У до­ві­рі від­мов­ле­но

НБУ зо­бов'язав бан­ки при­пи­ни­ти спів­пра­цю з пла­ті­жни­ми си­сте­ма­ми Ро­сії

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­та­лійКНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Укра­ї­на за­сто­су­ва­ла ще один вид сан­кцій про­ти Ро­сії. Ука­зом Пре­зи­ден­та від 17 жов­тня на­бу­ло чин­но­сті рі­ше­н­ня РНБО про пер­со­наль­ні спе­ці­аль­ні й ін­ші обме­жу­валь­ні за­хо­ди (сан­кції). Уже на­сту­пно­го дня На­ціо­наль­ний банк ро­зі­слав бан­кам — уча­сни­кам ро­сій­ських пла­ті­жних си­стем те­ле­гра­ми, на­ка­зу­ю­чи при­пи­ни­ти опе­ра­ції з ро­сій­ськи­ми пла­ті­жни­ми си­сте­ма­ми.

Як роз­по­ві­ла жур­на­лі­стам на­чаль­ник управ­лі­н­ня овер­сай­ту пла­ті­жних си­стем НБУ Оле­на Ма­ха­є­ва, бан­ки зо­бов’ яза­ні при­пи­ни­ти при­йом пе­ре­ра­ху­вань й за­вер­ши­ти всі роз­ра­хун­ки з ро­сій­ськи­ми си­сте­ма­ми. Що­прав­да, во­на уто­чни­ла, що в те­ле­гра­мі не за­зна­че­но тер­мін при­пи­не­н­ня роз­ра­хун­ків, що до­зво­лить бан­кам за­вер­ши­ти їх у зви­чай­но­му ре­жи­мі й з ура­ху­ва­н­ням не­об­хі­дно­го ча­су. (Чи не ста­не ця тим­ча­со­ва по­блаж­ка, як у нас ча­сто бу­ває, по­стій­ною?) НБУ та­кож зо­бов’ язав бан­ки — уча­сни­ки ро­сій­ських пла­ті­жних си­стем повернути ре­гу­лю­валь­ни­ко­ві свої сві­до­цтва про ре­є­стра­цію в пла­ті­жних си­сте­мах, ви­да­них Нац­бан­ком до 2014 ро­ку.

На сай­ті Нац­бан­ку по­ві­дом­ля­є­ться, що 2015 ро­ку пе­ре­ра­ху­ва­н­ня до Укра­ї­ни че­рез усі пла­ті­жні си­сте­ми ста­но­ви­ли по­над $2,5 мі­льяр­да, а з Укра­ї­ни — $430,5 міль­йо­на. На­ра­зі в Укра­ї­ні діє шість ро­сій­ських пла­ті­жних си­стем: «Зо­ло­та Ко­ро­на», «Юні­стрим», «Ко­лі­брі» ( ра­ні­ше — « Бліц » ) , « Лі­дер » , Anelik, Blizko. На «Зо­ло­ту Ко­ро­ну» 2015 ро­ку при­па­да­ло 28% пе­ре­ка­за­них ко­штів, на «Юні­стрім» — 10%, на «Бліц» — 9%, на три остан­ні си­сте­ми — 12%. Те­пер бан­ки пе­ре­спря­му­ють гро­шо­ві по­то­ки на 12 за­ре­є­стро­ва­них між­на­ро­дних си­стем, та­ри­фи яких, як за­зна­чи­ла Ма­ха­є­ва, всу­пе­реч за­галь­но­прийня­тій дум­ці про їхню до­ро­жне­чу, є кон­ку­рен­тни­ми.

Ко­мен­ту­ю­чи цей крок Укра­ї­ни, за­сту­пник гла­ви Укре­ксім­бан­ку Бо­рис Со­бо­лєв ска­зав «Дню»: «Як­би в Ро­сії бу­ло ци­ві­лі­зо­ва­не ке­рів­ни­цтво, та­ких обме­жень, зві­сно, не бу­ло б. А оскіль­ки во­ни розв’яза­ли про­ти нас агре­сив­ну вій­ну, то це нон­сенс, що ми до­сі да­ва­ли цим си­сте­мам за­ро­бля­ти на на­ших «за­ро­бі­тча­нах», на кра­ї­ні, що ста­ла жер­твою їхньої агре­сії, — та­ко­го ще не бу­ло у сві­то­вій істо­рії. Ду­маю, те­пер на­шим лю­дям не важ­ко бу­де зна­йти ін­ші спосо­би від­прав­ля­ти свої гро­ші на ба­тьків­щи­ну — адже є ще й ве­ли­кі між­на­ро­дні си­сте­ми, яким мо­жна смі­ли­во до­ві­ря­ти (до ре­чі, на Western Union 2015 ро­ку при­па­да­ло 35% укра­їн­ських гро­шо­вих пе­ре­ка­зів).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.