Сте­пан ФІЛІП:

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Мо­же­те уяви­ти, що вас не вчи­ли ні пи­са­ти, ні чи­та­ти? Сьо­го­дні по­лі­ти­ка дер­жа­ви та­ка, щоб незрячі бу­ли безграмотними. Я був на Фо­ру­мі ви­дав­ців у Льво­ві, і ме­не вра­зи­ла те­ма одно­го кру­гло­го сто­лу — про те, чи по­трі­бен Брайль при су­ча­сних те­хно­ло­гі­ях. Це те са­ме, що пи­та­ти, для чо­го нам те­атр, кі­но, осві­та. Без ти­ску на вла­ду ні­хто про по­тре­би осіб із про­бле­ма­ми зо­ру не по­тур­бу­є­ться. А цим лю­дям є чим за­йма­ти­ся і без об­би­ва­н­ня по­ро­гів чи­нов­ни­цьких ка­бі­не­тів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.