Хер­сон мо­же за­мі­ни­ти для Boeing Сім­фе­ро­поль

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Аме­ри­кан­ська кор­по­ра­ція звер­ну­лась до Укра­е­ро­ру­ху з про­ха­н­ням пі­ді­бра­ти для їх ван­та­жних лі­та­ків за­па­сний ае­ро­дром

Аме­ри­кан­ська ком­па­нія Boeing мо­же від­кри­ти за­па­сний ае­ро­дром для сво­їх ван­та­жних лі­та­ків на ба­зі мі­жна­ро­дно­го ае­ро­пор­ту «Хер­сон».

Про це за­явив го­ло­ва по­стій­ної ко­мі­сії Хер­сон­ської обла­сної ра­ди з пи­тань управ­лі­н­ня об’єкта­ми ко­му­наль­ної вла­сно­сті, ар­хі­те­кту­ри, бу­дів­ни­цтва та транс­пор­ту Юрій Рож­ков, по­ві­дом­ляє «Укр­ін­форм».

«У Ки­є­ві ком­па­нія Boeing звер­ну­ла­ся за­раз до « Укра­е­ро­ру­ху » з тим, щоб їм пі­ді­бра­ли за­па­сний ае­ро­дром. У них за­па­сний ае­ро­дром це Сім­фе­ро­поль, але сьо­го­дні во­ни сі­да­ти ту­ди не мо­жуть», — по­яснив Рож­ков.

Ком­па­нії по­трі­бна злі­тно-по­сад­ко­ва сму­га зав­довж­ки 3 кі­ло­ме­три і зав­шир­шки 45 ме­трів. То­му во­ни роз­гля­да­ють два ае­ро­пор­ти — це Львів та Хер­сон.

« Але Львів сьо­го­дні за­ти­сну­тий, там усю­ди ба­га­то­по­вер­хо­ві бу­дин­ки, і во­ни не мо­жуть по­дов­жи­ти сму­гу», — роз­по­вів чи­нов­ник.

Він за­зна­чив, що ае­ро­порт « Хер­сон » роз­та­шо­ва­ний за мі­стом, і тут є мо­жли­вість по­дов­жи­ти злі­тно- по­са­до­чну сму­гу.

« День » спро­бу­вав по­го­во­ри­ти про пер­спе­кти­ви спів­пра­ці Хер­со­на та Boeing з ди­ре­кто­ром ае­ро­пор­ту Гри­го­рі­єм Уси­ком. Але той вчо­ра не зміг зна­йти віль­ної хви­лин­ки для ко­мен­та­ря. Бо, як він по­яснив у те­ле­фон­ній роз­мо­ві з «Днем», «при­ймає ко­мі­сію з Ки­є­ва, 60 де­пу­та­тів».

На­га­да­є­мо, мі­жна­ро­дний ае­ро­порт «Хер­сон» є ко­му­наль­ним під­при­єм­ством Хер­сон­ської обла­сної ра­ди. Хер­сон­ський ае­ро­порт з 2006 ро­ку не при­ймав лі­та­ки і до ве­сни 2013 ро­ку бу­ло фа­кти­чно не­пра­цю­ю­чим під­при­єм­ством. У 2013 ро­ці ае­ро­порт від­но­вив свою ро­бо­ту.

У по­не­ді­лок 17 жов­тня го­ло­ва Хер­сон­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Ан­дрій Гор­дє­єв за­явив, що є три по­тен­цій­ні ін­ве­сто­ри го­то­ві вкла­да­ти ко­шти в роз­ви­ток мі­жна­ро­дно­го ае­ро­пор­ту «Хер­сон».

«Наш ае­ро­порт по­тра­пив в про­гра­му роз­ви­тку ае­ро­пор­тів ( Укра­ї­ни. — Ред.). Са­ме наш, як най­більш під­го­тов­ле­ний, і який має про­ект ре­кон­стру­кції. На сьо­го­дні вже є три по­тен­цій­ні ін­ве­сто­ри, які хо­чуть зай­ти сю­ди і роз­ви­ва­ти йо­го да­лі. У нас та­кий пев­ний, як би, тен­дер уже від­бу­ва­є­ться з цьо­го пи­та­н­ня » , — ска­зав очіль­ник Хер­сон­щи­ни, але не уто­чнив, що це за ін­ве­сто­ри.

Як за­зна­чив го­ло­ва ОДА, сьо­го­дні по­слу­га­ми ае­ро­пор­ту «Хер­сон» ко­ри­сту­ю­ться, крім жи­те­лів Хер­сон­щи­ни, та­кож і жи­те­лі ін­ших ре­гіо­нів Укра­ї­ни. « Це ми­ко­ла­їв­ці, жи­те­лі Кро­пив­ни­цько­го, на­віть з Оде­си сю­ди їздять і із За­по­ріж­жя», — ска­зав гу­бер­на­тор, до­дав­ши, що зав­дя­ки хер­сон­сько­му ае­ро­пор­ту еко­но­мі­ка обла­сті вже отри­ма­ла від па­са­жи­рів, що при­лі­та­ють че­рез цей ае­ро­порт в ре­гіон і ви­тра­ча­ють тут свої гро­ші, по­над 50 млн грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.