Упер­ше за ро­ки не­за­ле­жно­сті

На Хер­сон­щи­ні вій­сько­ві зве­ли пон­тон­но­мо­сто­ву пе­ре­пра­ву зав­довж­ки 560 ме­трів

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

На­ве­де­н­ня пон­тон­но-мо­сто­вої пе­ре­пра­ви че­рез рі­чку Дні­про від­бу­лось у рам­ках стра­те­гі­чних ко­ман­дно-шта­бних на­вчань «Ру­біж-2016», по­ві­дом­ляє Ген­штаб ЗСУ у Facebook. У на­ве­ден­ні пе­ре­пра­ви взя­ли участь по­над пів­ти­ся­чі вій­сько­во­слу­жбов­ців та близь­ко 300 оди­ниць вій­сько­вої те­хні­ки. За сло­ва­ми ко­ман­ду­ва­ча ін­же­нер­них військ ЗСУ пол­ков­ни­ка Юрія Лу­ка­ши­ка, на­ве­де­н­ня пон­тон­но-мо­сто­вої пе­ре­пра­ви та­кої дов­жи­ни за ро­ки не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни від­бу­ло­ся впер­ше.

До від­пра­цю­ва­н­ня зав­да­н­ня крім вла­сне пон­то­не­рів бу­ли за­лу­че­ні роз­ві­дни­ки-во­до­ла­зи та під­роз­ді­ли військ РХБЗза­хи­сту. Не­зва­жа­ю­чи на силь­ний ві­тер та стрім­ку те­чію, пон­то­не­ри про­тя­гом кіль­кох го­дин на­ве­ли че­рез рі­чку Дні­про пон­тон­ний міст ван­та­жо­пі­д­йом­ніс- тю 60 тонн, по яко­му по­ча­ла пе­ре­су­ва­н­ня бро­ньо­ва­на та ко­лі­сна вій­сько­ва те­хні­ка. Аби при­хо­ва­ти пе­ре­пра­ву від умов­но­го про­тив­ни­ка, під­роз­ді­ли РХБ за­хи­сту вста­но­ви­ли ди­мо­ву за­ві­су, по­ві­дом­ля­ють у Ген­шта­бі ЗСУ.

«Нав­ча­н­ня «Ру­біж» — це за­клю­чний етап під­го­тов­ки по­то­чно­го ро­ку. Основ­на ува­га звер­та­є­ться на зла­го­дже­ність ро­бо­ти ор­га­нів вій­сько­во­го управ­лі­н­ня, опе­ра­тив­но­стра­те­гі­чно­го та опе­ра­тив­но­го рів­ня. В хо­ді цих на­вчань від­пра­цьо­ву­є­ться ряд пра­кти­чних пи­тань для пе­ре­вір­ки роз­ра­хун­ків і ча­со­вих по­ка­зни­ків. Тан­ко­ві, ме­ха­ні­зо­ва­ні під­роз­ді­ли, під­роз­ді­ли ви­со­ко­мо­біль­них де­сан­тних військ, ін­же­нер­ні під­роз­ді­ли, — про­ко­мен­ту­вав на­чаль­ник Ге­не­раль­но­го шта­бу, го­лов­но­ко­ман­ду­вач Зброй­них сил Укра­ї­ни Ві­ктор Му­жен­ко, який спо­сте­рі­гав за хо­дом зве­де­н­ня пе­ре­пра­ви.

ФОТО НАДАНО МІНОБОРОНИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.