У Ла­твії по­ча­ли­ся вій­сько­ві на­вча­н­ня НАТО

Den (Ukrainian) - - День Планети -

УЛа­твії стар­ту­ва­ли дво­ти­жне­ві на­вча­н­ня НАТО «Срі­бна стрі­ла » ( Silver Arrow) з уча­стю по­над трьох ти­сяч сол­да­тів із рі­зних кра­їн сві­ту, зокре­ма з Ні­меч­чи­ни, США, Ве­ли­ко­бри­та­нії, Ні­дер­лан­дів, Іта­лії, Есто­нії, Ли­тви, Ал­ба­нії та Ру­му- нії. В обо­рон­но­му ві­дом­стві ФРН по­ві­до­ми­ли, що на на­вча­н­ня в Ла­твію спря­мо­ва­но 200 сол­да­тів Бун­де­све­ру з ба­таль­йо­ну ра­діо­ло­гі­чно­го, біо­ло­гі­чно­го та хі­мі­чно­го за­хи­сту, під­роз­ді­ли ППО та по­ві­тря­но-де­сан­тний полк. Окрім то­го, у на­вча­н­нях ві­зьмуть участь 500 бри­тан­ських сол­да­тів. У мі­н­обо­ро­ни Ла­твії за­яви­ли, що ці на­вча­н­ня ма­ють на ме­ті вдо­ско­на­ле­н­ня спів­ро­бі­тни­цтва на­ціо­наль­них зброй­них сил із со­ю­зни­ка­ми та пар­тне­ра­ми, від­пра­цю­ва­н­ня на­ви­чок пла­ну­ва­н­ня і про­ве­де­н­ня обо­рон­них опе­ра­цій.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.