Чи по­збав­лять Яну­ко­ви­ча зва­н­ня пре­зи­ден­та?

«Кон­сти­ту­цій­ний Суд має вра­ху­ва­ти всі по­дії кін­ця 2013 — по­ча­тку 2014 рр.», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Іван КАПСАМУН, «День»

19 жов­тня Кон­сти­ту­цій­ний Суд по­чав слу­ха­н­ня що­до по­збав­ле­н­ня Віктора Яну­ко­ви­ча зва­н­ня пре­зи­ден­та Укра­ї­ни. Пі­сля йо­го вте­чі з кра­ї­ни, 22 лю­то­го 2014 р., Вер­хов­на Ра­да прийня­ла по­ста­но­ву, в якій йшло­ся про те, що «Яну­ко­вич у не­кон­сти­ту­цій­ний спо­сіб са­мо­усу­нув­ся від здій­сне­н­ня кон­сти­ту­цій­них пов­но­ва­жень та є та­ким, що не ви­ко­нує свої обов’яз­ки», а та­кож про при­зна­че­н­ня по­за­чер­го­вих пре­зи­дент­ських ви­бо­рів на 25 трав­ня 2014 р. Кри­ти­ки одра­зу за­ува­жи­ли, що це рі­ше­н­ня не­се ан­ти­кон­сти­ту­цій­ний ха­ра­ктер. Згі­дно за­ко­ну, до­стро­ко­ве при­пи­не­н­ня пов­но­ва­жень пре­зи­ден­та від­бу­ва­є­ться у ра­зі йо­го: 1) від­став­ки; 2) не­мо­жли­во­сті ви­ко­ну­ва­ти свої пов­но­ва­же­н­ня за ста­ном здо­ров’я; 3) усу­не­н­ня з по­ста в по­ряд­ку ім­пі­чмен­ту; 4) смер­ті. Однак укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство жо­дним чи­ном не пе­ред­ба­чає про­це­ду­ру від­став­ки пре­зи­ден­та у ви­пад­ку йо­го са­мо­віль­но­го са­мо­усу­не­н­ня від ви­ко­на­н­ня обов’яз­ків пре­зи­ден­та та зни­кне­н­ня шля­хом вте­чі з кра­ї­ни.

Ви­хо­дя­чи з си­ту­а­ції, 4 лю­то­го 2015 р. на­ро­дні де­пу­та­ти прийня­ли окре­мий за­ко­но­про­ект, яким по­зба­ви­ли Яну­ко­ви­ча зва­н­ня пре­зи­ден­та. Іні­ці­а­то­ри за­ко­ну вка­за­ли, що «у зв’яз­ку з тим, що чин­не за­ко­но­дав­ство мі­стить про­га­ли­ни в ча­сти­ні пра­во­вих на­слід­ків са­мо­усу­не­н­ня гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни від ви­ко­на­н­ня пов­но­ва­жень пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, а та­кож вчи­не­н­ня ним дій, які за­гро­жу­ють ке­ро­ва­но­сті дер­жа­ви, те­ри­то­рі­аль­ній ці­лі­сно­сті і су­ве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни, ма­со­во­му по­ру­шен­ню прав і сво­бод гро­ма­дян, є го­стра не­об­хі­дність прийня­т­тя да­но­го за­ко­но­про­е­кту, який би по­зба­вив Яну­ко­ви­ча зва­н­ня пре­зи­ден­та Укра­ї­ни».

Да­лі Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко звер­нув­ся до Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду з по­да­н­ням про не­від­по­від­ність Основ­но­му за­ко­ну прийня­то­го пар­ла­мен­том за­ко­но­про­е­кту. Свої дії гла­ва дер­жа­ви ар­гу­мен­ту­вав тим, що оскіль­ки про­це­ду­ра ім­пі­чмен­ту до пре­зи­ден­та Яну­ко­ви­ча не за­сто­со­ву­ва­ла­ся, то­му юри­ди­чних під­став по­збав­ля­ти йо­го зва­н­ня пре­зи­ден­та по­ки не­має. «Я вва­жаю, що у Пре­зи­ден­та не­має мо­раль­но­го пра­ва звер­та­ти­ся до Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду в цій си­ту­а­ції, тим біль­ше, ко­ли в дер­жа­ві ку­па ін­ших дій­сно не­кон­сти­ту­цій­них за­ко­нів, які по­ру­шу­ють пра­ва гро­ма­дян. Та­ке звер­не­н­ня міг зро­би­ти «Опо­зи­цій­ний блок», — про­ко­мен­ту­вав «Дню» су­д­дя Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду (2006—2015 рр.) Ві­ктор Ши­шкін. От­же, від­по­від­аль­ність в цьо­му пи­та­н­ня по­ки пе­ре­кла­де­но на КС. Яким мо­же бу­ти рі­ше­н­ня су­ду?

«Укра­їн­ська Кон­сти­ту­ція має за­галь­ні і спе­ці­аль­ні по­ло­же­н­ня, в то­му чи­слі що­до ви­щих по­са­до­вих осіб і цен­траль­них ор­га­нів вла­ди, — ко­мен­тує «Дню» стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Ін­сти­ту­ту дер­жа­ви і пра­ва ім. В. М. Ко­ре­цько­го НАН Укра­ї­ни Ми­ко­ла Сі­рий. — В пер­шу чер­гу, Кон­сти­ту­ція ор­га­ні­зо­ва­на для зви­чай­но­го спосо­бу жи­т­тя су­спіль­ства, ко­ли вла­да змі­ню­є­ться в ре­зуль­та­тів ви­бо­рів, або в край­ньо­му ви­пад­ку че­рез ім­пі­чмент пре­зи­ден­та. Ко­ли ж йде­ться про на­дзви­чай­ні об­ста­ви­ни, то по­трі­бно ви­хо­ди­ти з си­стем­но­го тлу­ма­че­н­ня Кон с ти ту ції, перш за все йо­го за­галь­них по­ло­жень. Те, що ста­ло­ся в Укра­ї­ні в кін­ці 2013 — по­ча­тку 2014 рр., це екс­тра­ор­ди­нар­ні об­ста­ви­ни, які за де­яки­ми озна­ка­ми мо­жуть ха­ра­кте­ри­зу­ва­ти­ся як ре­во­лю­цій­на си­ту­а­ція. Ор­га­ни вла­ди ді­я­ли не у від­по­від­но­сті до Кон­сти­ту­ції, во­ни за­сто­со­ву­ва­ли си­лу про­ти на­ро­ду, який за­яв­ляв кон­сти­ту­цій­но об­ґрун­то­ва­ні ви­мо­ги. В цій си­ту­а­ції ко­ли­шній пре­зи­дент Яну­ко­вич, з одно­го бо­ку, не ви­ко­ну­вав в на­ле­жній спо­сіб по­кла­де­ні на ньо­го Кон­сти­ту­ці­єю обов’яз­ки, а з ін­шо­го — від­да­вав зло­чин­ні на­ка­зи. Більш то­го, Яну­ко­вич сам се­бе по­зба­вив ста­ту­су пре­зи­ден­та, ко­ли фі­зи­чно втік з кра­ї­ни і при­пи­нив ви­ко­ну­ва­ти свої обов’яз­ки. Дер­жав­ний ме­ха­нізм по­тре­бу­вав ви­зна­че­н­ня, і це ви­зна­че­н­ня бу­ло зна­йде­но че­рез рі­ше­н­ня пар­ла­мен­ту пе­ре­да­ти пов­но­ва­же­н­ня в. о. гла­ві пар­ла­мен­ту. Ці об­ста­ви­ни по­ви­нен вра­хо­ву­ва­ти КС, то­му що во­ни є під­ста­вою для по­збав­ле­н­ня Яну­ко­ви­ча ста­ту­су пре­зи­ден­та».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.