Обмі­ня­ти­ся до­сві­дом з по­ря­тун­ку во­ї­нів

У сто­ли­ці зі­бра­ли­ся вій­сько­ві хі­рур­ги та ане­сте­зі­о­ло­ги

Den (Ukrainian) - - День України -

УКи­є­ві від­бу­ли­ся Х Все­укра­їн­ська на­у­ко­во-пра­кти­чна кон­фе­рен­ція «Акту­аль­ні пи­та­н­ня на­да­н­ня хі­рур­гі­чної до­по­мо­ги та ане­сте­зі­о­ло­гі­чно­го за­без­пе­че­н­ня в умо­вах во­єн­но­го та мир­но­го ча­су» та Х З’їзд вій­сько­вих хі­рур­гів та ане­сте­зі­о­ло­гів, по­ві­дом­ляє www.mil.gov.ua. Ме­тою зі­бра­н­ня ме­ди­ків став обмін до­сві­дом що­до осо­бли­во­стей ор­га­ні­за­ції та на­да­н­ня хі­рур­гі­чної до­по­мо­ги та ане­сте­зі­о­ло­гі­чно­го за­без­пе­че­н­ня вій­сько­во­слу­жбов­ців ЗС Укра­ї­ни та ін­ших вій­сько­вих фор­му­вань у ра­йо­ні про­ве­де­н­ня АТО.

Кон­фе­рен­ція та З’їзд при­свя­че­ні най­ва­жли­ві­шим пи­та­н­ням вій­сько­вої ме­ди­ци­ни, а са­ме лі­ку­ван­ню во­гне­паль­них та мін­но-ви­бу­хо­вих по­ра­нень рі­зної ло­ка­лі­за­ції. Ге­не­рал-пол­ков­ник Оле­ксандр Ду­блян на­го­ло­сив, що за зраз­ко­ве ви­ко­на­н­ня сво­їх про­фе­сій­них обов’ яз­ків і про­яв­ле­ний при цьо­му ге­ро­їзм під час за­хи­сту те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті та не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни в зо­ні АТО за 2014—2016 ро­ки на­го­ро­дже­ні дер­жав­ни­ми на­го­ро­да­ми Укра­ї­ни 32 вій­сько­ві хі­рур­ги та ане­сте­зі­о­ло­ги.

Він та­кож по­ві­до­мив, що в обо­рон­но­му ві­дом­стві від­пра­цьо­ва­но план дій що­до ме­ди­чно­го за­без­пе­че­н­ня у 2016—2020 ро­ках. «Основ­ни­ми ці­ля­ми впро­ва­дже­н­ня цьо­го пла­ну є вдо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми управ­лі­н­ня вій­сько­во-ме­ди­чною слу­жбою, опти­мі­за­ція ор­га­ні­за­цій­но-шта­тної стру­кту­ри ме­ди­чних під­роз­ді­лів від­по­від­но до но­вих зав­дань Зброй­них сил та стан­дар­тів НАТО, а та­кож роз­ви­ток та­кти­чної ме­ди­ци­ни та осна­ще­н­ня ме­ди­чних під­роз­ді­лів су­ча­сни­ми за­хи­ще­ни­ми за­со­ба­ми ева­ку­а­ції з по­ля бою», — під­кре­слив за­сту­пник мі­ні­стра обо­ро­ни Укра­ї­ни — ке­рів­ник апа­ра­ту.

«Хі­рур­гі­чна та ане­сте­зі­о­ло­гі­чна слу­жби по­стій­но вдо­ско­на­лю­ють лі­ку­валь­но-ді­а­гно­сти­чну, хі­рур­гі­чну та ане­сте­зі­о­ло­гі­чну ба­зи, впро­ва­джу­ють су­ча­сні хі­рур­гі­чні те­хно­ло­гії з ви­ко­ри­ста­н­ням ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чно­го хі­рур­гі­чно­го обла­дна­н­ня для ма­ло­ін­ва­зив­них опе­ра­тив­них втру­чань, ство­рю­ють за кра­щи­ми єв­ро­пей­ськи­ми зраз­ка­ми но­ві­тні клі­ні­ки та від­ді­ле­н­ня. Все це — для лі­ку­ва­н­ня та ре­а­бі­лі­та­ції на­ших ге­ро­їв, які отри­ма­ли по­ра­не­н­ня, за­хи­ща­ю­чи Укра­ї­ну», — за­ува­жив за­сту­пник мі­ні­стра обо­ро­ни Укра­ї­ни — ке­рів­ник апа­ра­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.