Ве­чір актор­ських бе­не­фі­сів

21 жов­тня На­ціо­наль­ний те­атр ім. Ле­сі Укра­їн­ки за­про­сить на юві­лей і пред­ста­вить прем’єру «Cу­міш не­бес і ба­ла­га­на»

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Ре­жи­сер ви­ста­ви і ге­не­раль­ний- ди­ре­ктор- ху­до­жній ке­рів­ник ле­ген­дар­но­го ко­ле­кти­ву Ми­хай­ло РЄЗНИКОВИЧ роз­ка­зав «Дню» про но­вин­ку ре­пер­ту­а­ру і гранд- по­ста­нов­ку, в якій ві­зьме участь вся тру­па Ро­сій­ської дра­ми:

— Ми ви­рі­ши­ли на­зва­ти твор­чий ве­чір те­а­тру «Cу­міш не­бес і ба­ла­га­на » ( са­ме так го­во­рив про ми­сте­цтво чу­до­вий по­ет ХХ ст. Да­вид Са­мой­лов). Це спе­ктакль- спо­гад про те, що від­бу­ло­ся в жит­ті те­а­тру за ба­га­то ро­ків йо­го існу­ва­н­ня в про­сто­рі Ки­є­ва та Укра­ї­ни. Спо­гад про лю­дей, які тво­ри­ли істо­рію і сла­ву цьо­го те­а­тру. Адже 2016- й для на­шо­го те­а­тру є ро­ком де­кіль­кох зна­мен­них дат — 125- річ­чя від дня ство­ре­н­ня пер­шо­го ста­ціо­нар­но­го ро­сій­сько­го дра­ма­ти­чно­го те­а­тру в Ки­є­ві, 90 ро­ків від дня на­да­н­ня йо­му ста­ту­су дер­жав­но­го — і 75 ро­ків від дня при­сво­є­н­ня йо­му іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки. А ще — це бу­де своє­рі­дний ве­чір актор­ських бе­не­фі­сів. Гля­да­чі ма­ти­муть мо­жли­вість по­ба­чи­ти улю­бле­них акто­рів на одній сце­ні в рі­зних ро­лях.

Над по­ста­нов­кою пра­цю­ва­ла ве­ли­ка твор­ча ко­ман­да: Ки­ри­ло Ка­шлі­ков, Сер­гій Озі­ря­ний, Єв­ген Лун­чен­ко, Іри­на Бар­ков­ська, Олег Ні­кі­тін, Оль­га Гав­ри­люк, Оле­на Дро­бна, Ал­ла Ру­бі­на, Оле­ксандр Шим­ко та ін­ші.

ФО­ТО ІРИ­НИ СОМОВОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.