Хо­че­те те­плий бу­ди­нок?

У До­ли­ні пе­ре­ко­на­ні: по­трі­бен ком­пле­ксний­під­хід

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Окса­на ГРУБА, Львів

Не­що­дав­но у мі­сті До­ли­на, що на Іва­но-Фран­ків­щи­ні, в ме­жах під­трим­ки про­гра­ми «Де­мон­стра­цій­ні про­е­кти — Уго­да ме­рів» про­ве­ли пра­кти­чний тре­нінг «Досвід мі­ста До­ли­ни в ре­а­лі­за­ції про­е­ктів з тер­мо­мо­дер­ні­за­ції жи­тло­вих бу­ді­вель».

■ Про­гра­ма «Уго­да ме­рів» за спри­я­н­ня До­лин­ської мі­ськра­ди ре­а­лі­зує про­ект ком­пле­ксної тер­мо­мо­дер­ні­за­ції жи­тло­вих бу­дин­ків мі­ста на май­же 25 тис. ква­дра­тних ме­трів фа­са­дної пло­щі. За­га­лом за цим про­е­ктом у мі­сті вже уте­пле­но 15 ба­га­то­квар­тир­них жи­тло­вих бу­дин­ків, ще орі­єн­тов­но 20 бу­дуть уте­пле­ні до кін­ця про­е­кту. Та­ка кіль­кість бу­ді­вель ста­но­вить по­над 20% жи­тло­вих бу­дин­ків, які пе­ре­бу­ва­ли на ба­лан­сі ко­му­наль­них під­при­ємств мі­ста ста­ном на по­ча­ток про­е­кту.

■ На ре­а­лі­за­цію цих зав­дань мі­сто отри­ма­ло гран­то­вої до­по­мо­ги від Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу на за­галь­ну су­му май­же 23 млн грн, пов­на вар­тість про­е­кту вклю­чає та­кож 7,5 млн грн спів­фі­нан­су­ва­н­ня з мі­сце­вих дже­рел — від ме­шкан­ців бу­дин­ків, що уте­пля­ю­ться, пе­ре­ви­щу­ю­чи та­ким чи­ном су­му в 30 млн грн. Тож це — один з най­більш мас­шта­бних про­е­ктів одно­мо­мен­тної тер­мо­мо­дер­ні­за­ції жи­тла не тіль­ки в Укра­ї­ні, ай у Схі­дній Єв­ро­пі за­га­лом.

■ « До­ли­на в чи­слі пер­ших в Укра­ї­ні до­лу­чи­ла­ся до єв­ро­пей­ської іні­ці­а­ти­ви « Уго­да ме­рів » , згі­дно з якою взя­ла на се­бе зо­бов’ яза­н­ня до 2020 ро­ку — на 20% змен­ши­ти спо­жи­ва­н­ня тра­ди­цій­них дже­рел енер­гії, на 20% збіль­ши­ти ге­не­ра­цію аль­тер­на­тив­ної енер­гії і на 20% змен­ши­ти ви­ки­ди ву­гле­ки­сло­го га­зу в атмо­сфе­ру » , — роз­по­від­ає екс­перт про­гра­ми CoM-DeP Ма­ксим Ве­ре­щак. — Основ­ні зу­си­л­ля бу­ли одра­зу спря­мо­ва­ні на роз­роб­ку Пла­ну ста­ло­го енер­ге­ти­чно­го роз­ви­тку та впро­ва­дже­н­ня енер­го­ефе­ктив­них те­хно­ло­гій».

■ Про­жив­ши май­же рік в уте­пле­но­му бу­дин­ку, ме­шкан­ці ба­га­то­по­вер­хів­ки мі­ста До­ли­ни ка­жуть, що жи­ти ста­ло на­ба­га­то ком­фор­тні­ше й істо­тно по­мен­ша­ли ви­тра­ти на обі­грів по­ме­шка­н­ня в хо­ло­дну по­ру ро­ку.

■ «До­ли­на має один з най­кра­щих до­сві­дів міст, якщо го­во­ри­ти про ком­пле­ксну ре­а­лі­за­цію ба­чен- ня ста­ло­го енер­ге­ти­чно­го роз­ви­тку. І це ба­че­н­ня ре­а­лі­зо­ву­є­ться уже не один рік», — ка­же на­чаль­ник управ­лі­н­ня дер­жав­ної екс­пер­ти­зи Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­но­сті Ро­ман Ма­ре­цький.

■ « Сьо­го­дні « Уго­ду ме­рів » під­пи­са­ли вже по­над сім ти­сяч міст, в то­му чи­слі близь­ко ста укра­їн­ських взя­ли на се­бе це зо­бов’яза­н­ня, по­обі­цяв­ши в пер­шу чер­гу роз­ро­би­ти свої енер­ге­ти­чні пла­ни», — ка­же ке­рів­ник ко­ман­ди під­трим­ки про­гра­ми «Уго­да ме­рів — Де­мон­стра­цій­ні про­е­кти» Ян Едвін Ва­ан­дерс.

■ «Ми ма­є­мо спра­ву з фі­нан­су­ва­н­ням про­е­ктів гро­мад­ських бу­ді­вель, зокре­ма шко­ли і до­шкіль­них за­кла­дів, — про­дов­жує Ян Ва­ан­дерс. — Та­кі про­е­кти бу­ли в Сла­ву­ти­чі, Ко­но­то­пі та Жме­рин­ці. А ще у нас є про­ект, який пов’яза­ний з енер­го­ефе­ктив­ні­стю в лі­кар­нях у Во­зне­сен­ську, два про­е­кти з мо­дер­ні­за­ції осві­тле­н­ня ву­лиць у Сам­бо­рі та мі­сті Ме­на, два про­е­кти, пов’яза­ні з цен­траль­ним опа­ле­н­ням у При­ста­ні й Жов­кві. Ще один про­ект пов’яза­ний з гро­мад­ським транс­пор­том у Кр­ама­тор­ську. Ті про­е­кти, які ми про­во­ди­мо, де­що від­рі­зня­ю­ться від ін­ших. Усі гро­ші йдуть на ра­ху­нок мі­сце­вої вла­ди. І да­лі мі­сце­ва вла­да та гро­ма­да ре­а­лі­зо­ву­ють увесь про­ект. Вла­сне про­во­дять і енер­го­а­у­ди­ти, й рі­зні про­е­кти, те­хні­чні до­ку­мен­та­ції та ін­ші спра­ви. А ми пе­ре­ві­ря­є­мо якість ро­бо­ти, яку во­ни ви­ко­на­ли. Ми на­ма­га­є­мось по­ді­ли­ти­ся до­сві­дом, тоб­то рі­зні мі­ста, які бе­руть участь, зби­ра­ю­ться ра­зом і ді­ля­ться до­сві­дом».

■ «Цей до­ку­мент дає від­по­віді на за­пи­та­н­ня, яким чи­ном у рі­зних се­кто­рах мі­ста ге­не­ра­ції до­ся­гну­ти ці­лей, — го­во­рить про уго­ду ме­рів мі­ський го­ло­ва До­ли­ни Во­ло­ди­мир Га­разд. — Та­кож цей до­ку­мент є до­брим си­гна­лом для пар­тне­рів-міст, які пра­цю­ють у цій сфе­рі. Ко­ли ін­ве­стор ба­чить, що мі­сто охо­пле­но «Уго­дою ме­рів » , має чі­ткий план ста­ло­го енер­ге­ти­чно­го роз­ви­тку, вда­лу ко­ман­ду енер­го­ме­не­джмен­ту, то­ді з та­ким мі­стом хо­чуть дру­жи­ти. Нам вда­ло­ся зав­дя­ки цим чин­ни­кам: на­яв­но­сті уго­ди, силь­ної ко­ман­ди, опе­ра­тив­но­го пла­ну, ясно- го ба­че­н­ня за ці ро­ки за­лу­чи­ти ба­га­то ко­штів. Ми по­чи­на­ли з ма­ло­го — по­бу­до­ви ко­ман­ди, не­ве­ли­ких ін­ве­сти­цій­них за­хо­дів, а по­тім по­ча­ли пи­са­ти про­е­кти, за­лу­ча­ти ко­шти. Ре­зуль­та­том на сьо­го­дні є те, що мі­сто має уте­пле­ні всі до­шкіль­ні за­кла­ди. Якщо в при­ва­тних по­ме­шка­н­нях лю­ди да­ють со­бі ра­ду са­мі, в ба­га­то­по­вер­хо­во­му жи­тло­во­му фон­ді є дві про­бле­ми: управ­лін­ська ( це ко­ле­ктив­не го­спо­дар­ство) і мен­таль­ність лю­дей, що по­ля­гає в по­стій­но­му очі­ку­ван­ні ме­шкан­ців, ко­ли в їхньо­му бу­дин­ку бу­дуть щось ро­би­ти. Під час обго­во­ре­н­ня то­го, який про­ект до­ціль­ні­ше бу­ду­ва­ти на CoM-DeP, ми зо­се­ре­ди­ли­ся са­ме на цьо­му най­більш єм­но­му се­гмен­ті і, ду­маю, не про­га­да­ли.

■ Ми ма­є­мо гар­ні при­кла­ди: на ви­хо­ді змен­ше­н­ня бю­дже­тів на­ших сі­мей, які жи­вуть в уте­пле­них бу­дин­ках, по­лі­пше­н­ня ком­фор­ту, по­до­рож­ча­н­ня цьо­го жи­тла, а най­го­лов­ні­ше — змі­ну мен­таль­но­сті лю­дей. То­му що че­рез кон­курс, який ми про­во­ди­ли, ми ма­є­мо об’єд­на­н­ня лю­дей нав­ко­ло сво­їх про­блем. І я спов­не­ний опти­мі­зму, що цей про­ект три­ва­ти­ме і в на­сту­пні ро­ки, й ві­рю в те, що бу­де пі­сля­прое­кт­не жи­т­тя».

■ « Енер­го­сер­ві­сна ком­па­нія «Адамс» роз­ро­блює ком­пле­ксні за­хо­ди з енер­го­збе­ре­же­н­ня, — го­во­рить енер­го­ме­не­джер Окса­на Ри­джак. — Осо­бли­ві­стю є ком­пле­ксний під­хід до енер­го­збе­ре­же­н­ня, — го­во­рить па­ні Окса­на. — У нас є на­пря­мок енер­ге­ти­чно­го ау­ди­ту. Це єди­на ком­па­нія в Укра­ї­ні, ау­ди­то­ри якої сер­ти­фі­ко­ва­ні асо­ці­а­ці­я­ми ау­ди­ту. Вже дру­гий рік по­спіль ком­па­нія бе­ре участь в уте­плен­ні бу­дин­ків у мі­сті До­ли­ні. Що­до те­хно­ло­гії ви­ко­на­н­ня ро­біт — в пер­шу чер­гу ви­ко­ну­є­мо ро­бо­ту від­по­від­но до ди­зай­ну, за­твер­дже­но­го за­мов­ни­ком, і з до­три­ма­н­ням те­хно­ло­гі­чних карт ви­ро­бни­ків бу­ді­вель­них ма­те­рі­а­лів, ви­мо­га­ми яких є пе­ре­вір­ка на дов­го­ві­чність си­сте­ми. Ця си­сте­ма має ла­бо­ра­тор­ні ви­про­бу­ва­н­ня, пе­ре­ві­ре­ні сер­ти­фі­ко­ва­ною акре­ди­то­ва­ною ла­бо­ра­то­рі­єю. Дов­го­ві­чність си­сте­ми в ком­пле­ксі — не мен­ше ніж 25 умов­них ро­ків».

ФО­ТО ОЛЕ­КСІЯ ІВАНОВА

Про­гра­ма «Уго­да ме­рів» за спри­я­н­ня До­лин­ської мі­ськра­ди ре­а­лі­зує про­ект ком­пле­ксної тер­мо­мо­дер­ні­за­ції жи­тло­вих бу­дин­ків мі­ста

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.