Енер­го­не­за­ле­жність. Но­вий го­ри­зонт

Кра­ї­на уві­йшла в опа­лю­валь­ний се­зон, не ви­ко­нав­ши рі­ше­н­ня уря­ду про на­ко­пи­че­н­ня у під­зем­них схо­ви­щах 17 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів га­зу

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ві­та­лійКНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Те­пер тем­пе­ра­ту­ра в на­ших бу­дин­ках за­ле­жа­ти­ме від по­го­ди. Із 17 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів по­трі­бних, від­по­від­но до рі­ше­н­ня уря­ду, для кра­ї­ни га­зу в схо­ви­щах є ли­ше 14,8 мі­льяр­да. Якщо мо­ро­зи три­ва­ти­муть дов­ше, ніж у остан­ні до­сить те­плі зи­ми, то ми­мо­хіть до­ве­де­ться вда­ва­ти­ся до не­ба­жа­них за­хо­дів — ку­пу­ва­ти газ у агре­со­ра. Як за­стра­ху­ва­ти кра­ї­ну від та­ких си­ту­а­цій?

У ком­па­нії «Укр­га­зви­до­бу­ван­ні», яка є най­біль­шим ві­тчи­зня­ним по­ста­чаль­ни­ком цьо­го па­ли­ва, впев­не­ні, що не­за­ба­ром цю про­бле­му бу­де розв’яза­но за до­по­мо­гою дав­но ві­до­мої в Укра­ї­ні те­хно­ло­гії — гі­дро­ро­зри­ву пла­ста (ГРП). Пер­шу опе­ра­цію за та­кою те­хно­ло­гі­єю на ре­а­ні­мо­ва­но­му обла­днан­ні не­що­дав­но успі­шно про­ве­де­но. Так зва­на су­ха свер­дло­ви­на, яка пі­сля бу­рі­н­ня не да­ла га­зу, в ре­зуль­та­ті сти­му­ля­ції гі­дро­ро­зри­вом да­ла де­біт 48 ти­сяч ку­бо­ме­трів на до­бу. Най­ближ­чим ча­сом її мо­жуть ви­ве­сти на опти­маль­ний ре­жим з де­бі­том 74—90 ти­сяч ку­бо­ме­трів.

«Успі­шне про­ве­де­н­ня пер­ших ГРП від­кри­ває но­вий го­ри­зонт для збіль­ше­н­ня ви­до­бу­тку га­зу, — пе­ре­ко­на­ний за­сту­пник ви­ко­нав­чо­го ди­ре­кто­ра ком­па­нії з ви­до­бу­тку Юрій На­гор­няк. — Ми ви­ко­ри­сто­ву­є­мо най­су­ча­сні­ші те­хно­ло­гії, за­лу­ча­є­мо обла­дна­н­ня та ком­пе­тен­ції сві­то­вих те­хно­ло­гі­чних лі­де­рів та­ких, як Halliburton, Weatherford. Ця про­гра­ма бу­де успі­шно роз­ши­ре­на із за­лу­че­н­ням сто­рон­ніх сер­ві­сних ком­па­ній «Бе­ло­ру­снефть» та Та­кром, які ви­гра­ли тен­дер, за­про­по­ну­вав­ши най­кра­щу ці­ну про­ве­де­н­ня від­по­від­них опе­ра­цій.

«Пи­та­н­ня на­ціо­наль­ної енер­ге­ти­чної без­пе­ки Укра­ї­ни, — на­го­ло­шує фа­хі­вець, — сто­їть ду­же го­стро, і ми ро­би­мо все для то­го, щоб­кра­ї­на ста­ла енер­го­не­за­ле­жною». До­да­мо, да­ле­ко не ко­жна ком­па­нія, у якої дер­жав­на ви­ко­на­вча слу­жба аре­шту­ва­ла ра­хун­ки та за­бо­ро­ни­ла будь-які ви­тра­тні фі­нан­со­ві опе­ра­ції, вклю­чно з ви­пла­тою зар­пла­ти і ви­пла­та­ми до бю­дже­ту, про­дов­жу­ва­ти­ме у та­кій си­ту­а­ції за­про­ва­джу­ва­ти ін­но­ва­ції та­ко­го мас­шта­бу. Ми­ну­ло­го ти­жня прес-слу­жба «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» по­ві­до­ми­ла: «Ком­па­нія не мо­же ефе­ктив­но ве­сти ви­ро­бни­чу ді­яль­ність із ви­до­бу­ва­н­ня при­ро­дно­го га­зу, який спря­мо­ву­є­ться для по­тре­бна­се­ле­н­ня, на­да­ва­ти бан­ків­ські га­ран­тії, не­об­хі­дні для уча­сті у тен­де­рах Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни з від­бо­ру уча­сни­ків на за­ку­пів­лю па­ли­ва та га­зу».

«Ме­та на­шої ком­па­нії — на­ро­сти­ти ві­тчи­зня­ний ви­до­бу- ток, що­бзаб ез­пе­чи­ти вла­сні по­тре­би кра­ї­ни, — на­го­ло­шує го­ло­ва прав­лі­н­ня ПАТ «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» Олег Про­хо­рен­ко. — Укра­ї­на має по­вер­ну­тись до ста­ту­су кра­ї­ни, яка екс­пор­тує, а не ім­пор­тує бла­ки­тне па­ли­во для вла­сних по­треб. Го­лов­на стра­те­гія «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» — до 2020 ро­ку збіль­ши­ти вла­сний ви­до­бу­ток до 20 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів. І са­ме гі­дро­ро­зрив до­зво­лить нам цьо­го до­сяг­ти».

Про­хо­рен­ко на­го­ло­шує, що, по­при всі­ля­кі роз­мо­ви, ГРП — це су­ча­сна та без­пе­чна те­хно­ло­гія, що ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­є­ться у сві­ті, а осо­бли­во на та­ких ви­сна­же­них ро­до­ви­щах, як в Укра­ї­ні. Він на­га­дує, що за ра­дян­ських ча­сів в Укра­ї­ні за­сто­со­ву­ва­ли на­ба­га­то «аван­тюр­ні­ші» опе­ра­ції ін­тен­си­фі­ка­ції, аж до за­кла­да­н­ня в пла­сти ядер­ної ви­бу­хів­ки (Хар­ків­ська обл.).

Ке­рів­ник «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» на­га­дує, що у кра­ї­нах, які є лі­де­ра­ми на­фто­га­зо­вої га­лу­зі, про­тя­гом остан­ніх ро­ків ви­ко­ри­ста­н­ня те­хно­ло­гії ГРП тіль­ки зро­стає. На­віть Ро­сія, яка на­ма­га­є­ться за­ва­ди­ти за­про­ва­джен­ню гі­дро­ро­зри­вів в Укра­ї­ні, на сво­їй те­ри­то­рії вже дав­но та успі­шно на­ро­щує ви­до­бу­ток са­ме за ра­ху­нок цих те­хно­ло­гі­чних при­йо­мів.

ЧО­МУ РО­СІЯ БЛОКУЄ?

«Ста­рих, ви­сна­же­них ро­до­вищ, на ба­лан­сі ПАТ «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» біль­шість, — роз­по­від­ає На­гор­няк. — За­сто­су­ва­н­ня ГРП — це ре­аль­не на­бли­же­н­ня до енер­го­не­за­ле­жно­сті. І то­му зро­зумі­ло, чо­му Ро­сія всі­ля­ко блокує роз­ви­ток ГРП в Укра­ї­ні та ін­ших кра­ї­нах».

«Те­хно­ло­гі­чно ви­до­бу­ток га­зу за до­по­мо­гою ме­то­ду ГРП пе­ред­ба­чає ро­бо­ти на гли­би­ні 3,5—4,5 ти­ся­чі ме­трів, то­ді як ґрун­то­ві во­ди зна­хо­дя­ться на рів­ні до кі­ло­ме­тра, — спро­сто­вує фа­хі­вець до­ми­сли тих, хто бо­ї­ться за­бру­дне­н­ня під­зем­них во­до­но­сних го­ри­зон­тів. — При гі­дро­ро­зри­ві до га­зо­но­сно­го пла­ста за­ка­чу­є­ться во­да з пі­ском у спів­від­но­шен­ні 70 на 30%. Ли­ше 0,5% у цьо­му роз­чи­ні за­йма­ють ціл­ком без­пе­чні ре­аген­ти, се­ред яких гу­а­ро­ва ка­медь та кам’яна сіль... І якщо все ро­би­ти пра­виль­но, то ні­якої шко­ди для еко­ло­гії не бу­де».

Під­твер­дже­ні за­па­си га­зу в Укра­ї­ні пе­ре­ви­щу­ють триль­йон ку­бо­ме­трів, а ще чо­ти­ри триль­йо­ни — пер­спе­ктив­ні ре­сур­си, на­го­ло­шує На­гор­няк. На­яв­ність та­ких за­па­сів, на йо­го дум­ку, до­зво­ляє збіль­ши­ти ви­до­бу­ток при­ро­дно­го га­зу в ра­зи. За­сто­со­ву­ю­чи пе­ре­до­ві те­хно­ло­гії ви­до­бу­тку, на­ша кра­ї­на мо­же сут­тє­во зни­зи­ти за­ле­жність від ім­пор­ту ву­гле­во­днів, а в пер­спе­кти­ві — й ціл­ком за­без­пе­чи­ти вла­сні по­тре­би, пе­ре­ко­на­ний фа­хі­вець.

БЕЗ БУ­РІ­Н­НЯ НЕ ОБІ­ЙТИ­СЯ

Та чи не за­над­то за­хо­плю­ю­ться в «Укр­га­зви­до­бу­ван­ні» те­хно­ло­гі­я­ми гі­дро­ро­зри­ву? Ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Асо­ці­а­ції га­зо­ви­до­був­них ком­па­ній Укра­ї­ни Ро­ман Опі­мах під­кре­слює: «За остан­ні де­сять ро­ків Укра­ї­на ви­тра­ти­ла на при­дба­н­ня ім­порт­но­го га­зу 80 мі­льяр­дів до­ла­рів, тоб­то май­же рі­чний ВВП на­шої кра­ї­ни. Тож у пла­нах уря­ду ам­бі­тне зав­да­н­ня за­мі­ще­н­ня ім­пор­ту. Від­так до 2020 ро­ку нам тре­ба до­ся­гну­ти 27 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів вла­сно­го га­зо­ви­до­бу­тку. Але це мо­жли­во тіль­ки за умо­ви ви­ко­на­н­ня пла­нів із бу­рі­н­ня но­вих свер­дло­вин на ді­ю­чих і на но­вих ро­до­ви­щах та ін­тен­си­фі­ка­ції ви­до­бу­тку з за­сто­су­ва­н­ням те­хно­ло­гії гі­дро­ро­зри­ву пла­стів (ГРП)». Екс­перт на­га­дує, що Укра­ї­на вхо­дить до пер­шої трій­ки кра­їн Єв­ро­пи за роз­мі­ра­ми роз­ві­да­них за­па­сів га­зу, але тем­пи зро­ста­н­ня ви­до­бу­тку га­зу в на­шій кра­ї­ні при­найм­ні утри­чі по­віль­ні­ші, ніж у єв­ро­пей­ських кра­ї­нах».

«Якщо бу­де ви­ко­ну­ва­ти­ся ві­тчи­зня­не при­ро­до­охо­рон­не за­ко­но­дав­ство, то я не ба­чу у ГРП жо­дних еко­ло­гі­чних за­гроз і яки­хось те­хні­чних про­блем» — го­во­рить го­лов­ний гео­лог ПрАТ «На­фто­га­зви­до­бу­ва­н­ня» Іван Га­фич. Але, повертаючись до про­бле­ми до­ся­гне­н­ня енер­го­не­за­ле­жно­сті, він від­зна­чає, що ГРП і де­я­кі ін­ші при­йо­ми — «то ли­ше та­кти­чні ме­то­ди ін­тен­си­фі­ка­ції, які мо­жуть під­ви­щи­ти ви­до­бу­ток тіль­ки ко­ро­тко­тер­мі­но­во». Він та­кож від­зна­чає, що пі­сля про­ве­де­н­ня ГРП мо­жуть ви­ни­ка­ти про­бле­ми з ви­ко­ри­ста­н­ням за­ли­шко­во­го ре­сур­сно­го по­тен­ці­а­лу й на­го­ло­шує, що Укра­ї­ні тре­ба ду­ма­ти про роз­гор­та­н­ня гео­ло­го­ро­зві­ду­валь­них ро­біт, осво­є­н­ня но­вих те­ри­то­рій і но­вих гли­бин. Фа­хі­вець вка­зує, що май­же по­ло­ви­на з 2,5 триль­йо­на ку­бо­ме­трів ре­сур­сно­го по­тен­ці­а­лу Укра­ї­ни (40%) пе­ре­бу­ває на гли­би­нах, біль­ших за 5—6,5 кі­ло­ме­тра. За йо­го сло­ва­ми, са­ме це — бу­рі­н­ня на­д­гли­бо­ких свер­дло­вин — на­дія Укра­ї­ни пов­ні­стю по­збу­ти­ся енер­ге­ти­чної за­ле­жно­сті.

Во­дно­час Га­фич у сво­їх про­гно­зах до­сить стри­ма­ний. У ко­мен­та­рі одно­му з укра­їн­ських ЗМІ він на­го­ло­сив: «Якщо дер­жа­ва хо­че ста­ти енер­ге­ти­чно не­за­ле­жною, во­на, без­умов­но, має йти на ве­ли­кі гли­би­ни. Однак гли­бо­ке бу­рі­н­ня — не­про­ста спра­ва, це над­зви­чай­но скла­дні, до­ро­гі й ри­зи­ко­ва­ні з гео­ло­гі­чно­го по­гля­ду про­е­кти. При­ро­дно, що ре­сур­сний по­тен­ці­ал на ве­ли­ких гли­би­нах роз­ві­да­но най­мен­шою мі­рою. Тоб­то го­во­ри­ти, що ми пря­мо зав­тра по­чне­мо за­без­пе­чу­ва­ти цим га­зом усю кра­ї­ну, я бне став».

Про­хо­рен­ко ж біль­ший опти­міст. Хо­ча вже мав чи­ма­лий кло­піт із су­да­ми, які за­бо­ро­ня­ли йо­му про­во­ди­ти тен­дер на гі­дро­ро­зри­ви, він не втра­чає ві­ри. «День» по­ці­ка­вив­ся у ньо­го, чи вда­ло­ся роз­бло­ку­ва­ти ра­хун­ки? «На жаль, по­ки що жо­дних зру­шень не­має. Ми звер­ну­ли­ся до су­ду, бо вва­жа­є­мо та­ке рі­ше­н­ня дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби про­ти­прав­ним, і че­ка­є­мо рі­ше­н­ня на на­шу ко­ристь», — від­по­вів Про­хо­рен­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.