи­ном не змі­цнить без­пе­ку в ре­гіо­ні.

Ми­ко­ла КАПIТОНЕНКО, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Цен­тру до­слі­дже­н­ня між­на­ро­дних від­но­син, Ки­їв:

— Ду­маю, опти­мізм що­до на­шої зов­ні­шньої по­лі­ти­ки — це не­до­зво­ле­на роз­кіш; при­бли­зно те са­ме мо­жна за­зда­ле­гідь ска­за­ти про «нор­манд­ський» са­міт у Бер­лі­ні. Ця зустріч по­трі­бна, щоб показати, що формат швид­ше живий, ніж мертвий, і що для всіх сто­рін Мін­ські уго­ди все ще за­ли­ша­ю­ться мен­шим злом. Ми й Кремль тя­гне­мо час, ко­жен спо­ді­ва­ю­чись на те, що він грає на йо­го бо­ці; єв­ро­пей­ці пра­гнуть мі­ні­мі­зу­ва­ти втра­ти й ри­зи­ки від вій­ни в Укра­ї­ні, а якщо ви­йде — й за­мо­ро­зи­ти кон­флікт, за­ли­шив­ши йо­го ли­ше на по­ряд­ку ден­но­му ро­сій­ських від­но­син. При­ве­сти та­кі ви­хі­дні по­зи­ції до спіль­но­го зна­мен­ни­ка бу­де скла­дно. По­ки ним ви­сту­пає ли­ше за­галь­не ро­зу­мі­н­ня не­об­хі­дно­сті за­без­пе­че­н­ня без­пе­ки, про­ве­де­н­ня ви­бо­рів і по­вер­не­н­ня не­під­кон­троль­них те­ри­то­рій під су­ве­ре­ні­тет Укра­ї­ни. Але по­слі­дов­ність цих кро­ків, де­та­лі й за­галь­ний ре­зуль­тат усі­ма тра­кту­ю­ться по-рі­зно­му. Нав­ряд чи тут є прин­ци­по­ві змі­ни по­рів­ня­но з жов­тнем ми­ну­ло­го ро­ку. Для нас го­лов­не в цій си­ту­а­ції — зро­зу­мі­ти, чо­го са­ме ми хо­че­мо до­сяг­ти на Дон­ба­сі; усві­до­ми­ти, що Ро­сія про­си­ти­ме за це ве­ли­че­зну ці­ну; ви­зна­чи­ти­ся з прі­о­ри­те­та­ми. На­при­клад, з тим, чи зго­дні ми ре­ін­те­гру­ва­ти Дон­бас на умо­вах Крем­ля? Чи зго­дні за­бу­ти про Крим? Якщо ні, то чи зго­дні пе­ре­бу­ва­ти в ста­ні за­мо­ро­же­но­го кон­флі­кту де­ся­ти­лі­т­тя­ми, як, ска­жі­мо, на­ші су­сі­ди в Мол­до­ві? Усе це — пи­та­н­ня для ши­ро­ко­го діа­ло­гу, без яко­го, так са­мо, як і без про­ду­ма­ної дов­го­стро­ко­вої стра­те­гії що­до Ро­сії, — по­лі­ти­ки й да­лі бу­дуть за­ру­чни­ка­ми по­пу­ліст­ських га­сел і мит­тє­вих на­стро­їв.

«ПІД­ХІД «АГРЕСОР ОТРИ­МУЄ ВСЕ» — АБ­СО­ЛЮ­ТНО НЕПРИЙНЯТНИЙ» «ЦЯ ЗУСТРІЧ ПО­ТРІ­БНА, ЩОБ ПОКАЗАТИ, ЩО ФОРМАТ ШВИД­ШЕ ЖИВИЙ, НІЖ МЕРТВИЙ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.