Сто­від­со­тко­вий облік

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

«То­ді змо­же­мо пе­ре­йти від ім­пор­ту га­зу до екс­пор­ту», — Зуб­ко

«С ьо­го­дні ми ма­є­мо ду­же не­по­га­ний ре­зуль­тат що­до еко­но­мії спо­жи­ва­н­ня га­зу і за­про­ва­дже­н­ня аль­тер­на­тив­ної енер­ге­ти­ки. По­тен­ці­ал ско­ро­че­н­ня спо­жи­ва­н­ня га­зу — 11,4 мі­льяр­да ку­бо­ме­трів. Ми мо­же­мо пе­ре­йти від ім­пор­ту га­зу до екс­пор­ту га­зу » , — ска­зав ві­це­прем’ єр- мі­ністр — мі­ністр ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва і жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Ген­на­дій Зуб­ко на фо­ру­мі «Не­за­ле­жність. Ство­ре­н­ня фон­ду енер­го­ефе­ктив­но­сті » . Він на­га­дав, що не­об­хі­дною умо­вою для впро­ва­дже­н­ня рин­ко­вих від­но­син в се­кто­рі ЖКГ є облік спо­жи­ва­н­ня енер­го­ре­сур­сів. « У 2018 ро­ці має бу­ти за­без­пе­че­но сто­від­со­тко­вий облік » , — вка­зав Зуб­ко.

За сло­ва­ми ві­це-прем’єра, по­ві­дом­ляє «Укр­ін­форм», на сьо­го­дні втра­ти га­зу на опа­лю­ван­ні бу­дин­ків ся­га­ють що­ро­ку 9 мі­льяр­да ку­бо­ме­трів, а в си­сте­мах те­пло­по­ста­ча­н­ня — 2,4 мі­льяр­да. «Ре­а­лі­за­ція про­е­ктів з енер­го­ефе­ктив­но­сті дасть змо­гу ско­ро­ти­ти спо­жи­ва­н­ня цьо­го па­ли­ва, за­оща­дить бю­дже­тні ко­шти, на­бли­зить та­ри­фи до об­ґрун­то­ва­них рів­нів», — за­пев­нив Зуб­ко.

Ка­жу­чи про Фонд енер­го­ефе­ктив­но­сті, він за­зна­чив, що, на йо­го дум­ку, ця уста­но­ва мо­же пов­но­цін­но за­пра­цю­ва­ти з 1 кві­тня 2017 ро­ку. Пе­ред­усім, вва­жає він, нам по­трі­бно ство­ри­ти ефе­ктив­ний офіс і ухва­ли­ти за­ко­но­дав­чу ба­зу.

«Ме­ха­нізм ро­бо­ти Фон­ду енер­го­ефе­ктив­но­сті та­кий: спо­ча­тку ми по­вин­ні ви­зна­чи­ти, до яко­го кла­су енер­го­спо­жи­ва­н­ня на­ле­жав бу­ди­нок до тер­мо­мо­дер­ні­за­ції і до яко­го він на­ле­жить пі­сля про­ве­де­н­ня за­хо­дів». «Ма­кси­маль­на ком­пен­са­ція за­хо­дів що­до мо­дер­ні­за­ції мо­же ся­га­ти 50%, але це має бу­ти бу­ди­нок з най­ви­щим кла­сом енер­го­збе­ре­же­н­ня», — до­дав він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.