Му­зи­чний блок­ба­стер

Ві­до­мі гур­ти TaRuta, «Гай­да­ма­ки» і Бо­рис Се­ва­стья­нов пред­ста­ви­ли но­ву спіль­ну пі­сню «Мо­ли­тва»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ця ком­по­зи­ція на­ро­ди­ла­ся на сло­ва тер­но­піль­ської по­е­те­си Лю­бов Бу­рак (Дзвін­ка То­ро­хту­шко) і ви­йшла ду­же по­ту­жною як за змі­стом, так і за фор­мою, чо­му по­с­при­я­ли, в пер­шу чер­гу, ду­же силь­ні сло­ва та естра­дно-сим­фо­ні­чне аран­жу­ва­н­ня, зро­бле­не Бо­ри­сом Се­ва­стья­но­вим, по­ві­дом­ляє ipro.kiev.ua. Ідея об’єд­на­ти ми­тців для ство­ре­н­ня цьо­го тво­ру ви­ни­кла у кер­ма­ни­ча гур­ту TaRuta Єв­ге­на «Їжа­ка» Ро­ма­нен­ка пі­сля то­го, як до йо­го рук по­тра­пив текст вір­ша «Мо­ли­тва».

— До ме­не звер­ну­ли­ся во­лон­те­ри з Ір­лан­дії з про­ха­н­ням на­пи­са­ти пі­сню про АТО. Цей вірш ме­не ду­же вра­зив. Я зро­зу­мів, що я не маю пра­ва при­вла­сню­ва­ти со­бі цю лі­ри­ку, я му­шу за­спі­ва­ти її ра­зом з ти­ми, з ким всі ці ро­ки ра­зом їжджу спів­а­ти на­шим бій­цям в АТО — Бо­рис Се­ва­стья­нов, Оле­ксандр Яр­мо­ла, Орест Кри­са. А ще ме­ні хо­ті­ло­ся, щоб у май­бу­тньо­му ця пі­сня ста­ла справ­жньою кла­си­кою, то­му я прийняв рі­ше­н­ня ро­би­ти її в естра­дно-сим­фо­ні­чно­му аран­жу­ван­ні. А в цій спра­ві кра­що­го за шта­тно­го аран­жу­валь­ни­ка «Вір­ту­о­зів Сло­бо­жан­щи­ни» Бо­ри­са Се­ва­стья­но­ва я не знаю», — ді­ли­ться спо­га­да­ми про­дю­сер пі­сні Єв­ген «Їжак».

Над пі­снею до­ве­ло­ся пра­цю­ва­ти все лі­то, під­ла­што­ву­ю­чись під щіль­ний гра­фік усіх при­че­тних до за­пи­су му­зи­кан­тів. А їх бу­ло чи­ма­ло. Во­каль­ні пар­тії ви­ко­на­ли со­лі­сти гур­тів TaRuta і «Гай­да­ма­ки», а та­кож сам ком­по­зи­тор Бо­рис Се­ва­стья­нов. Пар­тію удар­них, еле­ктро­гі­тар, ба­са та со­піл­ки ви­ко­на­ли му­зи­кан­ти гур­ту TaRuta. Орест Кри­са про­пи­сав бі­ля 30 рі­зних пар­тій скри­пок та аль­тів. Юлія Се­ва­стья­но­ва за­пи­са­ла всі ві­о­лон­че­лі. А ду­хо­ва се­кція «Гай­да­ма­ків» за­без­пе­чи­ла для пі­сні тру­би і тром­бо­ни, вол­тор­ни ж за­пи­су­вав Ана­то­лій То­нень­кий. Але най­біль­шою про­бле­мою ви­яви­ло­ся зна­йти зву­ко­ре­жи­се­ра, який би зміг які­сно і су­ча­сно зве­сти цей трек. Над пі­снею пра­цю­ва­ли са­унд­про­дю­се­ри з Укра­ї­ни, Ли­тви та Поль­щі. Але най­біль­ше всіх вра­зи­ла ро­бо­та іран­сько­го зву­ко­ре­жи­се­ра Hossein Mirzagholi (Aquarium Music Production), яко­му вда­ло­ся ви­ве­сти «Мо­ли­тву» на рі­вень кру­то­го гол­лі­вуд­сько­го са­унд­тре­ку. Тож вся ко­ман­да, що пра­цю­ва­ла над ство­ре­н­ням ці­єї пі­сні, має на­дію, що ко­лись, ко­ли в Укра­ї­ні на­ста­не мир, їхня «Мо­ли­тва» про­зву­чить у кру­то­му ві­тчи­зня­но­му блок­ба­сте­рі про вій­ну на Дон­ба­сі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.