У Льво­ві три­ває виставка ікон, ство­ре­них на пле­не­рі

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пав­ло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фо­то ав­то­ра

У На­ціо­наль­но­му му­зеї іме­ні Ан­дрея Ше­пти­цько­го у Льво­ві три­ває виставка су­ча­сних ікон. Усі во­ни бу­ли ство­ре­ні під час VIII Мі­жна­ро­дно­го іко­но­пи­сно­го пле­не­ру в Но­ви­ці, який три­вав 4—18 ве­ре­сня в осе­ред­ку Брат­ства гре­ко-ка­то­ли­цької мо­ло­ді «Са­ре­пта».

Цьо­го­рі­чною те­мою пле­не­ру бу­ла кни­га «Од­кро­ве­н­ня Іва­на Бо­го­сло­ва», або «Апо­ка­лі­псис». По­над 30 ху­до­жни­ків-іко­но­пи­сців з Укра­ї­ни, Бі­ло­ру­сі та Поль­щі від­обра­жа­ли свої ві­зії на за­да­ну те­ма­ти­ку. За­ду­мом ор­га­ні­за­то­рів Мі­жна­ро­дно­го іко­но­пи­сно­го пле­не­ру в Но­ви­ці є ство­ре­н­ня ху­до­жни­ка­ми, що про­дов­жу­ють тра­ди­цію схі­дно­го са­краль­но­го ми­сте­цтва, мо­жли­во­сті по­шу­ку ін­ди­ві­ду­аль­ної фор­ми ви­слов­лю­ва­н­ня. З-по­се­ред тво­рів, що по­ста­ли на пле­не­рі, мо­жна по­ба­чи­ти ті, що ви­ко­на­ні під впли­вом тра­ди­цій­ної та на­ро­дної іко­ни, а та­кож мо­дер­но­го ми­сте­цтва, аб­стра­кції, мі­ні­ма­лі­зму і ба­га­тьох ін­ших.

«Ві­дмов­ля­ю­чи Мо­ли­тву Го­спо­дню, го­во­ри­мо сло­ва: не­хай при­йде Цар­ство Твоє. В ча­си криз, за­мі­шань і не­пев­но­сті це про­ха­н­ня зву­чить з осо­бли­вою си­лою. То­му ми за­про­по­ну­ва­ли ми­тцям, щоб в часі цьо­го­рі­чно­го пе­ре­бу­ва­н­ня у Но­ви­ці за­ми­сли­ли­ся над текс­том «Од­кро­ве­н­ня Іва­на Бо­го­сло­ва» — на­пов­не­но­го сим­во­ла­ми, що при­су­тні в єв­ро­пей­ській куль­ту­рі (чо­ти­ри вер­шни­ки апо­ка­лі­пси­су, сім пе­ча­тей, сім су­рем та ін­ші), і одно­ча­сно не­про­стим і то­му ча­сто при­за­бу­тим», — за­зна­ча­ють ор­га­ні­за­то­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.