Сер­гій Та­ру­та зви­ну­ва­чує Ва­ле­рію Гон­та­ре­ву в «ма­со­вій лі­кві­да­ції бан­ків»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

При­хід Гон­та­ре­вої до ке­рів­ни­цтва Нац­бан­ком, на дум­ку Та­ру­ти, спро­во­ку­вав за­го­стре­н­ня кри­зи лі­кві­дно­сті й не­пла­то­спро­мо­жно­сті в бан­ків­ській си­сте­мі, при­звів до ма­со­вої лі­кві­да­ції бан­ків. На­ро­дний де­пу­тат до­ко­ряє ке­рів­ни­цтву НБУ тим, що во­но на­по­ле­гли­во ігно­рує всі звер­не­н­ня й пре­тен­зії з бо­ку бі­зне­су й вкла­дни­ків бан­ків. За йо­го сло­ва­ми, в до­ку­мен­ті, який він пред­ста­вив у Ва­шинг­то­ні й учо­ра роз­дав на за­сі­дан­ні Вер­хов­ної Ра­ди, йде­ться про не­га­тив­ний вплив ді­яль­но­сті ке­рів­ни­цтва НБУ на еко­но­мі­ку Укра­ї­ни, а та­кож мі­стя­ться твер­дже­н­ня про мо­жли­ву при­че­тність Гон­та­ре­вої до рі­зних ко­ру­пцій­них схем.

«Якщо во­на й да­лі ке­ру­ва­ти­ме На­ціо­наль­ним бан­ком, то в Укра­ї­ни не бу­де май­бу­тньо­го», — ствер­джує Та­ру­та.

Роз­по­від­а­ю­чи про свої зу­стрі­чі з по­лі­ти­ка­ми й чи­нов­ни­ка­ми у США, на яких їм пе­ре­да­вав­ся цей до­ку­мент, де­пу­тат за­явив, що це ро­би­ло­ся з ме­тою «звер­ну­ти ува­гу на вкрай низь­кий рей­тинг ке­рів­ни­ка Нац­бан­ку і пре­тен­зії до її ро­бо­ти», але «жо­дним чи­ном не бу­ло спря­мо­ва­но на те, щоб «очор­ни­ти» на­шу кра­ї­ну».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.