Як «роз­вер­ну­ти» ме­рію до лю­дей

Акти­ві­сти іні­ці­а­ти­ви «Аген­ти змін» пред­ста­ви­ли ре­ко­мен­да­ції що­до обла­шту­ва­н­ня про­сто­ру ки­їв­ської мі­ської адмі­ні­стра­ції

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Дар’я ТРАПЕЗНІКОВА

Сто­ли­чна вла­да роз­мі­щу­є­ться у бу­дів­лі на Хре­ща­ти­ку, 36 май­же 60 ро­ків. За цей час змі­ни­ло­ся ду­же ба­га­то— Ра­дян­ський Со­юз роз­пав­ся, Укра­ї­на ста­ла не­за­ле­жною і обра­ла єв­ро­пей­ський шлях роз­ви­тку. По­тро­ху фор­му­є­ться но­ве ба­че­н­ня мі­ської вла­ди, її фун­кцій і шля­хів ко­му­ні­ка­ції з мі­стя­на­ми. Про­те на про­сто­рі, в яко­му во­на існує, це по­ки що не від­обра­жа­є­ться.

«Ме­рія по­бу­до­ва­на то­ді, ко­ли бу­ло, м’яко ка­жу­чи, не мо­дно чу­ти го­лос лю­ди­ни і пі­клу­ва­ти­ся про мі­стян. Бу­дів­ля бу­ла спро­е­кто­ва­на для де­мон­стра­ції ве­ли­чі вла­ди, і пло­ща нав­ко­ло неї при­зна­че­на не для вза­є­мо­дії лю­дей. Але у нас є спо­ді­ва­н­ня, що це мо­жна змі­ни­ти»,— ка­же Юрій ГРАНОВСЬКИЙ, один із «Аген­тів змін» , який пра­цює над цим про­е­ктом.

За сло­ва­ми Іго­ря ХАЦЕВИЧА, ке­ру­ю­чо­го спра­ва­ми се­кре­та­рі­а­ту Ки­їв­ра­ди, про ре­кон­стру­кцію йшло­ся дав­но, але чи­нов­ни­ки не зна­ли, як зро­би­ти це пра­виль­но, то­му звер­ну­ли­ся по до­по­мо­гу до ур­ба­ні­стів. У бе­ре­зні 2016 ро­ку «Аген­ти змін» та Ки­їв­ра­да укла­ли ме­мо­ран­дум про спів­пра­цю. Так роз­по­чав­ся про­цес ство­ре­н­ня ком­фор­тно­го пу­блі­чно­го про­сто­ру на ба­зі при­мі­щень, до яких ма­ють до­ступ від­ві­ду­ва­чі ме­рії.

На по­ча­тку до­слі­дже­н­ня акти­ві­сти зби­ра­ли ін­фор­ма­цію в ко­ри­до­рах мі­ськра­ди. Во­ни не тіль­ки спо­сте­рі­га­ли за по­ве­дін­кою від­ві­ду­ва­чів та пра­ців­ни­ків, а й спро­бу­ва­ли ста­ти на їхнє мі­сце та са­мо­стій­но ви­ко­на­ти ти­по­ві для них за­да­чі. Крім то­го, ко­жен, хто при­хо­див до Ки­їв­ра­ди чи Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції (у то­му чи­слі й спів­ро­бі­тни­ки), міг ви­сло­ви­ти свої враження у спе­ці­аль­них па­пе­ро­вих ан­ке­тах та он­лайн-фор­мах.

З ан­кет ви­пли­ває, що гро­ма­дя­ни, які при­хо­дять до ці­єї бу­дів­лі, вва­жа­ють цей про­стір во­ро­жим. Важ­кі две­рі, ме­та­ло­де­те­кто­ри, по­га­не осві­тле­н­ня, від­су­тність на­ві­га­ції та ін­фор­ма­ції про роз­клад ро­бо­ти і фун­кції під­роз­ді­лів дра­ту­ють від­ві­ду­ва­чів і ро­блять їх агре­сив­ни­ми. Це ча­сто спри­чи­няє кон­флі­кти з пра­ців­ни­ка­ми ме­рії. Остан­нім у свою чер­гу не по­до­ба­ю­ться роз­гу­бле­ність та не­ін­фор­мо­ва­ність лю­дей, а та­кож роз­мі­ще­н­ня пра­ців­ни­ків із рі­зни­ми фун­кці­я­ми в одно­му про­сто­рі. Це від­во­лі­кає чи­нов­ни­ків від ро­бо­ти та ство­рює дис­ком­форт. Де­які ре­спон­ден­ти на­віть за­кли­ка­ли за­бо­ро­ни­ти віль­ний до­ступ гро­ма­дян до бу­дів­лі та по­си­ли­ти за­хо­ди без­пе­ки або вза­га­лі від­мо­ви­ти­ся від пе­ре­пла­ну­ва­н­ня.

«Аген­ти змін» по­ці­ка­ви­ли­ся і дум­кою пе­ре­хо­жих, які з пев­них при­чин не по­спі­ша­ють за­хо­ди­ти до ме­рії. Зна­чна ча­сти­на опи­та­них не ба­чить рі­зни­ці між Ки­їв­ра­дою та КМДА і не ро­зу­міє, в чо­му по­ля­га­ють їхні фун­кції. Ба біль­ше— мі­стя­ни не зав­жди зна­ють, що до ме­рії мо­жуть за­хо­ди­ти не тіль­ки спів­ро­бі­тни­ки.

Екс­пер­ти та гро­мад­ські акти­ві­сти від­зна­чи­ли, що бу­дів­ля не від­по­від­ає прин­ци­пам уні­вер­саль­но­го ди­зай­ну та не вра­хо­вує по­треб рі­зних груп на­се­ле­н­ня. Крім то­го, са­ме тут вар­то бу­ло б про­во­ди­ти ши­ро­ке обго­во­ре­н­ня ва­жли­вих для мі­ста про­е­ктів, яке на­ра­зі від­бу­ва­є­ться пе­ре­ва­жно у за­кри­то­му ре­жи­мі по де­пар­та­мен­тах.

Па­ра­лель­но із опи­ту­ва­н­ням на мі­сці до­слі­дни­ки ви­вчи­ли за­кор­дон­ний до­свід транс­фор­ма­ції по­ді­бних про­сто­рів та по­спіл­ку­ва­ли­ся з пред­став­ни­ка­ми кіль­кох онов­ле­них ме­рій. Вра­ху­ва­ли й по­зи­тив­ний укра­їн­ський до­свід, зокре­ма Цен­тру на­да­н­ня адмі­ні­стра­тив­них по­слуг Свя­то­шин­ської рай­держ­адмі­ні­стра­ції у Ки­є­ві. У під­сум­ку «Аген­ти змін» сфор­му­ва­ли пе­ре­лік із кіль­кох де­ся­тків ре­ко­мен­да­цій.

Згі­дно з ним, но­вий пу­блі­чний про­стір має ста­ти від­кри­тим— мі­ні­мум вну­трі­шніх стін, схо­дів та ін­ших бар’єрів, ав­то­ма­ти­чні две­рі, хо­ро­ше осві­тле­н­ня то­що. Роль за­хо­дів без­пе­ки по­си­лю­є­ться, але во­ни не ма­ють бу­ти нав’язли­ви­ми та від­ля­ку­ва­ти лю­дей. На вхо­ді вар­то ство­ри­ти ре­це­пцію, де кон­суль­тан­ти змо­жуть філь­тру­ва­ти по­тік від­ві­ду­ва­чів і ко­ор­ди­ну­ва­ти тих, хто при­йшов за адре­сою. Пра­ців­ни­ки, які ве­дуть при­йом гро­ма­дян, роз­мі­щу­ва­ти­му­ться в так зва­но­му open space— від­кри­то­му про­сто­рі. Від­ві­ду­ва­чі очі­ку­ва­ти­муть сво­єї чер­ги у зру­чно­му ко­вор­кін­гу, де в цей час змо­жуть спіл­ку­ва­ти­ся як один з одним, так і з пред­став­ни­ка­ми гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій і со­ці­аль­них служб. Ре­ко­мен­да­ції та­кож пе­ред­ба­ча­ють ство­ре­н­ня ле­кто­рі­їв, ди­тя­чих кім­нат та ін­ших актив­но­стей, що при­ва­блю­ва­ти­муть мі­стян.

Акти­ві­сти на­го­ло­шу­ють на не­об­хі­дно­сті про­стої та зро­зумі­лої на­ві­га­ції й стен­дів із да­ни­ми про осо­бли­во­сті ро­бо­ти КМР та КМДА та ва­жли­ви­ми мі­ськи­ми про­е­кта­ми. Гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції та­кож мо­гли б роз­мі­щу­ва­ти тут свої роз­да­валь­ні ма­те­рі­а­ли.

Пе­ре­о­сми­слен­ню під­ля­гає і про­стір нав­ко­ло адмі­ні­стра­тив­ної бу­дів­лі. Ав­то­ри ре­ко­мен­ду­ють не тіль­ки обла­шту­ва­ти пло­щу та ство­ри­ти пі­шо­хі­дний пе­ре­хід пе­ред КМДА, а й про­во­ди­ти рі­зно­ма­ні­тні за­хо­ди у вну­трі­шньо­му дво­рі.

На на­сту­пно­му ета­пі транс­фор­ма­ції ур­ба­ні­сти, со­ціо­ло­ги, ар­хі­те­кто­ри та ін­ші екс­пер­ти з мі­сько­го се­ре­до­ви­ща пе­ре­тво­рять ре­ко­мен­да­ції на план дій. Пі­сля цьо­го жи­те­лі сто­ли­ці та пред­став­ни­ки мі­ської вла­ди змо­жуть йо­го оці­ни­ти та від­ко­ри­гу­ва­ти. Акти­ві­сти розуміють, що всі ре­ко­мен­да­ції мо­жуть бу­ти і не вті­ле­ні. Про­те їхня го­лов­на ме­та— ство­ри­ти ма­кси­маль­но зру­чний для усіх груп лю­дей пу­блі­чний про­стір. То­му во­ни за­кли­ка­ють шу­ка­ти ком­про­мі­си і ра­зом пе­ре­тво­ри­ти ме­рію на то­чку при­єм­ної та ре­зуль­та­тив­ної вза­є­мо­дії вла­ди та гро­ма­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.