ЧО­МУ НА УКРАЇНI лег­ко за­ро­бля­ти?

Як Кі­йо­са­кі, за зустріч з яким бі­зне­сме­ни пла­ти­ли до 130 ти­сяч гри­вень, зди­ву­вав ки­їв­ську пу­блі­ку «шкіль­ною» ле­кці­єю і пі­ар­ком­па­ні­єю Трам­па

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, фото Руслана КАНЮКИ, «День»

Дві аб­со­лю­тно фан­та­сти­чні ре­чі я ви­ніс з двух ле­кцій Та­лє­ба — ши­кар­не фі­ле та­ля­пії і шма­то­чок сви­ни­ни в ме­до­во­му со­усі під час обі­дньої пе­ре­р­ви», — по­ді­лив­ся мій друг у «ФБ» вра­же­н­ня­ми від роз­пі­а­ре­но­го і до­ро­гу­що­го ( най­де­шев­ший кви­ток ко­шту­вав 7,5 ти­ся­чі гри­вень, а най­до­рож­чий — 75 ти­сяч) за­хо­ду, мо­де­ра­то­ром яко­го був сам Бо­рис Лож­кін, а ге­ро­єм — ав­тор сві­то­вих бес­тсе­ле­рів «Чор­ний ле­бідь» та «Ан­ти­кри­хкість. Як отри­ма­ти ви­го­ду із ха­о­са» Нас­сі­ма Ні­ко­ла­са Та­лє­ба. Ме­ні ж у су­бо­ту на­віть так не по­ща­сти­ло...

Остан­ні два з по­ло­ви­ною мі­ся­ці з ки­їв­ських бі­гбор­дів та екра­нів те­ле­ві­зо­рів ве­лась ма­со­ва агре­сив­на ре­кла­ма «на­ймас­шта­бні­шо­го бі­знес-фо­ру­му в цен­траль­ній і схі­дній Єв­ро­пі» — Forum One Ukraine.

Іме­на та ре­га­лії го­стей ви­кли­ка­ли ін­те­рес, а в по­ці­но­ву­ва­чів лі­те­ра­ту­ри про те, як ста­ти ві­до­мим/ розба­га­ті­ти/ ви­йти за­між за мі­льяр­де­ра/ (по­трі­бне під­кре­сли­ти) справ­жній за­хват: по­че­сний ра­дник чле­нів пар­ла­мен­ту Єв­ро­со­ю­зу, бі­знес- тре­нер Марк Де Турк, успі­шний фі­нан­сист з Уол Стріт, в пор­тфо­ліо яко­го де­ся­ток гу­чний імен сві­то­вих кор­по­ра­цій на зра­зок Ко­ка Ко­ла, Едвард Ду­бин­ський, роз­кру­че­ний і ду­же до­ро­гий тре­нер з гро­шей, ав­тор бес­тсе­ле­ра «Шлях до фі­нан­со­вої сво­бо­ди» Бо­до Ше­фер і на­ре­шті — «ви­шень­ка на тор­ті» — гу­ру фі­нан­со­во­го кон­сал­тин­гу, ав­тор се­рії книг про осно­ви ін­ве­сту­ва­н­ня «Ба­га­тий ба­тько. Бі­дний Ба­тько » Ро­берт Кі­йо­са­кі.

Та й те­ма, на яку, як обі­ця­ли ор­га­ні­за­то­ри, го­во­ри­ти­муть спі­ке­ри, над­зви­чай­но ці­ка­ва і акту­аль­на — «Но­вий час — но­ві мо­жли­во­сті». В анон­сі Фо­ру­му йшло­ся про те, що го­сті вчи­ти­муть: «як гра­мо­тно і ма­кси­маль­но ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти свої ре­сур­си в не­ста­біль­но­му бі­знес-се­ре­до­ви­щі; як швид­ко і гра­мо­тно про­во­ди­ти ана­ліз зов­ні­шніх фа­кто­рів, які ве­дуть вас до про­цві­та­н­ня; як збе­рег­ти вну­трі­шній стри­жень і мо­ти­ва­цію в най­скла­дні­ших си­ту­а­ці­ях; як змі­ни­ти і ада­пту­ва­ти ми­сле­н­ня так, щоб ба­чи­ти но­ві мо­жли­во­сті і пер­спе­кти­ви».

З огля­ду на все це, та й не­по­га­не ім’я ком­па­нії-ор­га­ні­за­то­ра фо­ру­му (OLEROM — ком­па­нія, ме­не­джмент якої спів­пра­цює з бла­го­дій­ним фон­дом «Ан­ге­ли ми­ру», який при­во­зив в Укра­ї­ну ві­до­мо­го Ні­ка Вуй­чи­ча), ба­га­то при­стой­них укра­їн­ських ЗМІ, «День» се­ред них, по­го­ди­лись ви­сві­тлю­ва­ти по­дію для сво­єї ау­ди­то­рії на пра­вах ін­фор­ма­цій­но­го пар­тне­ра.

Пер­ше, що ми від­зна­чи­ли з ко­ле­гою, ко­ли за­йшли у зал, — пу­сті мі­сця. Про­йшли ча­си, ко­ли «То­ти Ку­ту­ньї», які на За­хо­ді пред­став­ля­ють ін­те­рес вже хі­ба що для ге­рон­то­ло­гів, зби­ра­ють пов­ні за­ли ек­заль­то­ва­них при­хиль­ни­ків...

Дру­гим сюр­при­зом став кон­тент за­хо­ду. Я не бі­зне­смен, і ні­ко­ли не пла­ти­ла за кви­ток 130 ти­сяч гри­вень. Але в мо­їй уяві лю­ди, які ви­тра­ча­ють та­кі гро­ші, а го­лов­не — 10 го­дин ча­су у ви­хі­дний день, то­чно роз­ра­хо­ву­ють по­чу­ти щось біль­ше, аніж «чим ви­щі ри­зи­ки, тим біль­ші при­бу­тки», «не­ру­хо­мість/зо­ло­то/укра­їн­ська еко­но­мі­ка — не є гар­ним ва­рі­ан­том для дов­го­тер­мі­но­вих ін­ве­сти­цій, бо це — де­ше­во/де­ше­во/над­то не­без­пе­чно», «не пла­ти­ти по­да­тки — це кру­то, ро­біть так!».

Я не бу­ду зу­пи­ня­ти­ся на ко­жно­му ви­сту­пі. Ска­жу ли­ше, що ко­ли при­йшла вве­че­рі до­до­му, то все, що я мо­гла роз­по­ві­сти чо­ло­ві­ко­ві про по­чу­те, бу­ло те, що ра­дник чле­нів Єв­ро­пар­ла­мен­ту роз­по­від­ав про те, що по­трі­бно, при­йма­ю­чи рі­ше­н­ня, ке­ру­ва­ти­ся фа­кта­ми, а не оці­но­чни­ми су­дже­н­ня­ми ін­ших лю­дей, стра­те­гія успі­шних лю­дей «Win-Win», хо­ча спі­кер фо­ру­му ко­уч Ігор Хло­по­нін, во­че­видь, з пре­тен­зі­єю на ав­тор­ський під­хід, роз­по­від­а­ю­чи про її дію і прин­ци­пи, на­звав її «Я — Ок, Ти — Ок»... І на цьо­му, зда­є­ться, все! Да­лі — бу­ли емо­ції, ви­кли­ка­ні ви­сту­па­ми «зі­рок»!

Ви­ступ Бо­до Ше­фе­ра три­вав пів­то­ри го­ди­ни. Але фі­нан­со­вий «мо­царт», роз­по­від­ав не про фі­нан­со­ві трен­ди, «но­вий час і но­ві мо­жли­во­сті», а ста­рі істи­ни сво­їх мо­ти­ва­цій­них книг. Йо­го ви­ступ був при­свя­че­ний 10 за­ко­нам по­зи­ціо­ну­ва­н­ня. Ше­фер на­во­див при­кла­ди лю­дей, які до­ся­га­ли вер­шин, бо бу­ли пер­ши­ми, бу­ли ін­ши­ми, бу­ли ви­да­тни­ми і ма­ли чі­тку іден­ти­фі­ка­цію, хто во­ни. По­ді­лив­ся і сво­єю осо­би­стою істо­рі­єю. Роз­по­від­ав, що йо­го ма­ма за­про­си­ла свя­ще­ни­ка мі­сце­вої цер­кви, ко­ли зро­зумі­ла, що її син ні про що ін­ше, окрім гро­шей, го­во­ри­ти не мо­же і не бу­де. Ше­фер по­хва­лив­ся, що пі­сля роз­мо­ви з отцем, остан­ній ви­йшов з їх до­му з пе­ре­ко­на­н­ням, що го­во­ри­ти ли­ше про гро­ші не так-то й зле. Бо по­чув від мо­ло­до­го чо­ло­ві­ка, що той, ко­ли за­ро­бить гро­шей, дасть по­жер­тву на но­вий дах для цер­кви... Якщо ко­ро­тко, то ви­ступ Ше­фе­ра на­га­ду­вав до­ро­гу на­чи­тку ав­тор­ської мо­ти­ва­цій­ної ау­діо­кни­ги.

Та сюр­при­зом ве­чо­ра став най­більш очі­ку­ва­ний ви­ступ. Ко­ли ав­тор сві­то­во­го бес­тсе­ле­ра «Ба­га­тий ба­тько, бі­дний ба­тько» Ро­берт Кі­йо­са­кі по­чав пе­ре­ка­зу­ва­ти свою ав­то­біо­гра­фі­чну істо­рію, яку він опи­сав ще вкін­ці 80-х ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя в книж­ці «Ба­га­тий та­то, бі­дний та­то», в за­лі по­ча­ли пе­ре­ші­пту­ва­ти­ся... Але ко­ли він пе­ре­йшов на­ре­шті до обго­во­ре­н­ня обі­ця­ної теми «но­вий час — но­ві мо­жли­во­сті» і за­го­во­рив про вій­ну в Укра­ї­ні і... сво­го дру­га Трам­па — лю­ди по­ча­ли ви­хо­ди­ти з за­лу.

69-рі­чний бі­зне­смен, який основ­ні гро­ші за­ро­бив на то­му, що роз­по­від­ає за не­ма­лі гро­ші, як ста­ти ба­га­тим, ма­буть, ду­мав, що це ду­же «до­те­пно» роз­по­від­а­ти в Укра­ї­ні про те, що Трамп — кра­щий пре­зи­дент для США, аніж Оба­ма, бо він... ба­га­тий і ро­зум­ний, адже не пла­тить по­да­тки і ро­бить це так, що ні­хто йо­го не при­тя­гне до від­по­від­аль­но­сті! Хто ска­зав Кі­йо­са­кі, що зал, який їздить по роз­би­тих до­ро­гах, не має до­сту­пу до які­сної ме­ди­ци­ни і осві­ти са­ме че­рез те, що ка­зна пу­ста і вся в бор­гах, бо її ба­га­ті, в то­му чи­слі пре­зи­ден­ти, не пла­тять по­да­тки, бу­де апло­ду­ва­ти та­ким по­ра­дам? Чо­му аме­ри­ка­нець, який ко­ри­сту­є­ться всі­ма бла­га­ми еко­но­мі­ки США, ду­мав, що укра­їн­ці спо­кій­но спри­ймуть те­зи з під­текс­том, що Шта­ти — це все­сві­тнє зло і що Ро­сія агре­сив­на в Укра­ї­ні, в Си­рії, бо її спро­во­ку­ва­ла не­аде­ква­тна по­лі­ти­ка адмі­ні­стра­ції Оба­ми?

За­га­лом Кі­йо­са­кі про­чи­тав для укра­їн­ської ау­ди­то­рії і бі­зне­сме­нів, які пла­ти­ли, на­га­дую, по 130 ти­сяч гри­вень за кви­ток, шкіль­ну ле­кцію про осно­ви гро­шей; дав «су­пер­то­чний» і «су­пер­ко­ри­сний» про­гноз: «Я ду­маю, що най­ближ­чі 15 ро­ків сві­то­ва еко­но­мі­ка бу­де ци­клі­чною, з ве­ли­ки­ми ко­ли­ва­н­ня­ми » ; ска­зав, що Ро­сія во­ює з Укра­ї­ною збро­єю (во­че­видь Кі­йо­са­кі не над­то сте­жить за по­ді­я­ми в сві­то­вій еко­но­мі­ці, бо він за­був про всі тор­го­вель­ні ем­бар­го Крем­ля що­до укра­їн­ських ви­ро­бни­ків), а Аме­ри­ка ве­де про­ти Мо­скви гро­шо­ву вій­ну, обва­лю­ю­чи рубль і... грив­ню, на­звав Оба­му ледь не го­лов­ним лу­зе­ром пла­не­ти і по­ра­див «кра­си­вим укра­їн­ським жін­кам» «по­збу­ва­ти­ся бі­дних чо­ло­ві­ків»: «Ми з дру­жи­ною зав­жди го­во­ри­мо ото­чен­ню: ні­ко­ли не ви­ходь­те за­між за бі­дно­го чо­ло­ві­ка, оскіль­ки це ство­рює ба­га­то про­блем. Якщо ви ви­йшли за­між за бі­дно­го, по­збав­тесь йо­го. Адже це ви­л­лє­ться у те, що ви сва­ри­ти­ме­тесь че­рез гро­ші».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.