«Бу­дуй і вла­да­рюй»

КМДА отри­мує фун­кції Дер­жав­ної ар­хі­те­ктур­но­бу­ді­вель­ної ін­спе­кції. Чи впо­ра­є­ться сто­ли­чна вла­да з но­ви­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Пе­ре­да­ти Ки­їв­ській мі­ській дер­жав­ній адмі­ні­стра­ції мі­сто­бу­дів­ні пов­но­ва­же­н­ня ДАБІ зо­бов’язу­ва­лась ще у ве­ре­сні. Та, як по­ясни­ла слу­жба, за­ба­га­то справ го­ту­є­ться для пе­ре­да­чі мі­сту, то­му це від­тер­мі­ну­ва­ли до 11 жов­тня. Но­ві пов­но­ва­же­н­ня до­зво­лять Ки­є­ву са­мо­стій­но кон­тро­лю­ва­ти весь про­цес бу­дів­ни­цтва, з ета­пу ви­ді­ле­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки до вве­де­н­ня об’єктів в екс­плу­а­та­цію.

На­га­да­є­мо, існу­ють п’ять ка­те­го­рій скла­дно­сті об’єктів, і у сфе­рі кон­тро­лю ДАБІ за­ли­ша­ю­ться ли­ше ті, що на­ле­жать до п’ятої ка­те­го­рії: ба­га­то­фун­кціо­наль­ні бу­дів­лі ви­со­тою по­над сто ме­трів, бу­дів­лі уні­вер­си­те­тів, ін­сти­ту­тів, шкіл, мо­сти, АЗС, об’єкти куль­тур­ної спад­щи­ни на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня то­що. Ре­шта пе­ре­бу­ва­ти­ме під пов­ним кон­тро­лем мі­ста.

ДО­ДА­ТКО­ВІ ВАЖЕЛІ КОН­ТРО­ЛЮ У ГРО­МА­ДИ

ДАБІ пе­ре­дає свої пов­но­ва­же­н­ня на мі­сця у рам­ках де­цен­тра­лі­за­ції. Го­ло­ва слу­жби Оле­ксій Ку­дряв­цев ра­ні­ше за­зна­чав, що так гро­ма­да отри­мує но­вий ва­жіль кон­тро­лю за бу­дів­ни­цтва­ми у сво­є­му мі­сті. Та­кож на­га­дав, що най­ча­сті­ше ДАБІ фі­ксу­ва­ла по­ру­ше­н­ня, ко­ли за­бу­дов­ни­ки по­ни­жу­ва­ли ка­те­го­рію скла­дно­сті об’єкту. При­мі­ром, за­мість че­твер­тої вка­зу­ва­ли тре­тю, ко­тра не пе­ред­ба­чає отри­ма­н­ня до­зво­лів на бу­дів­ни­цтво, а ли­ше за­пов­не­н­ня де­кла­ра­ції на бу­ді­вель­ні ро­бо­ти.

Це під­каз­ка для гро­ма­ди, де мо­жна шу­ка­ти по­ру­ше­н­ня і ви­кли­ка­ти ін­спе­кто­рів, го­ту­ва­ти при­пи­си або звер­та­ти­ся до су­ду для усу­не­н­ня за­бу­дов­ни­ком по­ми­лок. Та ки­я­ни і ра­ні­ше до­сить актив­но цим за­йма­ли­ся. Ін­ша спра­ва — чи по­ши­рю­ва­ти­муть цю пра­кти­ку чи­нов­ни­ки, які отри­ма­ють но­ві мі­сто­бу­дів­ні пов­но­ва­же­н­ня? У сто­ли­ці по­стій­но зро­стає кіль­кість га­ря­чих то­чок, ко­ли, до при­кла­ду, зво­дять тор­го­вий центр з ри­зи­ка­ми для стан­ції метро, за­ра­ди жи­тло­вих хма­ро­чо­сів за­си­па­ють озе­ро, при­ва­ти­зу­ють за без­цінь пам’ятку ар­хі­те­кту­ри з подаль­шим до­ве­де­н­ням її до руй­на­ції... Що ближ­че до цен­тру мі­ста, то біль­ше спо­кус за­хо­пи­ти тут зе­мель­ну ді­лян­ку, ча­сто про­ти­прав­но і з не­га­тив­ни­ми на­слід­ка­ми для Ки­є­ва.

УСПІХ ЗА­ЛЕ­ЖИТЬ ВІД ЧИ­НОВ­НИ­КІВ

У біль­шо­сті ви­пад­ків гро­ма­да про­грає та­кі би­тви, а ко­ли й ви­хо­дить з них пе­ре­мож­цем, остан­нє сло­во ма­ють ска­за­ти чи­нов­ни­ки. І тут ви­ни­ка­ють най­біль­ші про­бле­ми: бра­кує ко­штів на від­нов­ле­н­ня по­ні­ве­че­них пам’яток чи ком­пен­са­цію інвесторам, не­має по­лі­ти­чної во­лі для за­хи­сту ін­те­ре­сів мі­ста у су­дах то­що. Тож те, що мі­сто са­мо­стій­но кон­тро­лю­ва­ти­ме бу­ді­вель­ну сфе­ру, ви­кли­кає пев­ні по­бо­ю­ва­н­ня. Ще один фа­ктор, який їх під­си­лює, це при­су­тність бу­ді­вель­но­го ло­бі в ко­ман­ді ни­ні­шньо­го сто­ли­чно­го мі­сько­го го­ло­ви Ві­та­лія Кли­чка та в де­пу­тат­сько­му кор­пу­сі Ки­їв­ра­ди.

Де­пу­тат Ки­їв­ра­ди VII скли­ка­н­ня, гро­мад­ський ді­яч Оле­на Єскі­на пе­ре­ко­на­на, що успіх но- во­вве­де­н­ня за­ле­жить від то­го, яких чи­нов­ни­ків і де­пу­та­тів ма­є­мо на мі­сцях. «Якщо вла­да та обра­ні де­пу­та­ти пра­цю­ють на гро­ма­ду, це чу­до­во, бо ДАБІ бу­ла до­сить ко­рум­по­ва­ною стру­кту­рою, — за­зна­чає Оле­на Єскі­на. — Але те, що ми за­раз спо­сте­рі­га­є­мо у КМДА та де­пу­тат­сько­му кор­пу­сі Ки­їв­ра­ди, те, які рі­ше­н­ня во­ни ухва­лю­ють, ви­кли­кає сум­ні­ви, що пе­ре­да­ча фун­кцій ДАБІ є хо­ро­шим ва­рі­ан­том. Про­те для гро­ма­ди кон­тро­лю­ва­ти мі­сце­ву вла­ду бу­де на­ба­га­то лег­ше, ніж кон­тро­лю­ва­ти ДАБІ. Бо до цьо­го не бу­ло ефе­ктив­них ме­ха­ні­змів гро­мад­сько­го кон­тро­лю, пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни не пра­цю­ють на­ле­жним чи­ном, до­сі ли­ша­ю­ться ко­рум­по­ва­ни­ми. Та­кож ба­га­то за­ле­жить від по­зи­ції мі­сько­го го­ло­ви. Якщо він ві­зьме цей на­прям під осо­би­стий кон­троль і до­ві­рить йо­го лю­дям, ко­трі пра­цю­ва­ти­муть на ко­ристь ки­ян, бу­дуть мо­ні­то­ри­ти по­ру­ше­н­ня і лі­кві­до­ву­ва­ти їх або вза­га­лі не до­пу­ска­ти­муть (бо основ­на фун­кція ДАБІ — це по­пе­ре­дже­н­ня по­ру­шень), то бу­дуть опти­мі­сти­чні ре­зуль­та­ти».

«ВИБІРКОВА ФІКСАЦІЯ ПО­РУ­ШЕНЬ КОРИСТІ НЕ ПРИНЕСЕ»

На дум­ку Ма­ри­ни Со­лов­йо­вої, адво­ка­та та спів­за­снов­ни­ка гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції « Ан­дрі­їв­сько- Пей­за­жна ініціатива » , по­при пе­ре­да­чу фун­кцій ДАБІ Ки­є­ву, лю­ди­ною, ко­тра ре­гу­лю­ва­ти­ме си­ту­а­цію із будь-яки­ми за­бу­до­ва­ми, ли­ша­є­ться го­лов­ний ар­хі­те­ктор. І в цьо­му мо­же бу­ти мі­нус. Адже не­дав­но у Ки­є­ві шля­хом кон­кур­су цю по­са­ду обійняв Оле­ксандр Сви­сту­нов, яко­го пов’ язу­ють із низ­кою кон­флі­ктних за­бу­дов. Одна з них — зве­де­н­ня тор­го­во­ро­зва­жаль­но­го цен­тру по­бли­зу стан­ції метро « Осо­кор­ки » , ко­тре не­о­дно­ра­зо­во зу­пи­ня­ли мі­сце­ві ме­шкан­ці.

Лан­цю­жок мі­ну­сів про­дов­жує Іван Сі­ко­ра, екс­перт з пи­тань бю­дже­тної та ан­ти­ко­ру­пцій­ної по­лі­ти­ки фун­да­ції «Від­кри­те су­спіль­ство » . На йо­го по­гляд, най­біль­ше про­блем ни­ні з тим, що не ви­ко­ну­ють чин­но­го за­ко­но­дав­ства у сфе­рі бу­дів­ни­цтва. « Ча­сто об’єктам при­сво­ю­ють мен­ший рі­вень скла­дно­сті, а бу­ду­ють зов­сім ін­ше, на­при­клад, за­мість ма­ло­по­вер­хо­вої за­бу­до­ви — ба­га­то­по­вер­хів­ку. Ці по­ру­ше­н­ня фі­ксу­ю­ться ма­со­во. Крім то­го, у сто­ли­ці є близь­ко 40 об’єктів, ви­зна­них са­мо­чин­ни­ми, але мі­сто до­сі не ви­рі­ши­ло, що з ни­ми ро­би­ти. Є проблема са­мо­чин­них бу­дів­ництв і не­за­кон­них, у то­му сен­сі, що бу­ду­є­ться об’ єкт без про­е­кту або з по­ру­ше­н­ням про­е­кту, або від­бу­ва­є­ться са­мо­за­хо­пле­н­ня зе­мель­них ді­ля­нок, — го­во­рить Іван Сі­ко­ра. — Про­бле­ми ба­наль­ні — зем­лі ма­ло, бу­ду­ва­ти у ра­йо­нах, де жи­тло­вий фонд зно­ше­ний і по­тре­бує від­се­ле­н­ня ме­шкан­ців, ні­хто не хо­че, то­му бу­ду­ють за ра­ху­нок зе­ле­них зон. Без гро­мад­сько­го кон­тро­лю за тим, як за­бу­дов­ни­ки до­три­му­ю­ться чин­но­го за­ко­но­дав­ства, без ре­аль­ної ро­бо­ти цьо­го де­пар­та­мен­ту, а не про­сто ви­бір­ко­вої фі­кса­ції по­ру­шень, користі від цьо­го бу­де ма­ло».

За­га­лом пе­ре­да­чу пов­но­ва­жень ДАБІ Ки­є­ву екс­пер­ти спри­йма­ють стри­ма­но, адже є низ­ка під­во­дних ка­ме­нів, і ли­ше ми­на­ю­чи їх, мо­жна до­сяг­ти по­зи­ти­ву для мі­ста та йо­го жи­те­лів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.