Збе­рег­ти уні­каль­ні пам’ятки

Че­рез ми­сте­цькі акції хер­сон­ці при­вер­та­ють ува­гу до за­не­дба­них сто­ро­жо­вої ве­жі ча­сів Ві­тов­та, бу­дин­ку-му­зею По­лі­ни Рай­ко та ма­я­ка на остро­ві Джа­рил­гач

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

■ Дня­ми на Хер­сон­щи­ні від­був­ся тре­тій етап що­рі­чно­го фе­сти­ва­лю су­ча­сно­го ми­сте­цтва Terra Futura. Мі­сце­ві ху­до­жни­ки, істо­ри­ки, фа­хів­ці з охо­ро­ни пам’яток, жур­на­лі­сти від­ві­да­ли одну з най­дав­ні­ших ар­хі­те­ктур­них пам’яток на те­ри­то­рії обла­сті — сто­ро­жо­ву ве­жу по­бли­зу се­ла Ве­се­ле. Її бу­ло збу­до­ва­но за ча­сів кня­зю­ва­н­ня Ві­тов­та, пра­ви­те­ля Ве­ли­ко­го кня­зів­ства Ли­тов­сько­го (кі­нець XІV ст.). Тут уча­сни­ки фе­сту ство­ри­ли арт-май­дан­чик з ви­став­кою ху­до­жни­ків (Ма­рі­ан­на Та­ріш, Сер­гій Сєр­ко, Єли­за­ве­та Шваб, Оле­на і Ма­ксим Афа­на­сьє­ви та ін.). Тут же гра­ла жи­ва му­зи­ка у ви­ко­нан­ні скри­па­ля Ра­діо­на Кра­сно­ви­да, а ко­ле­ктив Insight Dance Group пред­ста­вив хо­ре­о­гра­фі­чний пер­фо­манс. Тим ча­сом ко­за­ки-ре­кон­стру­кто­ри ча­сту­ва­ли го­стей ку­лі­шем і роз­по­від­а­ли про ко­за­цькі сто­рін­ки істо­рії цьо­го краю.

■ Як роз­по­ві­ла «Дню» одна з ор­га­ні­за­то­рів Terra Futura Оле­на Афа­на­сьє­ва, цьо­го ро­ку фе­сти­валь при­свя­че­ний уні­каль­ним пам’яткам, яким за­гро­жує зни­ще­н­ня. «Ми від­ві­да­ли три ло­ка­ції: ма­як на остро­ві Джа­рил­гач, бу­ди­нок-му­зей ху­до­жни­ці По­лі­ни Рай­ко та ве­жу Ві­тов­та», — роз­по­від­ає Оле­на.

■ Ма­як у ка­та­стро­фі­чно­му ста­ні. У Ска­дов­ську є ідея пе­ре­не­сти ча­сти­ну ма­я­ка на на­бе­ре­жну мі­ста. «Ми ж на­по­ля­га­є­мо, що ма­як як пам’ятник істо­рії ва­жли­вий са­ме на цьо­му мі­сці. На по­ча­тку ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя йо­го від­ві­дав Да­вид Бур­люк і на­пи­сав тут «Мор­ську по­вість». Ми по­бу­ва­ли на остро­ві у ве­ре­сні з ху­до­жни­ка­ми з усі­єї Укра­ї­ни, які зро­би­ли ілю­стра­ції до цьо­го тво­ру. Ро­бо­ти ху­до­жни­ків зі­бра­ли в арт-бук».

■ На­сту­пна ло­ка­ція — бу­ди­нок По­лі­ни Рай­ко в Оле­шках. Дім роз­пи­са­ний вла­сни­цею, яка за­зна­ла тяж­ких ви­про­бу­вань у жит­ті, а в по­хи­ло­му ві­ці по­ча­ла ма­лю­ва­ти на сті­нах бу­дин­ку у сти­лі на­їв. Пі­сля смер­ті По­лі­ни Рай­ко бу­ди­нок за­не­па­дає, йо­го вла­сни­ки пе­ре­бу­ва­ють за ме­жа­ми кра­ї­ни. «І гро­мад­ськість, і мі­сце­ва вла­да го­то­ві до­лу­чи­ти­ся до збе­ре­же­н­ня цьо­го бу­дин­ку, але про­бле­ма в то­му, що вла­сни­ки ні­як не від­гу­кну­ться на на­ші іні­ці­а­ти­ви, — говорить Оле­на Афа­на­сьє­ва. — Цьо­го­рі­чми вла­шту­ва­ли низ­ку від­ві­дин бу­дин­ку, аби на­го­ло­си­ти, що це мі­сце має бу­ти жи­вим, йо­го тре­ба по­ка­зу­ва­ти лю­дям. Про­тя­гом двох мі­ся­ців ху­до­жни­ки но­чу­ва­ли в цьо­му до­мі, а по­тім ство­ри­ли се­рію ро­біт «Сни По­лі­ни Рай­ко».

■ Тре­тій об’єкт — ве­жа Ві­тов­та. Ор­га­ні­за­то­ри Terra Futura вва­жа­ють, що цій се­ре­дньо­ві­чній пам’ятці ар­хі­те­кту­ри за­гро­жує бу­дів­ни­цтво дру­гої чер­ги Ка­хов­ської ГЕС, яку пла­ну­ють бу­ду­ва­ти най­ближ­чи­ми ро­ка­ми. «На­віть якщо ве­жа не по­стра­ждає під час бу­ді­вель­них ро­біт, до неї не бу­де до­сту­пу ту­ри­стів і на­у­ков­ців, оскіль­ки еле­ктро­стан­ція пе­ре­бу­ва­ти­ме під охо­ро­ною, — про­дов­жує Оле­на Афа­на­сьє­ва. — Крім то­го, ве­жа бу­де роз­та­шо­ва­на впри­тул до во­ди, що мо­же при­ско­ри­ти її руй­ну­ва­н­ня. На­справ­ді, це уні­каль­на пам’ятка, якій ма­ло по­ді­бних за дав­ни­ною на­віть у са­мій Ли­тві. То­му на неї звер­нув ува­гу і По­че­сний кон­сул Ли­тов­ської Ре­спу­блі­ки в Укра­ї­ні Ві­ктор По­пов, який до­по­ма­гає нам у кам­па­нії зі збе­ре­же­н­ня ве­жі та віль­но­го до­сту­пу до неї. Істо­ри­чна ре­кон­стру­кція, ленд-арт, ви­став­ки, пер­фо­ман­си — по­тен­ці­ал цьо­го мі­сця ве­ли­че­зний. Йо­го не мо­жна втра­ти­ти, осо­бли­во якщо ми го­во­ри­мо про ту­ризм як стра­те­гі­чну га­лузь для Хер­сон­щи­ни».

ФОТО АВТОРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.