«За­сіб спіл­ку­ва­н­ня між вла­дою та гро­ма­дя­на­ми»

Чер­ка­ські про­гра­мі­сти ство­ри­ли но­ву си­сте­му еле­ктрон­но­го го­ло­су­ва­н­ня за гро­мад­ський бю­джет

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на МОЛЧАНОВА, Чер­ка­си

У Чер­ка­сах вже тре­тій рік по­спіль ре­а­лі­зо­ву­є­ться про­ект «Гро­мад­ський бю­джет мі­ста Чер­ка­си», де жи­те­лі ма­ють змо­гу за­про­по­ну­ва­ти для роз­ви­тку мі­ста вла­сний про­ект й отри­ма­ти ко­шти з мі­сце­во­го бю­дже­ту для йо­го вті­ле­н­ня. Про­е­кти-пе­ре­мож­ці мі­стя­ни оби­ра­ють шля­хом го­ло­су­ва­н­ня. Цьо­го­річ з пер­шо­го ли­сто­па­да зно­ву стар­ту­ва­ти­ме го­ло­су­ва­н­ня, у яко­му бра­ти­муть участь 70 про­е­ктів. То­му чер­ка­ські ІТ-роз­ро­бни­ки ство­ри­ли удо­ско­на­ле­ну си­сте­му еле­ктрон­но­го го­ло­су­ва­н­ня, яку мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти й у ін­ших мі­стах Укра­ї­ни.

«Ми­ну­ло­го ро­ку Чер­ка­си ста­ли одним з пер­ших міст, де ухва­ли­ли та­ку про­гра­му й впер­ше про­ве­ли еле­ктрон­не го­ло­су­ва­н­ня. Ним ско­ри­ста­ло­ся по­над двох ти­сяч осіб. Чер­ні­гів та­кож роз­по­чи­нав ра­зом з на­ми, але во­ни го­ло­су­ва­ли ви­клю­чно в па­пе­ро­во­му ви­гля­ді. Цьо­го­річ ми удо­ско­на­ли­ли про­гра­му й роз­ши­ри­ли її мо­жли­во­сті», — роз­по­ві­ла ку­ра­тор про­е­кту Гро­мад­сько­го бю­дже­ту Те­тя­на Ха­рен­ко.

Біль­ше то­го, та­ку си­сте­му мо­жна бу­де ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти як за­сіб спіл­ку­ва­н­ня між вла­дою та гро­ма­дя­на­ми. «Мо­жна ви­рі­шу­ва­ти пи­та­н­ня, що сто­су­ю­ться мі­ста, по­чи­на­ю­чи від вста­нов­ле­н­ня імі­дже­вої сте­ли «Я лю­блю Чер­ка­си» й за­кін­чу­ю­чи транс­порт­ни­ми пи­та­н­ня­ми. Крім то­го еле­ктрон­на си­сте­ма ма­ти­ме кар­ту по­кри­т­тя, тоб­то мо­жна бу­де по­ба­чи­ти, у яко­му са­ме ра­йо­ні мі­ста ді­я­ти­ме той чи ін­ший про­ект. За­раз ми ро­би­мо для Пол­та­ви цю си­сте­му, але будь-яке мі­сто в Укра­ї­ні мо­же за­ре­є­стру­ва­ти­ся й по­ча­ти ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти цей ре­сурс», — за­ува­жив спів­ро­зро­бник про­е­кту Во­ло­ди­мир Ди­бен­ко.

Го­ло­су­ва­н­ня за про­е­кти для мі­ста Чер­ка­си три­ва­ти­ме до 14 ли­сто­па­да. «В еле­ктрон­ній си­сте­мі на екра­ні одра­зу від­обра­жа­ти­му­ться ре­зуль­та­ти не ли­ше он­лайн-го­ло­су­ва­н­ня, а й па­пе­ро­во­го, тоб­то чер­ка­ща­ни від­ра­зу ба­чи­ти­муть ті про­е­кти, які на­би­ра­ють біль­шу кіль­кість го­ло­сів. На на­сту­пний рік мі­сто Чер­ка­си має 10 млн.грн. для та­ких про­е­ктів», — про­ко­мен­ту­ва­ла Т. Ха­рен­ко. Та­кож во­на до­да­ла, щоб про­го­ло­су­ва­ти у па­пе­ро­во­му ви­гля­ді, тре­ба ма­ти із со­бою па­спорт та іден­ти­фі­ка­цій­ний код. Як ка­жуть роз­ро­бни­ки еле­ктрон­ної си­сте­ми, цьо­го­річ до ви­ко­ри­ста­н­ня про­гра­ми Гро­мад­сько­го бю­дже­ту вже до­лу­чи­ло­ся орі­єн­тов­но 50 міст Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.