«Ди­на­стія. 100 ро­ків у ми­сте­цтві» — Му­зей су­ча­сно­го ми­сте­цтва Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Культура -

20 жов­тня від­кри­ва­є­ться виставка кла­си­ків укра­їн­сько­го жи­во­пи­су та їхніх на­щад­ків у рам­ках му­зей­но­го про­е­кту «Се­мей­ные цен­но­сти — Ро­дин­ні зв’яз­ки». Ве­ли­ку ро­ди­ну ми­тців очо­лю­ють ві­до­мі жи­во­пи­сці — Пе­тро До­ро­фі­йо­вич Сльо­та та Га­ли­на Де­ни­сів­на Зо­ря. Са­ме на їхній твор­чо­сті ви­ро­сли чо­ти­ри по­ко­лі­н­ня са­мо­бу­тніх ху­до­жни­ків — Шев­чен­ко Ми­ко­ла, Шев­чен­ко Ка­те­ри­на, Шев­чен­ко Бо­г­дан, Сльо­та Оль­га, Слє­та Окса­на, Кан­те­мі­ров Оле­ксій, Кан­те­мі­ро­ва Те­тя­на, Ло­мов­ський Ана­то­лій, Ко­халь На­та­лія, Ца­рі­ков­ська Ган­на, По­пі­нов Ми­ко­ла, По­пі­но­ва Окса­на, По­пі­но­ва Га­ли­на, Ти­тов Ан­тон, За­бо­ров­ська Ка­те­ри­на, За­бо­ров­ська Оль­га. Пре­кра­сну осві­ту твор­ча ро­ди­на отри­ма­ла від ви­да­тних осо­би­сто­стей, та­ких, як Фе­дір Кри­чев­ський та Те­тя­на Яблон­ська. І ця ху­до­жня шко­ла за­сно­ва­на не на кон’юн­кту­рі, а на по­чут­ті, кра­сі, ко­льо­рі, сві­тлі. Ко­жно­му май­стру ді­став­ся та­лант у спа­док від ро­до­на­чаль­ни­ків твор­чої ро­ди­ни, і, про­дов­жу­ю­чи спра­ву Пе­тра Сльо­ти й Га­ли­ни Зо­рі, ху­до­жни­ки зна­йшли свій шлях і ма­не­ру в обра­зо­твор­чо­му ми­сте­цтві. Виставка три ва­ти ме до 20 ли­сто­па­да.

ІЛЮСТРАЦІЯ НАДАНА МУЗЕЄМ СУ­ЧА­СНО­ГО МИ­СТЕ­ЦТВА УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.