«Жі­зель» – 27 жов­тня, На­ціо­наль­на опе­ра Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Культура -

Цей ро­ман­ти­чно- фан­та­сти­чний ба­лет на пре­кра­сну му­зи­ку фран­цузь­ко­го ком­по­зи­то­ра Адоль­фа Ада­на ( на лі­бре­то Жю­ля- Ан­рі де Сен- Жор­жа, Те­о­фі­ля Го­тьє та Жа­на Ко­рал­лі за ле­ген­дою, яку пе­ре­ка­зав Ген­ріх Гей­не, ста­ви­ли ві­до­мі хо­ре­о­гра­фи, зокре­ма Жан Ко­рал­лі, Жю­льПер­ро, Ма­рі­ус Пе­ті­па) не­о­дно­ра­зо­во вдо­ско­на­лю­ва­ли. По­сту­по­во ба­лет­мей­сте­ри від­сі­ка­ли від ви­ста­ви все не­сут­тє­ве та дру­го­ря­дне, щоб при­ку­ва­ти ува­гу гля­да­чів до су­ті дра­ми. Ця істо­рія про ве­лич лю­бо­ві, вби­ти яку не­мо­жли­во, про очи­ще­н­ня лю­ди­ни, під­не­се­ної та про­сві­тле­ної цим по­чу­т­тям, ста­ла го­лов­ною те­мою «Жі­зе­лі». У ви­ста­ві на­стіль­ки без­до­ган­ні дра­ма­тур­гія й хо­ре­о­гра­фія, що ба­лет при­кра­шає афі­ші всіх про­від­них опер­них те­а­трів сві­ту! Ки­я­ни впер­ше по­зна­йо­ми­ли­ся з цим ше­дев­ром у 1918 р. По­тім бу­ло кіль­ка ре­да­кцій, а ни­ні по­ста­нов­ка йде у хо­ре­о­гра­фії Ко­стян­ти­на Сер­гє­є­ва вже май­же шість де­ся­ти­літь і є ві­зи­тів­кою сто­ли­чної Опе­ри! На цій ви­ста­ві від­то­чу­ють свою май­стер­ність ар­ти­сти ба­га­тьох по­ко­лінь. Ни­ні го­лов­ні пар­тії ви­ко­на­ють со­лі­сти На­ціо­наль­ної опе­ри: Ана­ста­сія Шев­чен­ко (Жі­зель), Де­нис Не­дак (Аль­берт) та Оле­ксандр Ша­по­вал (Ганс), які ви­сту­па­ти­муть у су­про­во­ді му­зи­кан­тів ор­ке­стру те­а­тру під ору­дою Оле­ксія Ба­кла­на.

ФО­ТО ОЛЕ­КСАН­ДРА ПУТРОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.