ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1854 — на­ро­див­ся Ар­тюр Рем­бо, ви­да­тний фран­цузь­кий по­ет-сим­во­ліст, лі­рик («Крізь пе­кло » , « П’ яний ко­ра­бель»). По­мер 1891 р. 1891 — на з’їзді со­ці­ал-де­мо­кра­ти­чної пар­тії Ні­меч­чи­ни в Ер­фур­ті ухва­ле­но про­гра­му, в якій бу­ли ви­кла­де­ні основ­ні прин­ци­пи по­лі­ти­ки і ці­лі бо­роть­би єв­ро­пей­ської со­ці­ал­де­мо­кра­тії. 1911 — нор­везь­кий по­ляр­ний до­слі­дник Ру­аль Амунд­сен з чо­тир­ма то­ва­ри­ша­ми ви­ру­шив до Пів­ден­но­го по­лю­са Зем­лі з Ки­то­вої бу­хти у схі­дній ча­сти­ні мо­ря Рос­са. Ек­спе­ди­ція бла­го­по­лу­чно до­ся­гла ме­ти в се­ре­ди­ні гру­дня, а в сі­чні на­сту­пно­го ро­ку по­вер­ну­лась на ба­зу. 1982 — у ті­сня­ві, що утво­ри­ла­ся на ста­діо­ні в Лу­жни­ках на­при­кін­ці ма­тчу куб­ка УЄФА «Спар­так» (Мо­сква) — «Га­ар­лем» (Ні­дер­лан­ди), за­ги­ну­ло 66 лю­дей, біль­шість із яких бу­ли під­лі­тка­ми. 1994 — по­мер Сер­гій Бон­дар­чук, ви­да­тний ра­дян­ський кі­но­ре­жи­сер та актор укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня («Вій­на і мир», «До­ля лю­ди­ни», « Ва­тер­лоо » ) . На­ро­див­ся 1920 р.

1911 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.