У Шве­ції від­бу­де­ться фе­сти­валь укра­їн­сько­го кі­но

По­ка­зи прой­дуть у Hagabion, одно­му з най­ві­до­мі­ших швед­ських не­за­ле­жних кі­но­те­а­трів, де де­мон­стру­ють ав­тор­ське кі­но

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

Фе­сти­валь ор­га­ні­зо­ва­ний Укра­їн­ською гро­ма­дою у м. Ге­те­борг за під­трим­ки де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри мі­ської адмі­ні­стра­ції м. Ге­те­бор­га, у спів­пра­ці з Укра­їн­ським ін­сти­ту­том у Шве­ції.

У мі­сті Ге­те­борг (Шве­ція) про­тя­гом жов­тня і ли­сто­па­да від­бу­де­ться дру­гий скан­ди­нав­ський фе­сти­валь укра­їн­сько­го кі­но. По­ка­зи три­ва­ти­муть з 25 жов­тня по 7 ли­сто­па­да. Швед­ським гля­да­чам по­ка­жуть три пов­но­ме­тра­жні філь­ми та до­бір­ку ко­ро­тко­ме­тра­жних ро­біт, по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua.

Фе­сти­валь від­кри­є­ться філь­мом «Жи­ва ва­тра» Оста­па Ко­стю­ка, який не­що­дав­но ви­йшов у про­кат в Укра­ї­ні... На­сту­пний у про­гра­мі — «Ато­мо­град. Мон­таж уто­пії» Ста­ні­сла­ва Мен­зе­лев­сько­го, Ан­ни Ону­фрі­єн­ко та Оле­ксан­дра Те­лю­ка, спіль­ний про­ект Мі­жна­ро­дно­го фе­сти­ва­лю кі­но та ур­ба­ні­сти­ки «86» у Сла­ву­ти­чі та Цен­тру Дов­жен­ка. Фільм змон­то­ва­но з хро­нік бу­дів­ни­цтва і фун­кціо­ну­ва­н­ня се­ми укра­їн­ських міст-са­те­лі­тів атом­них еле­ктро­стан­цій.

За­криє фест до­бір­ка ко­ро­тко­ме­тра­жних ро­біт: Reve ta Stohne on Tour На­дії Пар­фан, дня­ми по­ка­за­ний на між­на­ро­дно­му кі­но­фе­сти­ва­лі у Вар­ша­ві, та п’ять по­зи­цій з аль­ма­на­ху «Мі­сце­ві» про укра­їн­ські мі­ста: «70 ву­лиць» Ма­кса Ли­жо­ва, «На Схо­ді» Пе­тра Ар­мя­нов­сько­го, «Се­ред хат» Окса­ни Но­сач, «Я на ди­тмай­дан­чи­ку» По­ля Гра­не­ка, «Лу­ганськ — Ки­їв» Оле­ни Пан­чен­ко. «Мі­сце­ві» — це ви­бра­ні філь­ми кі­но­ла­бо­ра­то­рії MyStreetFilmsUkraine, яка про­во­ди­ться фе­сти­ва­лем «86» в Укра­ї­ні та за кор­до­ном.

ФОТО НАДАНО ОРГАНІЗАТОРАМИ ФЕ­СТИ­ВА­ЛЮ

Фе­сти­валь від­кри­є­ться філь­мом «Жи­ва ва­тра» Оста­па Ко­стю­ка, який не­що­дав­но ви­йшов у про­кат в Укра­ї­ні...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.