«Оде­са – улю­бле­но­му си­ну»

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Сьо­го­дні в Оде­ській опе­рі від­бу­де­ться кон­церт, при­свя­че­ний 100-річ­чю від дня на­ро­дже­н­ня Емі­ля Гі­лель­са

Ни­ні про сво­го зна­ме­ни­то­го зем­ля­ка оде­си­ти не за­бу­ва­ють і пи­ша­ю­ться, що Еміль Гри­го­ро­вич на­ро­див­ся в Пів­ден­ній Паль­мі­рі (19 жов­тня 1916 ро­ку), про­сла­вив­ши сво­їм ми­сте­цтвом рі­дне мі­сто і Укра­ї­ну. 2 ве­ре­сня (до Дня мі­ста) ім’я Е. Гі­лель­са бу­ло уві­чне­но на «Алеї зі­рок». А у жов­тні ми­ну­ло­го ро­ку від­був­ся вже Шо­стий Мі­жна­ро­дний кон­курс пі­а­ні­стів пам’яті Емі­ля Гі­лель­са, який про­во­ди­ться на ба­зі Оде­ської на­ціо­наль­ної му­зи­чної ака­де­мії ім. Ан­то­ні­ни Не­ж­да­но­вої та Оде­ської обла­сної фі­лар­мо­нії. Це твор­че зма­га­н­ня від­бу­ва­є­ться раз на два ро­ки і скла­да­є­ться з 4 ту­рів: від­бір­ко­во­го, який про­хо­дить в Брюс­се­лі по ві­део­за­пи­сах, пер­шо­го і дру­го­го ту­рів, які про­хо­дять в за­лі ОНМА ім.А. Не­ж­да­но­вої, тре­тьо­го ту­ру в за­лі Оде­ської фі­лар­мо­нії у су­про­во­ді На­ціо­наль­но­го оде­сько­го сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру.

Сим­во­лі­чно, що са­ме в день на­ро­дже­н­ня ма­е­стро на сце­ну ви­йдуть ла­у­ре­а­ти між­на­ро­дних кон­кур­сів пі­а­ні­стів пам’яті Е. Гі­лель­са: Оле­ксій Кан­ке, та Ді­а­на Гуль­цо­ва (Укра­ї­на), Хі­да­ка Ші­но (Япо­нія), Лев Тер­сков (Фран­ція) і Жі­бек Ко­жа­хме­то­ва (Ка­зах­стан), які ви­сту­плять ра­зом із му­зи­кан­та­ми На­ціо­наль­но­го пре­зи­дент­сько­го ор­ке­стру Укра­ї­ни (ху­до­жній ке­рів­ник — Ана­то­лій Мо­ло­тай, ди­ри­гент — Дми­тро Сі­тко­ве­цький).

Про оде­ську фор­те­пі­ан­ну шко­лу «Дню» роз­ка­за­ла Оле­на ХІЛЬ, ви­кла­дач ка­фе­дри спе­ці­аль­но фор­те­пі­а­но Оде­ської на­ціо­наль­ної му­зи­чної ака­де­мії ім. А. Не­ж­да­но­вої:

—На ми­сте­цькій ма­пі Укра­ї­ни Оде­са за­ймає осо­бли­ве мі­сце. Се­ред зна­ме­ни­тих оде­си­тів є чи­ма­ло імен про­слав­ле­них му­зи­кан­тів, во­ка­лі­стів, ком­по­зи­то­рів, ін­стру­мен­та ліс тів ... По­ряд із ве­ли­ки­ми ви­ко­нав­ця­ми — Да­ви­дом Ой­стра­хом і Свя­то­сла­вом Рі­хте­ром зо­ло­ти­ми лі­те­ра­мив­пи­са­но­ім’яЕмі­ля­Гі­лель­са — ви­да­тно­го пі­а­ні­ста ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя, по­че­сно­го чле­на­Лон­дон­ської ко­ро­лів­ської ака­де­мії му­зи­ки­і­Бу­да­пешт­ській­му­зи­чній ака­де­мії ім. Ф. Лі­ста, про­фе­со­ра Мо­сков­ської кон­сер­ва­то­рії ім. П. Чай­ков­сько­го. Ще сту­ден­том Оде­ської кон­сер­ва­то­рії, Еміль­за­во­ю­ва­в1мі­сце­на­Пер­шо­мув­се­со­ю­зно­му­кон­кур­сі­му­зи­кан­тів­ви­ко­нав­ців­вМо­скві. Ці­є­ю­пе­ре­мо­го­ю­роз­по­ча­ла­ся бли­ску­ча кар’єра про­фе­сій­но­го му­зи­кан­та , а Еміль про­сла­вив Alma mater та сво­го пе­да­го­га, про­фе­со­ра Бер­ту Ми­хай­лів­ну Рейн­гбальд. Про неї Гі­лельс пи­сав: «Це бу­ла лю­ди­на ве­ли­кої куль­ту­ри ... Ма­ю­чи пси­хо­ло­гі­чної чуй­ні­стю, во­на вмі­ла ви­яви­ти силь­ні сто­ро­ни­у­чнів, про­бу­ди­тив­ни­хпра­гне­н­ня­роз­кри­ти кра­щі свої ри­си». Весь твор­чий шлях Емі­ля Гри­го­ро­ви­ча — це трі­умф оде­ської фор­те­пі­ан­ної шко­ли!

Ни­ні на ка­фе­дрі спе­ці­аль­но фор­те­пі­а­но пра­цю­ють 25 ви­кла­да­чів. На­ші сту­ден­ти при­йма­ють участь у ба­га­тьох між­на­ро­дних кон­кур­сах, за­йма­ю­чи при­зо­ві мі­сця, про­дов­жу­ють ми­сте­цьку спад­щи­ну, за­по­ча­тко­ва­ну Емі­лем Гри­го­ро­ви­чем. Най­кра­щі з учнів отри­му­ють спе­ці­аль­ну сти­пен­дію ім. Гі­лель­са. Ве­ли­кою по­пу­ляр­ні­стю у оде­си­тів є кон­цер­ти або­не­мен­ту «Зір­ки, за­па­ле­ні ім’ям ве­ли­ко­го ге­нія», а та­кож ви­сту­пи пе­да­го­гів та сту­дент­ства му­зи­чної ака­де­мії. Тре­ба за­зна­чи­ти, що всі шість між­на­ро­дних кон­кур­сів пі­а­ні­стів пам’яті Емі­ля Гі­лель­са одер­жа­ли ви­со­ку оцін­ку й ви­зна­н­ня у про­фе­сій­них ко­лах, і пі­сля ко­жно­го цьо­го твор­чо­го зма­га­н­ня від­кри­ва­ю­ться но­ві іме­на са­мо­бу­тніх му­зи­кан­тів, які про­слав­ля­ють не ли­ше оде­ську, а й укра­їн­ську фор­те­пі­ан­ну шко­лу у сві­ті.

ФОТО З АРХІВУ ОДЕ­СЬКОЇ НА­ЦІО­НАЛЬ­НОЇ МУ­ЗИ­ЧНОЇ АКА­ДЕ­МІЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.