«ЛЮ­ДИ­НА, ЯКА БУ­ЛА НАЙ­БІЛЬШ РОЗПІАРЕНА, НАЙМЕНШЕ ВРА­ЗИ­ЛА»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Оле­ксан­дра ГУМЕННА, де­кан фа­куль­те­ту еко­но­мі­чних на­ук, На­УКМА:

— Лю­ди­на, яка бу­ла най­більш розпіарена, найменше вра­зи­ла.

Біль­шість лю­дей оці­ни­ла тих спі­ке­рів на ви­сту­пах, які не бу­ли акцен­то­ва­ні ор­га­ні­за­то­ра­ми.

Від на­шо­го уні­вер­си­те­ту на Фо­рум пі­шло май­же сто осіб — тро­хи ви­кла­да­чі, але біль­шість — це сту­ден­ти і аспі­ран­ти. Це гар­на на­го­да зві­ри­ти свій ком­пас. Адже на­справ­ді те, що зву­ча­ло зі сце­ни Фо­ру­му від іме­ни­тих тре­не­рів, ми ви­ко­ри­сто­ву­є­мо у на­ших на­вчаль­них пра­кти­ках. Пі­сля за­хо­ду від сво­го ко­ле­ги по­чу­ла слу­шну дум­ку: на жаль, сту­ден­ти не всі розуміють, що ми да­є­мо їм не менш ці­ка­ві ре­чі. В Укра­ї­ні є ви­кла­да­чі, які йдуть в но­гу з ча­сом і ви­кла­да­ють сво­їм сту­ден­там не за­ско­ру­злі штам­пи, а су­ча­сні зна­н­ня.

Та­кі фо­ру­ми ко­ри­сні як ґрунт для дис­ку­сій та на­вча­н­ня на­ших сту­ден­тів кри­ти­чно­му ми­слен­ню. Ба­га­то тез ви­сту­пів бу­ли про­во­ка­тив­ни­ми і кон­тра­вер­сій­ни­ми. Я спо­сте­рі­га­ла за дис­ку­сі­єю у гру­пі в «ФБ» на­шо­го уні­вер­си­те­ту що­до ви­сту­пу Ро­бер­та Кі­йо­са­кі. Обу­ре­н­ня ви­кли­ка­ли йо­го ви­сло­ви що­до не­спла­ти по­да­тків, ро­лі Аме­ри­ки. Мо­жли­во, так бу­ло й за­ду­ма­но ор­га­ні­за­то­ра­ми і са­мим спі­ке­ром... Я не бу­ду тут ко­мен­ту­ва­ти. Але ме­ні спо­до­ба­лось, що мої ко­ле­ги і на­ші сту­ден­ти ана­лі­зу­ють по­чу­те, а не спри­йма­ють за істи­ну, бо це ска­зав ві­до­мий на увесь світ спі­кер. От тіль­ки так по­трі­бно ро­би­ти усім! Не­має іде­аль­них лю­дей, не­має іде­аль­них ре­це­птів — усе по­трі­бно пе­ре­ві­ря­ти фа­кта­ми!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.