У Льво­ві від­бу­де­ться Між­на­ро­дний кон­курс скри­па­лів ім. Оле­га Кри­си

Це вже дру­гий­за­хід, якийі­ні­ці­ює ми­сте­цьке об’єд­на­н­ня «Світ кла­си­чної му­зи­ки»

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

На­га­да­є­мо, впер­ше кон­курс іме­ні все­сві­тньо ві­до­мо­го скри­па­ля Оле­га Ва­си­льо­ви­ча Кри­си (ме­та за­хо­ду — під­три­ма­ти та­ла­но­ви­ту укра­їн­ську мо­лодь і да­ти їй по­штовх для роз­ви­тку до сві­то­во­го рів­ня май­стер­но­сті, а та­кож — пред­ста­ви­ти пу­блі­ці укра­їн­ську му­зи­чну тра­ди­цію) від­був­ся три ро­ки то­му.

Кон­курс роз­по­чне­ться з кон­цер­ту 21 жов­тня у Львів­ській фі­лар­мо­нії. Цьо­го­річ зма­га­ти­му­ться по­над 30 мо­ло­дих вір­ту­о­зів із Поль­щі, Іспа­нії, Япо­нії, Ки­таю, США, Пів­ден­ної Ко­реї, Фран­ції та Укра­ї­ни. Най­мо­лод­шо­му му­зи­кан- то­ві — 15 ро­ків, а най­стар­шо­му — 29. Ві­дбу­ду­ться три ту­ри кон­кур­су, і пе­ре­мож­ці отри­ма­ють по 8, 10 і 20 тис. єв­ро. Пе­ред­ба­че­но та­кож три спе­ці­аль­ні від­зна­ки ( ко­жна — по ти­ся­чі єв­ро).

Жу­рі очо­лить сам ма­е­стро, екс- львів’ янин, 74- рі­чний Олег Кри­са, який уже ба­га­то ро­ків обі­ймає по­са­ду про­фе­со­ра у пре­сти­жній Істмен­ській шко­лі му­зи­ки в Ро­че­сте­рі (США). Та­кож се­ред суд­дів — ві­до­мі му­зи­кан­ти й пе­да­го­ги: Кши­штоф Яко­вич ( Поль­ща), Са­чі­ка Мі­зу­но (Япо­нія), Во­ло­ди­мир За­ран­ський ( Укра­ї­на), Юрій Ма­зур­ке­вич ( Ка­на­да — США), Пяй­вют Мел­лер ( Фін­лян­дія) та Едвард Зєн­ков­скі (Ав­стрія).

ФО­ТО РО­МА­НА БАЛУКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.