Від «Скан­ди­нав­ської па­но­ра­ми» до «Угор­ської ра­псо­дії»

Цьо­го ти­жня в Ки­є­ві роз­по­чи­на­є­ться 46-й мі­жна­ро­дний кі­но­фе­сти­валь «Мо­ло­дість»

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Про­ве­де­н­ня це­ре­мо­нії з на­го­ди від­кри­т­тя і за­кри­т­тя від­бу­де­ться в На­ціо­наль­но­му ака­де­мі­чно­му дра­ма­ти­чно­му те­а­трі іме­ні Іва­на Фран­ка.

Цьо­го­річ «Мо­ло­дість» від­кри­є­ться стрі­чкою-уча­сни­цею Ве­не­ці­ан­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю «Жи­т­тя» (ре­жи­сер — Сте­фа­на Брі­зе, Фран­ція), зня­тою за одно­ймен­ним ро­ма­ном Ґі де Мо­пас­са­на. Від­по­від­но, філь­мом за­кри­т­тя ста­не оста­н­ня ро­бо­та Ан­джея Вай­ди «Пі­сля­Обра­зи» — істо­рія ху­до­жни­ка-аван­гар­ди­ста Вла- ди­сла­ва Стр­же­мінь­ско­го (1893— 1952), ко­трий за­зна­вав пе­ре­слі­ду­вань у Поль­щі як про­тив­ник со­ці­а­лі­сти­чно­го ре­а­лі­зму.

На участь у 46-й «Мо­ло­до­сті» на­ді­йшло по­над 2000 за­явок, з яких бу­ло ві­ді­бра­но близь­ко 250 філь­мів із 60 кра­їн. На жаль, цьо­го ро­ку ві­тчи­зня­ні ав­то­ри не ви­тво­ри­ли пе­ре­кон­ли­вих пов­но­ме­тра­жних де­бю­тів. Єди­ний уча­сник від Укра­ї­ни — «Ве­лі­ал» (Ро­ман Во­ло­се­вич) — зма­га­ти­ме­ться за приз у кон­кур­сі сту­дент­ських ко­ро­тко­ме­тра­жок. Про­те На­ціо­наль­на кон­кур­сна про­гра­ма, в якій не­має обов’яз­ко­вої умо­ви де­бю­ту, вклю­чає 22 ро­бо­ти, вже не ка­жу­чи про по­за­кон­кур­сні «Укра­їн­ські прем’єри», в яких бу­де про­де­мон­стро­ва­но п’ять пов­них ме­трів.

У кон­кур­сі філь­мів, при­свя­че­них те­ма­ти­ці ЛГБТ «Со­ня­чний зай­чик», очі­ку­є­ться ар­хів­на сен­са­ція: прем’єра ра­ні­ше не­ві­до­мо­го філь­му ле­ген­дар­но­го бри­тан­сько­го ре­жи­се­ра Де­ре­ка Джар­ме­на (1942—1994) «По­тан­цю­єш зі мною?»

Бе­зу­мов­но, най­біль­шим по­пи­том ко­ри­сту­ва­ти­му­ться кви­тки на се­ан­си «Фе­сти­ва­лю фе­сти­ва­лів», адже тут по­ка­зу­ва­ти­муть філь­ми, які здо­бу­ли при­зи в най­пре­сти­жні­ших сві­то­вих кон­кур­сах або за­жи­ли не­аби­якої сла­ви в мі­жна­ро­дно­му про­ка­ті: «На­ро­дже­н­ня на­ції» (Нейт Пар­кер, США), «Осо­би­стий по­ку­пець» (Олів’є Ас­са­яс, Фран­ція), «Ба­ка­лав­рат» (Крі­сті­ан Мун­джу, Ру­му­нія — Фран­ція — Бель­гія), «Жін­ка, яка пі­шла» (Лав Ді­ас, Фі­ліп­пі­ни).

Що ж до ре­шти по­за­кон­кур­сних про­грам, то тут бу­дуть як уже тра­ди­цій­ні French connection, German wave, «Скан­ди­нав­ська па­но­ра­ма», «Дов­гі но­чі ко­ро­тко­го ме­тра», так і «Угор­ська ра­псо­дія», при­свя­че­на ре­во­лю­ції 1956 ро­ку в Угор­щи­ні, «Ли­тов­ський фо­кус», ре­тро­спе­кти­ви «Іл­лєн­ко’80», «Шек­спір у кі­ні» та кла­си­чне «Сто­лі­т­тя», а та­кож до­бір­ка сві­жих філь­мів жан­ру хор­рор «Жа­хи Мо­ло­до­сті».

Мі­жна­ро­дне жу­рі очо­лює один з най­більш зна­них ка­над­ських ре­жи­се­рів Де­ні Ко­те. При­зи при­су­джу­ю­ться в кон­кур­сах пов­но­ме­тра­жних і ко­ро­тко­ме­тра­жних де­бю­тів, а та­кож сту­дент­ських ро­біт.

Фе­сти­валь про­хо­ди­ти­ме в кі­но­те­а­трах «Жов­тень», «Кі­но­па­но­ра­ма», «Сі­не­ма-Сі­ті», «Пла­не­та Кі­но», «Укра­ї­на», «Ки­їв» (основ­ний май­дан­чик) і за­вер­ши­ться 30 жов­тня.

ФОТО НАДАНО ПРЕС-СЛУЖБОЮ КІ­НО­ФЕ­СТИ­ВА­ЛЮ «МО­ЛО­ДІСТЬ»

Цьо­го­річ «Мо­ло­дість» від­кри­є­ться стрі­чкою-уча­сни­цею Ве­не­ці­ан­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю «Жи­т­тя» (ре­жи­сер — Сте­фа­на Брі­зе, Фран­ція), зня­тою за одно­ймен­ним ро­ма­ном Ґі де Мо­пас­са­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.