Ча­рів­на си­ла «те­ле­фон­но­го дзвін­ка»

Опа­лю­валь­ний­се­зон у шко­лах, лі­кар­нях і ди­тсад­ках Ми­ко­ла­є­ва та За­по­ріж­жя стар­ту­вав пі­сля осо­би­сто­го втру­ча­н­ня прем’єра

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Учо­ра на за­сі­дан­ні уря­ду прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман пе­ре­мо­жно від­ра­пор­ту­вав: «По За­по­ріж­жю та Ми­ко­ла­є­ву я пи­та­н­ня ви­рі­шив!». А мі­ністр ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во-ко­му­наль­них по­слуг Ге­на­дій Зуб­ко до­дав: «У Ки­є­ві пи­та­н­ня пов­но­го під­клю­че­н­ня опа­ле­н­ня бу­де ви­рі­ше­но про­тя­гом одні­єї до­би».

■ Від ми­ну­лої су­бо­ти мі­ські го­ло­ви ки­ну­лись на по­шу­ку кон­та­кту з го­ло­вою Мін­ре­гіон­бу­ду, який від­по­від­ав за під­го­тов­ку до опа­лю­валь­но­го се­зо­ну. Ме­рів тур­бу­ва­ло одне пи­та­н­ня: як пу­сти­ти те­пло в шко­ли, лі­кар­ні, са­до­чки та ін­ші бю­дже­тні уста­но­ви без під­пи­са­них кон­тра­ктів між обла­сни­ми те­пло­ко­мун­енер­го і НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни». Бо остан­ній че­рез «ха­ла­тність» уря­ду (де­та­лі — ниж­че по текс­ту) ви­су­вав та­кі умо­ви для ОКП, на які во­ни не хо­ті­ли по­го­джу­ва­ти­ся.

■ «... Ми нор­ма­тив­но пу­ска­є­мо пі­сля то­го, як се­ре­дньо­до­бо­ва тем­пе­ра­ту­ра ста­но­вить +8 про­тя­гом трьох днів. Вчо­ра (17 жов­тня. — А.Д.-Р.) був той день, ко­ли ми офі­цій­но мо­гли пу­сти­ти те­пло в осе­лі Ми­ко­ла­їв­ців. Але бу­ла одна проблема — від­су­тність но­мі­на­цій (лі­мі­тів) по га­зу у на­ших те­пло­ге­не­ру­ю­чих ор­га­ні­за­цій. Чо­му? То­му, що НАК «На­фто­газ» про­по­ну­вав сві­до­мо «вбив­чі» для під­при­ємств умо­ви до­го­во­ру, — по­яснив мі­ський го­ло­ва Ми­ко­ла­є­ва Оле­ксандр СЄНКЕВИЧ. — Фа­кти­чно, обла­сне ко­му­наль­не під­при­єм­ство «Обл­те­пло­енер­го», отри­му­ю­чи газ, по­вин­но бу­ло роз­ра­хо­ву­ва­ти­ся за по­став­ле­ний газ про­тя­гом мі­ся­ця. То­ді як опла­та від на­се­ле­н­ня, як і допла­ти з бю­дже­ту, при­хо­дять в пе­ре­бі­гу на­сту­пно­го. За про­стро­че­н­ня ОКП ма­ло спла­ти­ти штра­фи та пе­ні. В ре­зуль­та­ті чо­го до лю­то­го ми бо­три­ма­ли від­клю­че­н­ня га­зу на ко­тель­них».

■ За сло­ва­ми Сєн­ке­ви­ча, про­цес під­пи­са­н­ня до­го­во­ру між «На­фто­га­зом», «Обл­те­пло­енер­го» і ТЕЦ йде з кві­тня мі­ся­ця. «До­го­во­ру не­має і сьо­го­дні..., — по­яснив мер. — Учо­ра в те­ле­фон­ній роз­мо­ві по­яснив по­зи­цію мі­ста Ген­на­дію Зуб­ку та Во­ло­ди­ми­ру Грой­сма­ну. Отри­мав під­трим­ку в «спіл­ку­ван­ні» з мо­но­по­лі­стом».

■ Тож 18 жов­тня у Ми­ко­ла­є­ві, де че­рез від­су­тність те­пла бу­ли зму­ше­ні ого­ло­си­ти про за­кри­т­тя шкіл, та­ки за­пу­сти­ли опа­лю­валь­ний се­зон для бю­дже­тних уста­нов. На за­пи­та­н­ня «Дня» — «як?» — ди­ре­ктор Аген­ції роз­ви­тку Ми­ко­ла­є­ва Ва­силь Го­шов­ський по­яснив: «Учо­ра (18 жов­тня) пі­зно вве­че­рі мер го­во­рив з мі­ні­стром. Сьо­го­дні (19 жов­тня) до­го­во­ри під­пи­са­ли!».

■ У НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни » умо­ви укла­де­них кон­тра­ктів з те­пло­ко­мун­енер­го не ко­мен­ту­ють.

12 жов­тня НАК відзві­ту­вав, що «На­фто­газ» на­дає но­мі­на­ції усім ви­ро­бни­кам те­пла, з яки­ми має оформ­ле­ні до­го­вір­ні від­но­си­ни та які від­по­від­а­ють вста­нов­ле­ним за­ко­но­дав­ством кри­те­рі­ям. Ста­ном на 12 жов­тня, «з 190 най­біль­ших ком­па­ній, які ви­ко­ри­сто­ву­ють 97% за­галь­но­го об­ся­гу га­зу для ви­ро­бни­цтва те­пла, до­го­во­ри з «На­фто­га­зом» укла­ли 107 під­при­ємств. Ре­шта або не всти­гли на­ді­сла­ти до­го­во­ри, або ма­ють на­мір ку­пу­ва­ти газ у ін­ших по­ста­чаль­ни­ків», — йде­ться на офі­цій­но­му сай­ті кор­по­ра­ції. Лі­мі­ти від НАКу, від­по­від­но до по­ві­дом­ле­н­ня, не отри­ма­ли ли­ше ті, хто по­ру­шу­вав за­ко­но­дав­ство. «Зокре­ма, КП «Дні­про­пе­тров­ські те­пло­ві ме­ре­жі», ма­ю­чи за­бор­го­ва­ність пе­ред «На­фто­га­зом» близь­ко 700 млн грн, роз­ді­ли­ло­ся на дві ком­па­нії та роз­по­ді­ли­ло між ни­ми ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті і май­но. Зо­бов’яза­н­ня пе­ред «На­фто­га­зом» при цьо­му не бу­ли пе­ре­да­ні но­вим ком­па­ні­ям. Згід- но з ви­мо­га­ми за­ко­ну Укра­ї­ни «Про те­пло­по­ста­ча­н­ня», «На­фто­газ» у та­ких ви­пад­ках не має пра­ва укла­да­ти до­го­во­ри без вре­гу­лю­ва­н­ня пи­та­н­ня пра­во­на­сту­пни­цтва», — по­яснює НАК.

■ Однак, за фа­ктом, про­бле­ми з «но­мі­на­ці­я­ми» бу­ли у всіх те­пло­ге­не­ру­ю­чих ком­па­ній, які по­ста­ча­ли газ для бю­дже­тних уста­нов. А все че­рез ха­ла­тність (?) уря­ду. Мі­ні­стер­ство ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во- ко­му­наль­них по­слуг ма­ло під­го­ту­ва­ти змі­ни до по­ста­но­ви 758, щоб­те­пло­ге­не­ру­ю­чі ком­па­нії ма­ли мо­жли­вість укла­сти до­го­во­ри, і отри­ма­ти лі­мі­ти для бю­дже­тної сфе­ри. Але «не скла­лось»...

■ Як по­яснив у роз­мо­ві з «Днем» за­сту­пник мі­сько­го го­ло­ви Чер­нів­ців Во­ло­ди­мир Се­ре­дюк, проблема бу­ла в по­ста­но­ві уря­ду №758, яка ви­зна­чає, як мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти газ те­пло­ме­ре­жа. «Ми вже на по­ча­тку жов­тня бу­ли го­то­ві на 100%. Але пи­та­н­ня з до­го­во­ра­ми з НАК по бю­дже­тним уста­но­вам ви­рі­ше­ні не бу­ли. То­му ми на свій страх і ри­зик по­ча­ли за­пуск ко­те­лень, де є як бю­джет, так і на­се­ле­н­ня..., — го­во­рить чи­нов­ник. — Звер­та­лись на се­ле­ктор­ній до прем’єра і до за­сту­пни­ків Зуб­ка. Всі ка­жуть, за­пу­скай, але НАК до­го­вір не під­пи­сує». У під­сум­ку в Чер­нів­цях усер­йоз по­ча­ли роз­гля­да­ти ва­рі­ант... аль­тер­на­тив­но­го НАКу по­ста­чаль­ни­ка га­зу. Адже, від­по­від­но до за­ко­ну «Про ри­нок при­ро­дно­го га­зу», який на­брав чин­но­сті 1 жов­тня 2015 ро­ку, по­ку­пці ма­ли бма­ти змо­гу віль­но ви­би­ра­ти по­ста­чаль­ни­ків.

Але, по-фа­кту, ре­фор­ма одно­го з най­більш мо­но­по­лі­зо­ва­них рин­ків Укра­ї­ни — га­зо­во­го — йде зі стра­шен­ним «скри­пом».

■ «За­раз на рин­ку га­зу є три ти­пи трей­де­рів — дер­жав­ний мо­но­по­ліст НАК «На­фто­газ», ком­па­нія РГК Дми­тра Фір­та­ша, яка во­ло­діє мо­но­по­лі­єю в сфе­рі роз­по­діль­чих ме­реж і... всі ре­шта. Об’єм по­ста­вок «всіх ін­ших» — мі­зер у по­рів­нян­ні з НАК і РГК. НАК — мо­но­по­ліст у по­ста­чан­ні на­се­лен­ню, РГК — пра­кти­чно мо­но­по­ліст у по­став­ках про­ми­сло­во­сті. Прі­сно­пам’ятний ан­бан­длінг (по­діл ви­до­бу­тку, по­ста­ча­н­ня і про­да­жу) став­ся ли­ше фор­маль­но в РГК. Там по­утво­рю­ва­ли ком­па­ній-по­ста­чаль­ни­ків при обл­га­зах. У «На­фто­га­зі» на­віть фор­маль­но по­ді­лу не­має», — роз­по­від­ає ре­да­ктор Бі­знес-Цен­зор Сер­гій ГОЛОВНЬОВ.

“За фа­ктом, про­бле­ми з «но­мі­на­ці­я­ми» бу­ли у всіх те­пло­ге­не­ру­ю­чих ком­па­ній, які по­ста­ча­ли газ для бю­дже­тних уста­нов. А все че­рез ха­ла­тність (?) уря­ду. Мі­ні­стер­ство ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во-ко­му­наль­них по­слуг ма­ло під­го­ту­ва­ти змі­ни до по­ста­но­ви 758, щоб те­пло­ге­не­ру­ю­чі ком­па­нії ма­ли мо­жли­вість укла­сти до­го­во­ри, і отри­ма­ти лі­мі­ти для бю­дже­тної сфе­ри. Але «не скла­лось»... ”

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

За­сі­да­н­ня уря­ду. 19 жов­тня 2016 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.