Хто від­по­від­а­ти­ме за шко­ли? У 2017 ро­ці уряд хо­че під­ня­ти зар­пла­ти вчи­те­лів на тре­ти­ну, а май­же всі ви­да­тки, які сто­су­ю­ться се­ре­дньої осві­ти, по­кла­сти на мі­сце­ву вла­ду

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

На­сту­пно­го ро­ку з дер­жав но го бюд же ту ко­шти ви­ді­ля­ти­муть ли ше на зар пла ту вчи те лям і під руч ни ки. Всі ін ші ви тра ти — на опла ту ко му наль них по слуг, ре - мон т ні ро бо ти, зар пла ти тех ніч но го пер со на лу то - що — ля­га­ють на пле­чі міс - це вих гро мад. Ре фор му се - ред ньої осві ти в час ти ні фі - нан су ван ня пред с та ви ло Мі­ніс тер ст во осві ти і на уки спіль но з Мі ніс тер ст вом фі - нан сів у кон тек с ті за галь - ної осві­тньої ре­фор­ми та де­цен т ра лі за ції.

« Се ред по­зи­тив­них змін я б на­звав під­ви­ще­н­ня зар пла ти вчи­те­лям у 2017 ро­ці на 33%. Зро­ста­н­ня зар пла ти не силь но змі - нить си­ту­а­цію, але це не­об­хі­дно. Ми ще не до­мо­ви­ли­ся про ко­шти на під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції вчи­те­лів — во­ни ма­ють бу­ти. Тут не­має зго ди се ред усіх учас ни ків пе ре го во рів. Ми хо­че­мо біль­ше ко­штів, але Мін­фін ста­вить обме­же­н­ня... Та­кож у рам ках про ве ден ня освіт - ньої ре­фор­ми 2017 ро­ку за­кла­ди про­фе­сій­ної осві­ти бу­дуть від не се ні до сфе ри се - ред ньої осві ти, і на них з держ­бю­дже­ту ви­ді­лять 1,6 мі­льяр­да гри­вень. У бю­джет за кла де но кош ти і на під - ру­чни­ки», — за­зна­чив за - сту­пник мі­ні­стра осві­ти і на­у­ки Пав­ло ХОБЗЕЙ.

Се ред ри зи ків він на - звав си ту а цію, яка мо же скла­сти­ся з опла­тою ро­бо­ти пра­ців­ни­ків шкіл не з чи­сла пе да го гіч но го ко лек ти ву. Та кож не зро зу мі ла си ту а - ція з фі нан су ван ням ін тер - на тів — для дер жа ви во ни бу­ли ду­же до­ро­ги­ми. Го­стро по ста не пи тан ня ( особ ли во взим ку) опла ти ко му наль - них по­слуг. Якщо у зв’яз­ку з де­цен­тра­лі­за­ці­єю до­хі­дна час ти на бюд же ту ве ли ких міст зрос ла, то цьо го не мо­жна ска­за­ти про не­ве­ли­кі на се ле ні пун к ти. Остан ні мо­жуть сти­кну­ти­ся з не­ста­чею кош тів на осві ту. За сло­ва­ми Пав­ла Хо­бзея, для цьо­го в бю­джет за­кла­да­є­ться 14,9 мі­льяр­да гри­вень — у так зва­ний фонд ви­рів­ню­ва­н­ня, пе­ред­ба­че­ний для до­та цій за кла дів, які са мо - стій­но не справ­ля­ти­му­ться.

«Збіль­ше­н­ня фі­нан­су­ван ня зар плат вчи те лів — це аб со лют ний ви мір. А як - що взя ти від нос ний, то ве - ли чи ни, які про по нує Мі - нос ві ти, мен ші за ін ф ля - цію, що ма ти ме мо на ступ - но го ро ку. Є знач ні ри зи ки з бюд же та ми на міс цях, не ви рі ше на проб ле ма ма те рі - аль но-тех ніч но го за без пе - че­н­ня на­вчаль­них за­кла­дів. Важ ли во, щоб роз по ча ту ра­ні­ше про­гра­му з онов­лен - ня ма те рі аль ної ба зи се ред - ніх шкіл, зокре­ма ка­бі­не­тів фі зи ки та хі мії, до ве ли до кін ця. Бо інак ше ми не от - ри ма є мо якіс ної осві ти з при род ни чих і тех ніч них ди­сци­плін. Нав­ряд чи си­ту­а­ція одра­зу по­кра­щи­ться, бо за умов стру­ктур­ної пе­ре­бу­до­ви і впро­ва­дже­н­ня но­во­го за­ко­ну так не бу­ває — це сві­то­вий досвід. Стру­ктур­на пе­ре­бу­до­ва ство­рю­ва­ти­ме ба­га­то про­блем», — вва­жає екс­перт гру­пи «Осві­та» Ре­а­ні­ма­цій­но­го пакету ре­форм Во­ло­ди­мир БАХРУШИН.

Ни ні в Укра ї ні діє 17,3 ти ся чі за галь но ос віт - ніх шкіл, вра­хо­ву­ю­чи ве­чір­ні, спе ці аль ні та шко ли- ін - тер на ти. За остан ні два ро - ки бу ло за кри то 38 шкіл, при цьо му спо сте рі га єть ся тен ден ція до змен шен ня кіль кос ті шко ля рів у сіль - ській мі­сце­во­сті та зро­стан - ня у місь кій. Все це слід вра­хо­ву­ва­ти, про­во­дя­чи ре­фор ми в се ред ній осві ті, основ­на ме­та якої — під­ви­щен ня якос ті осві ти. Для цьо­го вже сьо­го­дні роз ви­ва­єть ся сис те ма опор них шкіл, де пе да го гіч ний ко - ле­ктив пра­цю­ва­ти­ме (і вже пра­цює) за онов­ле­ни­ми про­гра ма ми, де ві та єть ся вчи - тель сь ка іні ці а тив ність, твор­чість і кон­ку­рен­то­здат - ність. Сьо­го­дні в Укра­ї­ні та­ких є 137. Успіх цьо­го за­ду­му, за сло ва ми фа хів ців, сут­тє­во за­ле­жить від успі­ху ад мі ніс т ра тив ної ре фор - ми — ство рен ня спро мож - них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад, а ще від ро­зу­мі­н­ня вчи­те­ля­ми, ди рек то ра ми шкіл та бать ка ми су ті но во вве день. Опти мі за ція ме ре жі за кла - дів осві ти, яка ни ні про во - ди­ться, має мі­сти­ти і роз­ви­ток про­філь­ної шко­ли.

Екс пер ти на го ло шу - ють, що за пла но ва ний роз - по діл кош тів є ра зо вим рі - шен ням, яке ви ник ло на - при кін ці лі та цьо го ро ку, і ли­ше на на­сту­пний рік, пріо ри те том яко го є мі ні мі - за­ція ри зи ків. Сут тє ві ші змі ни — пе ре хід до се ред - ньо стро ко во го пла ну ван - ня бюд же ту — від бу дуть ся 2018 ро ку. Йдеть ся про ва - рі ант фі нан су ван ня або од - ні­єї ди ти ни ( для цьо го слід бу­де ви­ра­ху­ва­ти спе­ці­аль­ну фор­му­лу), або з орі­єн­ту­ва­н­ням на се­ре­дню нор­ма­тив­ну на­пов­не­ність кла­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.