«До­ро­жня кар­та»... не­ви­зна­че­но­сті

Ек­спер­ти «Дня» — про ре­зуль­та­ти зу­стрі­чі лі­де­рів кра­їн «нор­манд­ської че­твір­ки» у Бер­лі­ні

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, Ва­лен­тин ТОРБА, Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Уча­сни­ки «нор­манд­ської че­твір­ки» в Бер­лі­ні до­мо­ви­лись про на­сту­пні чо­ти­ри пун­кти роз­ве­де­н­ня військ на Дон­ба­сі. Тим ча­сом «День» по­бу­вав у Ста­ни­ці Лу­ган­ській, де роз­ве­де­н­ня сил зі­штов­хну­ло­ся з низ­кою про­блем, які не­об­хі­дно вра­ху­ва­ти

Пу­ті­на та­ки вда­ло­ся по­вер­ну­ти в рам­ки «нор­манд­сько­го фор­ма­ту». Як ві­до­мо, пі­сля ви­га­да­них са­мим Крем­лем так зва­них те­ро­ри­сти­чних актів «укра­їн­сько­го Міноборони» в Кри­му, ро­сій­ський пре­зи­дент за­явив, що «зу­стрі­ча­ти­ся в нор­манд­сько­му фор­ма­ті без­глу­здо». Від­по­від­но ор­га­ні­зу­ва­ти зу­стріч в Бер­лі­ні бу­ло не­про­сто. Нім­ці та фран­цу­зи до остан­ньо­го вмов­ля­ли агре­со­ра сі­сти за стіл пе­ре­го­во­рів... Вмо­ви­ли, при­їхав. І як зав­жди за­пі­знив­ся, зу­стріч роз­по­ча­ла­ся на пів­го­ди­ни пі­зні­ше і три­ва­ла по­над чо­ти­ри го­ди­ни.

Ще напередодні зу­стрі­чі сто­ро­ни не ви­ка­зу­ва­ли ве­ли­ко­го опти­мі­зму. Ро­сій­ська сто­ро­на на­по­ля­га­ла на ви­ко­нан­ні по­лі­ти­чної ча­сти­ни Мін­ських до­мов­ле­но­стей, Укра­ї­на ж ви­ма­га­ла від Крем­ля спо­ча­тку ви­ко­на­ти свої зо­бов’яза­н­ня з без­пе­ко­вих пи­тань. Вже за тра­ди­ці­єю, на­віть під час пе­ре­го­во­рів у Бер­лі­ні. От­же що в ре­зуль­та­ті?

Пер­шим до жур­на­лі­стів ви­йшов укра­їн­ський Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко. Він за­явив, що перш ніж про­во­ди­ти ви­бо­ри на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях, уча­сни­кам про­це­су по­вин­на бу­ти га­ран­то­ва­на без­пе­ка, а іно­зем­ні вій­сько­ві ма­ють по­ки­ну­ти те­ри­то­рію кра­ї­ни. «Ко­ли ми го­во­ри­мо про «до­ро­жню кар­ту», то во­на й пе­ред­ба­чає по­слі­дов­ність та га­ран­тії. І са­ме то­му, ко­ли у нас є, на­при­клад, да­та ви­бо­рів та умо­ви, за яки­ми во­ни по­вин­ні від­бу­ти­ся, то, без­умов­но, це — пи­та­н­ня без­пе­ки. Зокре­ма, ре­жим при­пи­не­н­ня во­гню, ви­ве­де­н­ня іно­зем­них військ, до­три­ма­н­ня ре­жи­му роз­ве­де­н­ня сто­рін, без­пе­ре­шко­дний до­ступ ОБСЄ, звіль­не­н­ня за­ру­чни­ків», — за­явив По­ро­шен­ко, пе­ре­да­ють ЗМІ. Пре­зи­дент та­кож по­ві­до­мив, що «до­ро­жня кар­та» бу­де під­го­тов­ле­на мі­ні­стра­ми за­кор­дон­них справ кра­їн «нор­манд­сько­го фор­ма­ту» та пе­ре­да­на на під­пис гла­вам дер­жав у ли­сто­па­ді.

Пі­зні­ше свої за­яви зро­би­ли й ін­ші уча­сни­ки пе­ре­го­во­рів. Пре­зи­дент Фран­ції Фран­суа Ол­ланд під­кре­слив: «Пи­та­н­ня без­пе­ки сто­їть в осно­ві всьо­го успі­ху у ви­ко­нан­ні Мін­ських угод».

«Ми обго­во­ри­ли да­не при­пи­не­н­ня во­гню та від­ве­де­н­ня військ. Пер­ші кро­ки вже зро­бле­ні в цьо­му на­прям­ку, але ще ба­га­то за­ли­ша­є­ться зро­би­ти», — за­яви­ла кан­цлер Ні­меч­чи­ни Ан­ге­ла Мер­кель. Та­кож во­на за­зна­чи­ла, що пи­та­н­ня вве­де­н­ня в Дон­бас зброй­ної мі­сії ОБСЄ по­трі­бно пов’яза­ти з про­ве­де­н­ням мі­сце­вих ви­бо­рів на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях. У той же час, на дум­ку Мер­кель, спо­сте­рі­га­чі ОБСЄ обов’яз­ко­во по­вин­ні отри­ма­ти до­ступ до кор­до­ну з РФ, який оку­по­ва­но бо­йо­ви­ка­ми.

У свою чер­гу, пре­зи­дент РФ Во­ло­ди­мир Пу­тін за­зна­чив: «До­мо­ви­ли­ся, що ми про­дов­жи­мо ви­бір тих то­чок та місць на те­ри­то­рії, де мо­жна бу­де про­дов­жи­ти цю ро­бо­ту з роз­ве­де­н­ня сто­рін кон­флі­кту. У двох мі­сцях цей від­від вже від­був­ся. Та­кож ми під­твер­ди­ли, що го­то­ві роз­ши­ри­ти мі­сію ОБСЄ в зо­ні від­во­ду та пун­ктах збе­рі­га­н­ня важ­кої те­хні­ки».

По­ка­зо­во, що на від­мі­ну від По­ро­шен­ка і Мер­кель, які фа­кти­чно за­яви­ли про роз­ши­ре­н­ня мі­сії ОБСЄ, при­чо­му вже озбро­є­ну, на оку­по­ва­ні те­ри­то­рії До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей і до­ступ до кор­до­ну з РФ, який кон­тро­лю­є­ться бо­йо­ви­ка­ми, Пу­тін ска­зав, що ця мі­сія ма­ти­ме до­ступ до зо­ни від­во­ду військ та пун­ктів збе­рі­га­н­ня важ­кої те­хні­ки. А це сут­тє­ва від­мін­ність. Та­кож, за сло­ва­ми По­ро­шен­ка, укра­їн­ська сто­ро­на на­по­ля­гає на то­му, що пі­сля за­вер­ше­н­ня від­ве­де­н­ня сил і за­со­бів від лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня у Пе­тров­сько­му, Зо­ло­то­му і Ста­ни­ці Лу­ган­ській, ця ро­бо­та має про­дов­жи­тись ще в чо­ти­рьох мі­сцях, зокре­ма, в Де­баль­це­во­му.

Про «ди­пло­ма­ти­чний ко­тел», в який до­зво­ли­ла за­гна­ти се­бе укра­їн­ка вла­да, «День» пи­сав ще з са­мо­го по­ча­тку пе­ре­го­во­рів. Тим більше, ко­ли го­лов­ним пе­ре­го­вір­ни­ком від Укра­ї­ни в Мін­ську при­зна­чи­ли ар­хі­те­кто­ра кла­но­во-олі­гар­хі­чної си­сте­ми Ле­о­ні­да Ку­чми. Однак сьо­го­дні тре­ба ви­хо­ди­ти з ті­єї си­ту­а­ції, яку ма­є­мо по фа­кту. А ма­є­мо пун­кти Мін­ських до­мов­ле­но­стей, які по­трі­бно ви­ко­ну­ва­ти. Ін­ша спра­ва, що свою час­тку зо­бов’язань не ви­ко­нує Кремль та кон­тро­льо­ва­ні ним бо­йо­ви­ки так зва­них ДНР і ЛНР, від­по­від­но Укра­ї­на має пов­не пра­во ви­ма­га­ти від агре­со­ра ви­ко­на­н­ня Мін­ських до­мов­ле­но­стей і ли­ше по­тім ру­ха­ти­ся да­лі у сво­їй ча­сти­ні від­по­від­аль­но­сті. Що да­ла оста­н­ня зу­стріч у рам­ках «нор­манд­сько­го фор­ма­ту»? ❶ До­бре, що зу­стріч від­бу­ла­ся, але за­ли­ши­ло­ся ба­га­то не­за­вер­ше­них фор­му­лю­вань, осо­бли­во що­до по­зи­ції Пу­ті­на з при­во­ду роз­ши­ре­н­ня мі­сії ОБСЄ. ❷ Якщо по­лі­цей­ська мі­сія ма­ти­ме ли­ше пі­сто­ле­ти, то яка її роль за мо­жли­вих ви­бо­рів? У них не­має ман­да­ту, щоб сте­жи­ти за ви­бо­ра­ми. При цьо­му, бан­дит За­хар­чен­ко вже по­гро­жу­вав, що ви­рі­за­ти­ме озбро­є­ну мі­сію, а в Лу­ган­ську від­бу­ва­ли­ся шту­чно ор­га­ні­зо­ва­ні мі­тин­ги про­ти мі­сії. ❸ Лі­нія роз­ве­де­н­ня в Де­баль­це­во­му. Чи вра­хо­ва­на лі­нія 2014 ро­ку? Тут ве­ли­ке не­по­ро­зу­мі­н­ня. ❹ «До­ро­жня кар­та» — чо­му аж до ли­сто­па­да, адже всі ме­ха­ні­зми роз­ве­де­н­ня вже від­пра­цьо­ва­но? Че­ка­ють ви­бо­рів у США? ❺ Окрім роз­ве­де­н­ня вій­сько­вих, за

ли­ша­є­ться про­га­ли­на в ро­бо­ті з мі­сце­вим на­се­ле­н­ням, не­ясно­сті — хто бу­де обе­рі­га­ти лю­дей, якщо вій­сько­ві ві­ді­йдуть за на­се­лен­ні пун­кти. Вла­да жо­дним чи­ном не пра­цює з лю­дьми.

«НАСПРАВДІ НІЧОГО НЕ ПОГОДЖЕНО І НІЧОГО НЕ ПІДПИСАНО»

Оле­ксій МЕЛЬНИК,

спів­ди­ре­ктор про­грам з пи­тань зов­ні­шньої по­лі­ти­ки та між­на­ро­дної без­пе­ки Цен­тру Ра­зум­ко­ва:

— Насправді ні­якої «до­ро­жньої кар­ти» не погоджено і нічого не підписано. По­ки що ми чу­є­мо за­яви і роз­мо­ви. За­раз ли­ше до­ся­гну­то до­мов­ле­но­сті про під­го­тов­ку та­кої «до­ро­жньої кар­ти». Якщо звер­ну­ти ува­гу на ко­мен­та­рі По­ро­шен­ка, Пу­ті­на та ін­ших уча­сни­ків зу­стрі­чі, то є до­сить по­мі­тні від­мін­но­сті в оцін­ках ре­зуль­та­тів цьо­го за­хо­ду. Це ще раз го­во­рить про те, що насправді до­мов­ле­но­стей не­має. Во­ни го­во­рять про одні й ті са­мі ре­чі, але в сво­їй ін­тер­пре­та­ції. І це те, з чим зі­штов­хну­ться спе­ці­а­лі­сти на те­хні­чно­му рів­ні, ко­ли бу­дуть го­ту­ва­ти без­по­се­ре­дньо про­ект «до­ро­жньої кар­ти».

Що­до те­ри­то­рій, які, згі­дно з Мін­ськом-1, ма­ють кон­тро­лю­ва­тись укра­їн­ською сто­ро­ною і які во­рог зайняв вже пі­сля то­го, то про це де­таль­но го­во­рив Пе­тро По­ро­шен­ко. Су­дя­чи з йо­го слів, мо­же скла­стись вра­же­н­ня, що Укра­ї­на від­чу­ває під­трим­ку з бо­ку єв­ро­пей­ських пар­тне­рів. У цьо­му пла- ні Де­баль­це­ве є одним з клю­чо­вих пун­ктів, адже ми зна­є­мо, що там від­бу­ва­лось під час під­пи­са­н­ня Мін­ська-2. РФ то­ді зу­хва­ло по­ру­ши­ла по­пе­ре­дні до­мов­ле­но­сті. Згі­дно з ба­зо­ви­ми до­мов­ле­но­стя­ми, бо­йо­ви­ки ма­ли б ві­ді­йти до­сить да­ле­ко від ни­ні­шньої лі­нії фрон­ту. Тре­ба до­ма­га­тись ви­ко­на­н­ня про­ти­ле­жною сто­ро­ною по­пе­ре­дніх до­мов­ле­но­стей, то­ді не тре­ба бу­де вза­га­лі за­йма­тись ци­ми мі­кро­ско­пі­чни­ми роз­ве­де­н­ня­ми.

Вар­то та­кож звер­ну­ти ува­гу на те, що Пу­тін у сво­їх ко­мен­та­рях ле­во­ву час­тку ува­ги при­ді­лив гу­ма­ні­тар­ним пи­та­н­ням. Він хо­тів, щоб Укра­ї­на взя­ла на се­бе утри­ма­н­ня оку­по­ва­них РФ те­ри­то­рій. Цьо­го йо­му не вда­лось до­ся­гну­ти. В свою чер­гу, сло­ва По­ро­шен­ка бу­ли зо­се­ре­дже­ні на без­пе­ко­во­му пи­тан­ні. Важ­ко за­раз уяви­ти, як усі ці по­зи­ції бу­дуть вкла­де­ні в один ме­мо­ран­дум.

«ПІД ЧАС ОПРАЦЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ «ДО­РО­ЖНЬОЇ КАР­ТИ» МАЄ БУ­ТИ ВРА­ХО­ВА­НА ДУМКА ЛЮ­ДЕЙ З ДОНБАСУ»

Ган­на ГОПКО,

на­ро­дний де­пу­тат, го­ло­ва ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди в за­кор­дон­них спра­вах:

— В Мін­ських до­мов­ле­но­стях ли­ше окре­сле­ні на­прям­ки, на­при­клад, що­до при­пи­не­н­ня во­гню, обмі­ну по­ло­не­ни­ми то­що, але кон­кре­тних механізмів — як це ма­ло би від­бу­ва­ти­ся згі­дно з ча­со­ви­ми рам­ка­ми — не­ма. Та­кож по­трі­бні га­ран­тії ви­ко­на­н­ня сто­ро­на­ми до­мов­ле­но­стей і пев­на від­по­від­аль­ність за їхній зрив і не­до­три­ма­н­ня, адже ми ма­є­мо при­крий до­свід то­го, що РФ ігно­рує до­мов­ле­но­сті й роз­ви­ває агре­сію. То­му все це має бу­ти про­пи­са­но в «до­ро­жній кар­ті». Окре­мо ві­зьме­мо те­му по­лі­цей­ської мі­сії. Укра­ї­на про по­лі­цей­ську мі­сію го­во­рить май­же рік. Від­по­від­но за­раз сто­їть пи­та­н­ня: чи по­го­ди­ться на це ОБСЄ, який ман­дат бу­де у мі­сії. Окрім то­го, за­ли­ша­є­ться від­кри­тим пи­та­н­ня ці­ло­до­бо­вої ро­бо­ти ОБСЄ в зо­ні кон­флі­кту, а не до 17.00 як за­раз.

Тре­ба звер­ну­ти ува­гу на ін­фор­му­ва­н­ня мі­сце­во­го на­се­ле­н­ня. Адже вна­слі­док де­фі­ци­ту ін­фор­ма­ції і по­яснень, лю­ди аб­со­лю­тно спра­ве­дли­во по­ча­ли тур­бу­ва­тись. Їм не бу­ло чі­тко по­ка­за­но, як бу­де га­ран­то­ва­но їхню без­пе­ку пі­сля від­ве­де­н­ня військ та вна­слі­док по­ру­ше­н­ня бо­йо­ви­ка­ми ти­ші. Спе­ці­аль­на мо­ні­то­рин­го­ва мі­сія не пе­ред­ба­чає на­яв­ність вла­сних вій­сько­вих. Це ду­же до­бре, що про це по­ча­ли го­во­ри­ти, а не як бу­ло до цьо­го — во­ни го­во­ри­ли нам прийня­ти за­кон про ви­бо­ри, а бан­ди­ти на мі­сцях якось їх ма­ли б про­ве­сти.

Не­об­хі­дно, щоб під час опрацювання механізмів «до­ро­жньої кар­ти» бу­ла вра­хо­ва­на думка цих лю­дей. Але при цьо­му за­зна­чу, що без без­пе­ко­вої скла­до­вої не мо­жуть бу­ти ре­а­лі­зо­ва­ні по­лі­ти­чні пун­кти Мін­ських угод.

«ПУ­ТІН ЧЕКАЄ РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТІВ ВИ­БО­РІВ У США, А ТА­КОЖ У НІМЕЧЧИНІ ТА ФРАН­ЦІЇ»

Сю­зан СТЮАРТ,

Ні­ме­цький ін­сти­тут з пи­тань між­на­ро­дної по­лі­ти­ки та без­пе­ки (SWP), Бер­лін:

— На вчо­ра­шній зу­стрі­чі лі­де­рів «нор­манд­сько­го» фор­ма­ту бу­ло до­ся­гну­то більше, ніж я очі­ку­ва­ла. Про­те, це ре­зуль­та­ти по­ки що тіль­ки на ри­то­ри­чно­му рів­ні. Ми по­вин­ні по­ди­ви­ти­ся, як во­ни бу­дуть вті­ле­ні на пра­кти­ці. Най­більш ва­жли­вою є «до­ро­жня кар­та» Мін­ських до­мов­ле­но­стей. Якщо во­на дій­сно мо­же бу­ти роз­ро­бле­на про­тя­гом мі­ся­ця і схва­ле­на мі­ні­стра­ми за­кор­дон­них справ, то це бу­де кро­ком впе­ред. Але, оскіль­ки ро­сій­ська й укра­їн­ська сто­ро­ни ма­ли ду­же рі­зні дум­ки що­до по­слі­дов­но­сті пун­ктів Мін­ських угод, я не впев­не­на, що мо­же бу­ти до­ся­гну­то кон­сен­су­су. Ін­ші два пун­кти — озбро­є­на мі­сія ОБСЄ і роз­ве­де­н­ня військ у до­да­тко­вих мі­сцях — вже бу­ли на по­ряд­ку ден­но­му про­тя­гом де­яко­го ча­су. Три мі­сця для роз­ве­де­н­ня військ бу­ло узго­дже­но на рів­ні кон­та­ктної гру­пи ра­ні­ше, і тіль­ки два з них за­пра­цю­ва­ли до­бре. Що сто­су­є­ться зброй­ної мі­сії ОБСЄ, то ра­ні­ше бу­ли су­пе­ре­чли­ві за­яви з ро­сій­ської сто­ро­ни. На­віть якщо в прин­ци­пі цю мі­сію погоджено, мо­жна очі­ку­ва­ти з бо­ку Ро­сії, що во­на без­кі­не­чно мо­же про­дов­жу­ва­ти пе­ре­го­во­ри про її ха­ра­ктер і ман­дат.

На мій по­гляд, Пу­тін чекає ре­зуль­та­тів ви­бо­рів у США, а та­кож у Німеччині та Фран­ції, які від­бу­ду­ться на­сту­пно­го ро­ку, щоб по­ба­чи­ти, чи це бу­де су­зір’я лі­де­рів, з яки­ми ви­гі­дні­ше для ньо­го ве­сти пе­ре­го­во­ри. То­му до цьо­го ча­су, на­вряд чи мо­жна ба­га­то очі­ку­ва­ти від «нор­манд­сько­го фор­ма­ту».

Крім то­го, ва­жли­во, щоб за­хі­дні лі­де­ри на­по­ля­га­ли на подаль­ших ре­фор­мах в Укра­ї­ні. Ви­гля­дає так, що про­цес ре­форм в основ­но­му за­галь­му­вав­ся і верх бе­руть ко­ри­сли­ві ( при­ва­тні) і нте­ре­си. Якщо Укра­ї­ні не вда­сться успі­шно ре­а­лі­зу­ва­ти клю­чо­ві ре­фор­ми, то­ді її стій­кість що­до Ро­сії (і її при­ва­бли­вість для За­хо­ду) за­знає не­га­тив­но­го впли­ву. Це по­ста­вить Укра­ї­ну в скру­тне ста­но­ви­ще що­до подаль­ших пе­ре­го­во­рів про си­ту­а­цію на Дон­ба­сі.

ФОТО РЕЙТЕР

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.