«Бал хри­зан­тем» — Спі­во­че по­ле (Ки­їв)

Den (Ukrainian) - - Культура - Під­го­ту­ва­ла Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Уже ста­ло тра­ди­ці­єю, що у жов­тні го­ло­вує на «ба­лу» чу­до­ва кра­су­ня — хри­зан­те­ма. На­га­да­є­мо, chrysanthemum — рід кві­тко­вих ро­слин із ро­ди­ни ай­стро­вих. Скла­да­є­ться з близь­ко 40 ви­дів та ба­га­тьох рі­зних сор­тів. Куль­ту­ра де­ко­ра­тив­них са­до­вих хри­зан­тем на­лі­чує по­над ти­ся­чу ро­ків! У Ки­таї, звід­ки ро­дом біль­ша ча­сти­на хри­зан­тем, ці са­до­ві фор­ми по­ча­ли ви­во­ди­ти ще 551 р. до н. е. По­тім хри­зан­те­ми бу­ли за­ве­зе­ні до Япо­нії, де ста­ли на­ціо­наль­ним сим­во­лом. До Єв­ро­пи хри­зан­те­ми за­ве­зли у XVII ст. Хри­зан­те­му тра­ди­цій­но зо­бра­жа­ють на мо­не­тах і дер­жав­ній ем­бле­мі Япо­нії, а одна з най­ви­щих на­го­род кра­ї­ни — «ор­ден Хри­зан­те­ми». Цьо­го ро­ку кві­тко­ву ком­по­зи­цію на Спі­во­чо­му по­лі за­не­сли до На­ціо­наль­но­го ре­є­стру ре­кор­дів, як най­біль­шу 3-D кар­ти­ну з хри­зан­тем! «15 000 хри­зан­тем на 3 700 кв. м. об’єд­на­ли 100 000 ме­трів рі­зно­ко­льо­ро­вих шну­рів, 200 кг де­ко­ра­тив­ної муль­чі, 100 кг рі­зно­ко­льо­ро­вої мар­му­ро­вої кри­хти», — по­ві­дом­ляє «Ки­їв­зе­лен­буд». До ре­чі, це вже дру­гий ре­корд зе­ле­но­го го­спо­дар­ства сто­ли­ці. На­га­да­є­мо, в 2011 р. до Кни­ги ре­кор­дів Укра­ї­ни бу­ла за­не­се­на алея са­кур, що про­стя­гну­ла­ся на 987 м у пар­ку «Кі­о­то». По­ми­лу­ва­ти­ся на ком­по­зи­ції хри­зан­тем «Ме­ло­дії осе­ні» мо­жна до 30 жов­тня.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.