Кон­тра­пункт

Den (Ukrainian) - - Культура -

Вцен­трі гер­ба Вро­цла­ва на­ма­льо­ва­на від­ру­ба­на го­ло­ва. Не сти­лі­за­ція, а справ­жня чо­ло­ві­ча го­ло­ва, з за­плю­ще­ни­ми очи­ма, стра­дни­цьки від­кри­тим ро­том і роз­ки­да­ним дов­гим во­лос­сям. На всіх трам­ва­ях, на­при­клад, є ця ком­по­зи­ція.

Зро­зумі­ло, що по­кро­ви­те­лем мі­ста вва­жа­ють Іо­ан­на Хре­сти­те­ля, але для лю­ди­ни, що ви­ро­сла по­за кон­текс­том ка­то­ли­ци­зму з йо­го куль­том ті­ле­сних стра­ж­дань, це ви­гля­дає де­що зло­ві­сно.

По­чи­на­єш при­ду­му­ва­ти, а ким або чим мо­жна бу­ло би за­мі­ни­ти цен­траль­ний сим­вол.

В пер­шу чер­гу спа­дає на дум­ку гном. Со­тні мі­ні­а­тюр­них брон­зо­вих гно­ми­ків-«кра­сно­люд­ків» мо­жна зна­йти у най­не­спо­ді­ва­ні­ших мі­сцях, при­чо­му не­має двох схо­жих. А по­ро­див це плем’ я, хай опо­се­ред­ко­ва­но, Фрі­дріх Ма­йор — та­ла­но­ви­тий ми­тець і уні­каль­на лю­ди­на, ство­рив­ши в глу­хі ро­ки вій­сько­во­го ста­ну на по­ча­тку 1980- х « по­ма­ран­че­ву аль­тер­на­ти­ву » , уча­сни­ки якої, уда­ю­чи гно­мів, ула­што­ву­ва­ли ве­се­лі ан­ти­дер­жав­ні пер­фор­ман­си. А у віль­ні ча­си по­ча­ло­ся на­ше­стя уже гно­мів брон­зо­вих. Гар­ний був би герб.

Або ось, на­при­клад, цер­ква свя­тої Єли­за­ве­ти в цен­трі мі­ста. По­бу­до­ва­на ще в Се­ре­дньо­віч­чя, ся­га­ла ви­со­ти 130 ме­трів. У ХVІ сто­літ­ті че­рез силь­ну бу­рю обва­ли­ла­ся, але, на ди­во, ні­хто не за­ги­нув, крім чор­ної (зві­сно, якої ж іще) ки­цьки. Оця тва­рин­ка ви­гля­да­ла би ду­же до­ре­чно, бо, по су­ті, при­не­сла се­бе в жер­тву, вря­ту­вав­ши лю­дей, які мо­гли б за­ги­ну­ти, — у Вро­цла­ві то­ді про це й го­во­ри­ли як про ди­во. Але не лю­блять чо­мусь ки­цьок на гер­бах. Не­со­лі­дно.

Чи про­сто на­ма­лю­ва­ли по­стать си­во­ву­со­го дядь­ка з де­рев­цем у ру­ках, яко­го я ба­чив вран­ці на ав­то­вок­за­лі. На­за­гал ця по­стать ду­же до­бре ха­ра­кте­ри­зу­ва­ла би Вро­цлав: ста­ре мі­сто, що по­то­пає у зе­ле­ні, ціл­ком мо­гло би ма­ти та­ко­го по­кро­ви­те­ля.

На дум­ку спа­да­ють все но­ві й но­ві обра­зи та сим­во­ли, за­гро­жу­ю­чи зро­би­ти уяв­ний герб зав­біль­шки з сам Вро­цлав. Хай уже бу­де го­ло­ва.

Зре­штою, тут так за­ти­шно і спо­кій­но, що по­трі­бен до ці­єї за­галь­ної роз­сла­бле­но­сті якийсь кон­тра­пункт.

Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День», Вро­цлав—Ки­їв

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.