«Тер­мі­дор» Крем­ля

Лі­лія ШЕВЦОВА: «Вста­нов­ле­н­ня пам’ятни­ка Іва­ну Гро­зно­му слід роз­гля­да­ти як тест. Як су­спіль­ство спри­йма­ти­ме рух у бік пі­тьми»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Остан­ні­ми дня­ми в Ро­сії від­бу­ли­ся не­ор­ди­нар­ні по­дії: в Ор­лі бу­ло вста­нов­ле­но пам’ ятник Іва­ну Гро­зно­му, а на Чер­во­ній пло­щі — кня­зю Во­ло­ди­ми­ру Ве­ли­ко­му, ро­до­на­чаль­ни­ку Ки­їв­ської Ру­сі. Крім то­го, ро­сій­ський пре­зи­дент Во­ло­ди­мир Пу­тін за­явив на одно­му з бі­знес-фо­ру­мів, що Ро­сії до­ве­ло­ся втру­ти­ти­ся в си­ту­а­цію на Дон­ба­сі для за­хи­сту ро­сій­сько­мов­но­го на­се­ле­н­ня, хо­ча ра­ні­ше Мо­сква всі­ля­ко за­пе­ре­чу­ва­ла свою при­че­тність до агре­сії на схо­ді Укра­ї­ни.

«День» звер­нув­ся до про­від­но­го до­слі­дни­ка Ін­сти­ту­ту Бру­кінг­са у Мо­скві Лі­лії ШЕВЦОВОЇ з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти на­зва­ні ви­ще по­дії і роз­по­ві­сти, чо­го слід че­ка­ти від Пу­ті­на що­до Укра­ї­ни і Си­рії, а та­кож — про що свід­чить за­ява До­наль­да Трам­па про на­мір у ра­зі пе­ре­мо­ги на ви­бо­рах зу­стрі­ти­ся з Пу­ті­ним до інав­гу­ра­ції.

«ВЛА­ДА СТВО­РЮЄ ВЛА­СНИЙ «ТЕР­МІ­ДОР», ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО ВІД­ВЕР­ТО РЕПРЕСИВНОЇ ТРА­ДИ­ЦІЇ»

— Пам’ятник Іва­ну Гро­зно­му, одно­му з най­кри­ва­ві­ших ро­сій­ських ца­рів, в Ор­лі — це свід­чен ня ча су, в яко му сьо год ні опи­ни­лась Ро­сія. «Пі­тьма згу­щу­є­ться», — ска­зав один зі спо­сте­рі­га­чів. І це справ­ді так. Вла­да, на­ма­га­ю­чись збе­рег­ти кон­троль за си­ту­а­ці­єю і го­ту­ю­чись до від тво рен ня ни ніш ньо го прав - лі­н­ня, ство­рює свій вла­сний «тер­мі­дор», повертаючись до від­вер­то репресивної тра­ди­ції і на­ма­га­ю­чись зна­йти її ле­гі­ти­ма­цію у ми­ну­ло­му. Але зви­чай­но, про­слав­ля­н­ня Іва­на Гро­зно­го, який за­лив Русь кров’ю і при­вів до Сму­ти, ко­ли ро­сій­ська дер­жав­ність бу­ла по­став­ле­на під пи­та­н­ня, це за­над­то на­віть для крем­лів­ської по­зи­ції. То­му на са­мо­му за хо ді до вко ла пам’ ят ни ка не бу ло офі цій них осіб. Але сам факт вста­нов­ле­н­ня пам’ ятни­ка Іва­ну Гро­зно­му слід роз­гля­да­ти як крем­лів­ський тест на те, як су­спіль­ство спри­йма­ти­ме рух у бік пі­тьми.

А якщо йде­ться про пам’ятник кня­зю Во­ло­ди­ми­ру, твор­цю Ки­їв­ської Ру­сі, на Чер­во­ній пло­щі, то це ще один сим­во­лі­чний крок із при­ва­ти­за­ції ми­ну­ло­го. Адже що озна­чає Мо­ско­вія без Ки­їв­ської Ру­сі? Утім, укра­їн­ці мо­жуть пи­ша­ти­ся — та­ким чи­ном во­ни за­хо­пи­ли Чер­во­ну пло­щу!

«ДО­КИ ВІН У КРЕМ­ЛІ, НАВ­РЯД ЧИ ВАР­ТО ЧЕ­КА­ТИ ВІД НЬО­ГО РІ­ШЕ­Н­НЯ ПІ­ТИ З ДОН­БА­СУ»

— Яких но­вих не­спо­ді­ва­нок слід че­ка­ти від Пу­ті­на що­до Укра­ї­ни сто­сов­но ви­ко­на­н­ня або не­ви­ко­на­н­ня Мін­ська-2 пі­сля йо­го од­кро­вень, що Ро­сія бу­ла зму­ше­на втру­ти­ти­ся для за­хи­сту ро­сій­сько­мов­но­го на­се­ле­н­ня на Дон­ба­сі?

— Ду­маю, що в стра­те­гі­чно­му пла­ні Пу­тін ціл­ком пе­ред­ба­чу­ва­ний. По­ки він у Крем­лі, нав­ряд чи вар­то че­ка­ти від ньо­го рі­ше­н­ня пі­ти з Дон­ба­су, тоб­то ви­ко­на­ти «па­кет з без­пе­ки» Мін­ських угод у то­му ви­гля­ді, як їх ро­зу­міє укра­їн­ська сто­ро­на. Га­даю, що для Пу­ті­на це бу­ло б де­ле­гі­ти­мі- за­ці­єю йо­го вла­ди і са­мо­пі­дри­вом. Не мо­жу со­бі уяви­ти, що він пі­де на це. Це пи­та­н­ня Кремль роз­гля­да­ти­ме вже за но­во­го лі­де­ра. Однак Пу­тін зда­тен на дії, які спри­йма­ю­ться як ха­о­ти­чні зи­гза­ги. Але во­ни здій­сню­ю­ться, зно­ву-та­ки, в рам­ках уже зна­йо­мої фор­му­ли: да­ви­ти­ме­мо і ство­рю- ва­ти­ме­мо на­пру­же­ність, щоб зму­си­ти прийня­ти на­шу по­зи­цію. Пи­та­н­ня все в то­му, яку від­по­відь зна­йдуть Укра­ї­на і За­хід на цю фор­му­лу. По­ки що, при­найм­ні, сам Кремль сво­їм «ядер­ним уль­ти­ма­ту­мом» Аме­ри­ці і за­гроз­ли­ви­ми ді­я­ми від­но­вив що­до Ро­сії єд­ність Єв­ро­пи, яка де­що по­хи­тну­ла­ся: Єв­ро­па зго­дна, що тре­ба по­ду­ма­ти про те, як стри­му­ва­ти Кремль. Але Єв­ро­па по­ки що не знає, як це зро­би­ти.

«РО­СІЯ В СИ­РІЇ ОПИ­НИ­ЛАСЬ У ПАСТЦІ, ЯКУ СА­МА ДЛЯ СЕ­БЕ Й ВИРИЛА»

— На­скіль­ки да­ле­ко го­то­вий пі­ти Пу­тін у під­трим­ці Аса­да, вій­ська яко­го зби­ра­ю­ться стер­ти з ли­ця зем­лі Алеп­по, пе­ре­тво­рив­ши йо­го на Гро­зний, на від­нов­ле­н­ня яко­го Ро­сія го­то­ва ви­ді­ли­ти 5 млрд до­ла­рів?

— Ро­сія в Си­рії опи­ни­ла­ся в паст ці, яку са ма для се бе й ви - ри ла. Си рія для Мос к ви бу ла спосо­бом від­вер­не­н­ня ува­ги від вій ни в Укра ї ні і сво­єї від по ві - даль нос ті за агре сію і вод но час спо со бом ви хо ду з ізо ля ції і мо­жли­ві­стю сі­сти за стіл пе­ре­го- во­рів з Аме­ри­кою. Але на­справ­ді Си­рія ви­яви­ла­ся но­вою пас­ткою, при­во­дом для ще сер­йо­зні - шо го за гос т рен ня у від но си нах між Мос к вою і Ва шин г то ном. Те пер Мос к ва по вин на ду ма ти, де та чер во на лі нія, яку бу ло б ре­аль­но не­без­пе­чно пе­ре­хо­ди­ти. По ки що, ду маю, Пу тін не ба - чить ці­єї лі нії і про дов жує екс - пе ри мен ту ва ти, на віть на ва - жив шись на ядер ний шан таж. Алеп­по — теж тест, який по­ви­нен ска­за­ти, де за­кін­чи­ться тер­пі­н­ня За­хо­ду. По­ки що не­дав­нє за сі дан ня мі ніс т рів за кор дон - них справ ЄС, яке за­вер­ши­ло­ся ре­зо­лю­ці­єю, спов­не­ною ви­гу­ків « Жах! Жах! » і « Ро сія й Си рія по­вин­ні зу­пи­ни­ти­ся», по­ка­за­ло, що ні­якої стра­те­гії Єв­ро­пи що­до Си рії і тра ге дії Алеп по не має! От­же, Мос к ва мо же про дов жу - ва ти екс пе ри мен ту ва ти. Втім, той факт, що Мо­сква у вів­то­рок прий ня ла рі шен ня про па у зу в бом­бар­ду­ва­н­нях на 9 го­дин, го­во­рить про те, що Мо­сква по­бо­ю­єть ся пе рей ти мі ру ... Адже Пу тін фак тич но йде над бе зод - нею і, ма буть, по чи нає це усві - дом лю ва ти. Що прав да, те, що він ба­чить на За­хо­ді, мо­жли­во, дає йо му під ста ви вва жа ти, що він ще має мо­жли­вість для шан­та жу і ви су нен ня сво їх ви мог. Бо ці за­хі­дні сла­ба­ки бо­я­ться бе­зо­дні на­ба­га­то біль­ше, ніж він...

«УСЯ РИ­ТО­РИ­КА ТРАМ­ПА — ЦЕ СВІД­ЧЕ­Н­НЯ НЕ ПРО­СТО ПО­ЛІ­ТИ­ЧНОЇ НЕОСВІЧЕНОСТІ»

— Що ви ду­ма­є­те про за­яву кан­ди­да­та в пре­зи­ден­ти від Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії До­наль­да Трам­па, що в ра­зі пе­ре­мо­ги на ви­бо­рах 8 ли­сто­па­да він зу­стрі­не­ться з Пу­ті­ним до інав­гу­ра­ції, що є без­пре­це­ден­тним в істо­рії США?

— Я б не спри­йма­ла за­яви Трам­па сер­йо­зно. Сьо­го­дні вран- ці він го­во­рить одне, а уве­че­рі ін­ше. Вся йо­го ри­то­ри­ка — це свід­че­н­ня не про­сто по­лі­ти­чної неосвіченості, але й по­хму­ро­сті сві­до­мо­сті і не­зда­тно­сті вчи­ти­ся азів по­лі­ти­ки. До ре­чі, йо­го ри­то­ри­ка пов­ні­стю су­пе­ре­чить зов­ні­шньо­по­лі­ти­чній до­ктри­ні ре­спу­блі­кан­ців. Утім, уже оче­ви­дно, що Трамп до Бі­ло­го До­му не увій­де. Біль­шість ко­ле­гії ви­бор­ців, які й оби­ра­ти­муть пре­зи­ден­та США, під­три­мує Гі­ла­рі Клін­тон, і по­трі­бно до­слу­ха­ти­ся до то­го, що го­во­рить во­на. Хо­ча й до її за­яв слід по­ста­ви­тись обе­ре­жно. За­зви­чай зов­ні­шня по­лі­ти­ка пе­ре­мож­ця в гон­ці за Бі­лий Дім «об­те­су­є­ться» з усіх бо­ків під впли­вом най­рі­зно­ма­ні­тні­ших чин­ни­ків і на­бу­ває більш по­мір­но­го, «цен­трист­сько­го» ви­гля­ду.

«РОУЗ ГЕТТЕМЮЛЛЕР — ВДАЛИЙ ДЛЯ НАТО ВИ­БІР»

— Чо­го слід че­ка­ти від Роуз Геттемюллер, яка вчо­ра при­сту­пи­ла до ви­ко­на­н­ня обов’яз­ків за­сту­пни­ка ген­се­ка НАТО?

— Роуз Геттемюллер — пер­ша жін­ка, яка отри­ма­ла в НАТО на­стіль­ки ви­со­кий пост, що свід­чить і про її не­аби­які зді­бно­сті й по­ва­гу до неї з бо­ку спів­то­ва­ри­ства, яке за­йма­є­ться пи­та­н­ня­ми без­пе­ки. Па­ні Геттемюллер зав­жди бу­ла обе­ре­жною у сво­їх дум­ках, не ква­пи­ла­ся з ви­снов­ка­ми, на­ма­га­ла­ся ро­зі­бра­ти­ся в су­ті про­бле­ми. Їй ні­ко­ли не бу­ли вла­сти­ві ра­ди­каль­ні су­дже­н­ня. Во­на зав­жди за­охо­чу­ва­ла плю­ра­лізм і бу­ла го­то­ва ви­слу­хо­ву­ва­ти рі­зні дум­ки. Це ва­жли­ві яко­сті лю­ди­ни на та­ко­му по­сту. Во­на до­бре знає Ро­сію, оскіль­ки про­ве­ла у Мо­скві три ро­ки, пра­цю­ю­чи ди­ре­кто­ром Мо­сков­сько­го Цен­тру Кар­не­гі. Я ду­маю, що це був кра­щий пе­рі­од у ді­яль­но­сті Цен­тру. На сво­є­му но­во­му по­сту па­ні Геттемюллер здій­сню­ва­ти­ме не ли­ше по­лі­ти­ку но­во­го пре­зи­ден­та США, але й ко­ор­ди­ну­ва­ти­ме по­зи­ції пред­став­ни­ків ін­ших дер­жав-чле­нів НАТО. Ду­маю, що це вдалий для НАТО ви­бір.

МА­ЛЮ­НОК ВІКТОРА БОГОРАДА

МА­ЛЮ­НОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.