Га­зу – не бу­де

Де­пу­та­ти Хер­сон­ської обл­ра­ди обго­во­ри­ли про­бле­му те­пло­по­ста­ча­н­ня Ге­ні­че­ська

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Під час пле­нар­но­го за­сі­да­н­ня чер­го­вої се­сії обла­сної ра­ди де­пу­та­ти звер­ну­ли­ся до пре­зи­ден­та і прем’єр-мі­ні­стра Укра­ї­ни з про­ха­н­ням до­по­мог­ти ви­рі­ши­ти про­бле­му га­зо­по­ста­ча­н­ня Ге­ні­че­сько­го ра­йо­ну, що ви­ни­кла пі­сля оку­па­ції Кри­му Ро­сі­єю.

Як пи­сав «День» у ма­те­рі­а­лі «Як зи­му­ва­ти­ме Ге­ні­чеськ?» (№178 від 4 жов­тня 2016 р.), з по­ча­тку оку­па­ції АР Крим Ро­сі­єю Ге­ні­чеськ за­без­пе­чу­є­ться га­зом ви­клю­чно з ро­до­ви­ща Стріл­ко­ве, що роз­та­шо­ва­не у Хер­сон­ській обла­сті. По­ста­ча­н­ня га­зу для по­треб на­се­ле­н­ня мі­ста в лі­тній пе­рі­од здій­сню­є­ться за ра­ху­нок по­то­чно­го ви­до­бу­тку на Стріл­ко­во­му ро­до­ви­щі. На­дли­шок ви­до­бу­то­го влі­тку га­зу пе­ре­да­вав­ся для тим­ча­со­во­го збе­рі­га­н­ня в ПХГ Глі­бов­ське, що роз­та­шо­ва­не на те­ри­то­рії пів­остро­ва. Взим­ку укра­їн­ський газ від­би­рав­ся з ПХГ і на­прав­ляв­ся в Ге­ні­чеськ для по­кри­т­тя пі­ко­вих рів­нів спо­жи­ва­н­ня. Однак пі­сля оку­па­ції са­мо­про­го­ле­ше­на крим­ська вла­да не по­вер­тає укра­їн­ський газ на те­ри­то­рію Ге­ні­че­сько­го ра­йо­ну. Че­рез це в сі­чні цьо­го ро­ку без опа­ле­н­ня на кіль­ка днів за­ли­ши­лись близь­ко чо­ти­рьо­хсот при­ва­тних бу­дин­ків.

Про­тя­гом ро­ку обла­сна вла­да не змо­гла зна­йти під­трим­ки у ви­рі­шен­ні ці­єї про­бле­ми в уря­ді. В адмі­ні­стра­ції за­про­ва­ди­ли піль­го­ву про­гра­му за­ку­пів­лі твер­до­па­лив­них кот- лів для вла­сни­ків при­ва­тних бу­дин­ків, а та­кож пе­ре­ве­ли на твер­де па­ли­во со­ці­аль­ні уста­но­ви.

Під час обго­во­ре­н­ня звер­не­н­ня до уря­ду і пре­зи­ден­та в обл­ра­ді зву­ча­ли кри­ти­чні за­ува­же­н­ня про без­ді­яль­ність вла­ди, яка не змо­гла по­су­ну­ти пи­та­н­ня з «мер­твої» то­чки.

«Ми про­си­мо по­бу­ду­ва­ти га­зо­про­від, але йо­го про­е­кту­ва­ти тіль­ки 24 мі­ся­ці, а зи­ма вже че­рез два мі­ся­ці, — за­явив у ви­прав­да­н­ня за­сту­пник го­ло­ви ХОДА Оле­ксандр Адам­чик, — ХОДА пра­цю­ва­ла над цим пи­та­н­ням май­же рік, ми вста­но­ви­ли в шко­лах і ди­тсад­ках до­да­тко­ві ко­тли, в лі­кар­ні теж, пе­ре­во­ди­мо лю­дей на аль­тер­на­тив­ні дже­ре­ла. Ми за­без­пе­чи­мо газ в ба­га­то­по­вер­хів­ках, але при­ва­тний се­ктор до­ве­де­ться пе­ре­во­ди­ти з га­зу на аль­тер­на­тив­ні дже­ре­ла».

За сло­ва­ми го­ло­ви ОДА Ан­дрія Гор­дє­є­ва, під’єд­на­н­ня Ге­ні­че­ська до укра­їн­ської га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми ко­шту­ва­ти­ме близь­ко 1 мі­льяр­да гри­вень. Гор­дє­єв вва­жає, що цю про­бле­му тре­ба по­стій­но акту­а­лі­зу­ва­ти пе­ред уря­дом, адже під­клю­че­н­ня Ге­ні­че­сько­го ра­йо­ну до об’єд­на­ної укра­їн­ської ГТС до­зво­лить до­да­тко­во га­зи­фі­ку­ва­ти су­сі­дні ра­йо­ни. Що­до цьо­го опа­лю­валь­но­го се­зо­ну, Гор­дє­єв ра­дить ге­ні­ча­нам вста­нов­лю­ва­ти твер­до­па­лив­ні ко­тли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.