Укра­їн­ські книж­ки – зно­ву се­ред най­кра­щих

До пре­сти­жно­го ка­та­ло­гу ди­тя­чих ви­дань «Бі­лі кру­ки-2016» по­тра­пи­ли по­вість для під­лі­тків та нон-фі­кшн для ма­лят

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія СЕМЕНЧЕНКО Ілю­стра­ції з сай­тів ви­дав­ництв

■ Не­що­дав­но та­ка но­ви­на ста­ва­ла справ­жньою по­ді­єю — укра­їн­ське ви­да­н­ня по­тра­пи­ло до ка­та­ло­гу най­кра­щих ди­тя­чих кни­жок «Бі­лі кру­ки»! Та остан­нім ча­сом це вже при­єм­на тен­ден­ція — що­ро­ку до цьо­го ка­та­ло­гу по­тра­пляє кіль­ка кни­жок укра­їн­ських ви­дав­ництв. Це якнай­кра­ще свід­чить про актив­ний роз­ви­ток укра­їн­ської ди­тя­чої та під­лі­тко­вої книж­ки. Є з чо­го ви­бра­ти, є ко­го на­го­ро­ди­ти, є що по­ра­ди­ти до чи­та­н­ня ма­лень­ким чи­та­чам з усьо­го сві­ту.

Цьо­го ро­ку до ка­та­ло­гу «Бі­лі кру­ки-2016» (WHITE RAVENS 2016) по­тра­пи­ла по­вість Окса­ни Лу­щев­ської для мо­лод­ших під­лі­тків «Ві­тер зпід сон­ця», яку ви­дав «Фон­тан ка­зок», та пі­зна­валь­на книж­ка Ка­те­ри­ни Мі­ха­лі­ци­ної для до­шкіль­нят та мо­лод­ших шко­ля­рів «Хто ро­сте в пар­ку» від «Ви­дав­ни­цтва Ста­ро­го Ле­ва».

■ У по­ві­сті «Ві­тер з-під сон­ця» Окса­на Лу­щев­ська по­ру­шує одра­зу кіль­ка ва­жли­вих тем — теми втра­ти, теми стрім­ко­го вну­трі­шньо­го до­ро­слі­ша­н­ня, спри­чи­не­но­го зов­ні­шні­ми об­ста­ви­на­ми, теми пер­шої сим­па­тії... Лі­то, ку­рор­тне мі­сте­чко, Ри­ська, яка тут жи­ве і зму­ше­на влі­тку пра­цю­ва­ти ра­зом з ба­тька­ми, бо «се­зон». І Жень­ка, ко­трий при­їздить сю­ди із сім’єю на від­по­чи­нок, але цьо­го ра­зу во­ни з ма­мою при­їха­ли сю­ди вже без ба­тька... Ре­аль­ність за­го­стрю­є­ться, пер­ше по­чу­т­тя за­ро­джу­є­ться в ду­же не­про­стих об­ста­ви­нах, це лі­то зов­сім не та­ке при­єм­не й без­жур­не, яким во­но бу­ває на лі­тніх ка­ні­ку­лах на бе­ре­зі мо­ря. Ав­тор­ка май­стер­но опи­сує як атмо­сфе­ру ма­лень­ко­го ку­рор­тно­го мі­сте­чка, так і пе­ре­жи­ва­н­ня ді­тей, які сто­ять на по­ро­зі до­ро­слі­ша­н­ня і зму­ше­ні са­мо­стій­но до­ла­ти не­про­сті об­ста­ви­ни...

« Ця від­зна­ка ду­же ва­жли­ва для ви­дав­ни­цтва, але ще біль­ше во­на ва­жли­ва для укра­їн­ської ди­тя­чої лі­те­ра­ту­ри за­га­лом. Те, що ро­блять су­ча­сні укра­їн­ські ху­до­жни­ки і пи­сьмен­ни­ки, су­го­ло­сне сві­то­вим тен­ден­ці­ям, має ре­зо­нанс у сві­ті, во­но ці­ка­ве, — роз­по­від­ає «Дню» го­лов­ний ре­да­ктор ви­дав­ни­цтва «Фон­тан ка­зок» Іван Ан­дру- сяк. — Те, що су­ча­сні ді­ти впі­зна­ють се­бе в ге­ро­ях Оксан­чи­ної книж­ки, — це оче­ви­дно. Окса­на тон­ко і де­лі­ка­тно зма­льо­вує ста­нов­ле­н­ня під­лі­тко­во­го ха­ра­кте­ру».

■ Книж­ка Ка­те­ри­ни Мі­ха­лі­ци­ної «Хто ро­сте в пар­ку» — це нон­фі­кшн для до­шкіль­нят. Ав­тор­ка ство­рює своє­рі­дну «ен­ци­кло­пе­дію» пар­ко­вих де­рев, ці­ка­во і зро­зумі­ло опи­су­ю­чи їхні ви­зна­чаль­ні ри­си. Ди­ти­на зна­йо­ми­ться з де­ре­ва­ми че­рез зво­ру­шли­ву істо­рію про ма­лень­кий па­ро­сток, який шу­кав, на ко­го він схо­жий. «Бо най­біль­ше ща­стя — це зна­йти в цьо­му сві­ті ко­гось схо­жо­го на те­бе», — пи­ше Ка­те­ри­на Мі­ха­лі­ци­на. Окре­мо тре­ба від­зна­чи­ти чу­до­ві, ні­жні й ду­же лю­дя­ні ілю­стра­ції Окса­ни Бу­ли. Са­ме во­ни ро­блять цю істо­рію осо­бли­во зво­ру­шли­вою, а са­ме ви­да­н­ня — та­ким, що одра­зу при­вер­тає ува­гу.

Мі­жна­ро­дний ка­та­лог «Бі­лі кру­ки» — це пе­ре­лік 250 най­кра­щих ди­тя­чих кни­жок із по­над 40 кра­їн сві­ту. Йо­го що­ро­ку скла­да­ють фа­хів­ці, оби­ра­ю­чи най­кра­щі ви­да­н­ня з-по­між дев’яти ти­ся­чкни­жок, які над­хо­дять із усьо­го сві­ту до Мі­жна­ро­дної мо­ло­ді­жної бі­блі­о­те­ки ( International Youth Library, IYL) в Мюн­хе­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.